Kategorie vzorů

Dohoda o pracovní činnosti

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce nám upravuje 2 druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rozdíl mezi těmito dohodami je ale zásadní. Nyní vám přinášíme vzor Dohody o pracovní činnosti.

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DoPČ“) je uzavírána k soustavnému plnění úkolů a nemusí dosáhnout 300 hodin za kalendářní rok, ale také může přesáhnout počet těchto hodin za rok ( upraveno v § 76 zákoníku práce). Výkon práce uzavřený na základě DoPČ nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tento rozsah se posuzuje za celou sjednanou dobu, nejdéle však za období 52 týdnů.

Náležitosti DoPČ se nijak neliší od pracovní smlouvy, musí být uvedený druh práce, její rozsah a doba sjednání. Vždy musí být v DoPČ písemné formě. V případě založení pracovního poměru DoPČ , není zaměstnavatel povinnen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

V DoPČ může být sjednán i způsob ukončení pracovního poměru. Není-li však sjednáno, zákoník práce stanovuje možnost jednostranného zrušení i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 15 dnů.

 

 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

ABCD s.r.o.
se sídlem Praha 1, Vyskočilova 33, PSČ 110 00
IČO 5698742
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12354,
zastoupena jednatelem Pavlem Pěkným
(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Lukáš Šikovný
bytem Praha 3, El. Krásnohorské 25, PSČ 130 00
nar. 28.3.1975
(dále jen „Zaměstnanec“)

tuto

Dohodu o pracovní činnosti

v souladu s § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1.1 Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat práci na pozici skladníka.

1.2 Pracovní doba zaměstnance se stanoví 20 hodin týdně a její rozvržení určí zaměstnavatel, dle své potřeby vždy 14 dní dopředu, přičemž práce bude vykonávána výlučně v sídle zaměstnavatele, uvedeném shora.

1.3 Pracovní náplní zaměstnance bude příjem a výdej zboží, jakož i uskladnění zboží.

1.4 Za práci bude zaměstnanci poskytována odměna 100Kč/hod, která je splatná do každého 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla práce pro zaměstnavatele zaměstnancem vykonána.

1.5 Jako den nástupu do práce se stanovuje 1.7.2014.

1.6 Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2. ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

2.1 Zaměstnavatel může tuto dohodu okamžitě zrušit z důvodů uvedených v § 55 zákoníku práce.

2.2 Zaměstnanec může tuto dohodu okamžitě zrušit z důvodů uvedených v § 56 zákoníku práce.

2.3 Jednostranně může tuto dohodu zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec, a to bez udání důvodu, s 15-denní výpovědní dobou, která počíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

3.2 Tato dohoda se pořizuje ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeden podepsaný stejnopis.

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, určitě a vážně, s tím, že si obsah dohody řádně přečetly, všemu porozuměly neshledávají ji rozpornou a nemají k jejímu obsahu žádných námitek, ani výhrad.

 

V Praze dne 12.6.2014                                                                    V Praze dne 12.6.2014

Zaměstnavatel                                                                                 Zaměstnanec

Pavel Pěkný                                                                                    Lukáš Šikovný

ABCD s.r.o.                                                                                      Lukáš Šikovný
zastoupena Pavlem Pěkným, jednatelem

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.