Kategorie vzorů

ŽALOBA Z RUŠENÉ DRŽBY

Žaloba z rušené držby dle ust. § 176-180 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) je méně využívaným institutem, avšak její význam nelze v současném právu nikterak opomíjet. Jedná se o procesní institut, který navazuje na hmotněprávní ochranu držby dle ust.  § 1003 – 1008 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.). Jde o situace, kdy někdo ruší držbu držitele, resp. nejčastěji se jedná o sousedské spory a může jít např. o situace, kdy soused provádí opravu své nemovité věci a při opravě dojde ke zničení společné zdi aj.

Úprava žaloby z rušené držby je svým základem obdobou předběžných opatření, avšak s tím rozdílem, že v případě předběžného opatření jde o prozatímní (dočasnou) úpravu a o věci samé je jednáno až následně, naproti tomu při rozhodování o žalobě z rušené držby se jedná o věc samou a další řízení na toto řízení nenavazuje (vyjma řízení o případné náhradě škody). Výhodou této žaloby je rychlost rozhodnutí soudu, jelikož soud v této věci musí rozhodnout do 15 dnů od zahájení řízení, přičemž není třeba nařizovat jednání (§ 177 o.s.ř.). Pokud se však žalobce domáhá zákazu provádění stavby nebo odstraňování stavby z důvodů, že může být provedením nebo odstraněním stavby ohrožen nebo hrozí omezení jeho vlastnického práva, soud rozhodne o žalobě do 30 dnů od zahájení řízení, tak zákon předpokládá nařízení jednání, přičemž předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno nejméně 3 dny předem.

Dle ust. § 1008 o.z. musí žalobce žalobu podat do 6 týdnů ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu i o osobě, která držbu ohrožuje nebo ruší, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy žalobce mohl své právo uplatnit poprvé.

Komentářová literatura[1] uvádí příklady petitů žaloby takto: „žalovaný je povinen zdržet se rušení držby žalobce sváděním splašků na jeho pozemek, nebo je povinen zdržet se rušení držby žalobce přecházením přes určitý pozemek; žalovaný je povinen zdržet se dalšího vypuzení z držby a obnovit původní stav; žalovaný je povinen vydat žalobci určitou věc, resp. vyklidit pozemek a vyklizený jej žalobci předat; žalovanému se zakazuje provádění stavby; žalovanému se zakazuje odstraňování stavby.

 

Žaloba z rušené držby

 

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11

Teplice

 

soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

 

žalobce: Pavel Vomáčka

nar. 1.1.1988

bytem Deštná 63, Teplice

 

žalovaný: Evžen Vopička

nar. 3.3.1988

bytem Deštná 64, Teplice

 

Žalobce je vlastníkem pozemku p.č. 66, jehož součástí je budova č.p. 63, Deštná ulice, obci Teplice, vše zapsané na LV č. 3, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, katastrální území a obec Teplice.

Žalovaný je vlastníkem sousedního pozemku p.č. 67, jehož součástí je budova č.p. 64, Deštná ulice, obci Teplice, vše zapsané na LV č. 4, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, katastrální území a obec Telice.

 

Žalovaný ruší držbu žalobce tím, že od 28.8.2017 na pozemek žalobce svádí splašky z jeho pozemku a i přes výzvu žalobce žalovaný v rušení držby žalobce pokračuje. K prokázání těchto skutečností předkládá žalobce výpisy z katastru nemovitostí žalobce a žalovaného, dále fotodokumentaci předmětného stavu, svádění splašků z pozemku žalovaného na pozemek žalobce a dále i čestnými prohlášeními sousedů, že k rušení držby žalobce žalovaným skutečně dochází.

 

Žalobce se tedy dle ust. § 176 a násl. o.s.ř., ve spojení s ust. § 1003 a násl. o.z. domáhá ochrany držby spočívající v uložení povinnosti žalovanému zdržet se rušení držby žalobce sváděním splašků z pozemku žalovaného p.č. 67, jehož součástí je budova č.p. 64, Deštná ulice, obci Teplice, vše zapsané na LV č. 4, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice na pozemek žalobce p.č. 66, jehož součástí je budova č.p. 63, Deštná ulice, obci Teplice, vše zapsané na LV č. 3, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.

 

Jelikož rušení držby trvá od 28.8.2017, je žaloba podána v zákonem stanovené lhůtě dle ust. § 1008 o.z.

 

Důkazy:

  • výpis z KN LV č. 3
  • výpis z KN LV č. 4
  • fotodokumentace pořízená dne 28.8.2017 a 29.8.2017
  • čestné prohlášení sousedů ze dne 28.8.2017

 

Proto žalobce navrhuje, aby soud vydal toto

 

u s n e s e n í

Žalovaný je povinen zdržet se rušení držby žalobce sváděním splašků z pozemku žalovaného p.č. 67, jehož součástí je budova č.p. 64, Deštná ulice, obci Teplice, vše zapsané na LV č. 4, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice na pozemek žalobce p.č. 66, jehož součástí je budova č.p. 63, Deštná ulice, obci Teplice, vše zapsané na LV č. 3, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.

 

 

V Teplicích dne 31.8.2017

 

Pavel Vomáčka

                                                                                                                          podpis

 

[1]  § 176-180 Řízení o žalobě z rušené držby. In: LAVICKÝ, Petr aj. Občanský soudní řád: Praktický komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer. ASPI_ID KO99_p11963CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.