Kategorie vzorů

Žaloba o vrácení plnění dle dohody o zvýšení kvalifikace

Nezbytnou součástí péče o zaměstnance, o které hovoří zákoník práce v § 224 a násl., je i zvyšování či prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Pro tyto příležitosti je možné uzavřít se zaměstnancem tzv. kvalifikační dohodu. V kvalifikační dohodě se zaměstnavatel na jednu stranu zavazuje, že poskytne zaměstnanci prostor pro zvyšování kvalifikace (například úpravou rozvržení směn) a na stranu druhou se zaměstnanec zavazuje, že u zaměstnavatele určitou dobu setrvá v pracovním poměru.

Jestliže se zaměstnanec rozhodne pro skončení pracovního poměru výpovědí před uplynutím sjednané doby, je povinen uhradit zaměstnavateli veškeré náklady, které na zvýšení kvalifikace zaměstnavatel vynaložil. Neuhradí-li je dobrovolně, je třeba tyto náklady vymáhat soudní cestou – tj. žalobou.

Okresní soud Olomouc
Třída Svobody 685/16
779 00 Olomouc

 

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

zastoupena jednatelem Ing. Miroslavem Vyskočilem, nar. 13. 4. 1965, bytem Vyskočilova 10, Praha 8, Karlín, 180 00

 

Žalovaný: Petr Mlynář
r.č. 795428/4123
bytem Karafiátova 17, 779 00 Olomouc

 

 [žaloba o vrácení plnění dle dohody o zvýšení kvalifikace]

žaloba na zaplacení částky ve výši 20.000,- Kč

 

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 I.

Žalovaný je na základě pracovní smlouvy ze dne 4. 5. 2013 zaměstnancem žalobce. Žalovaný se žalobcem uzavřel dne 10. 5. 2013 dohodu o zvýšení kvalifikace v souladu s § 231 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Dle článku III. této dohody se žalovaný zavázal, že žalobci uhradí náklady spojené se zvýšením kvalifikace v celkové výši 20.000,- Kč, pokud u žalobce nesetrvá v pracovním poměru do 1. 1. 2016. Žalovaný podal dne 6. 8. 2014 výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončil uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která uplynula ke dni 31. 10. 2014.

Důkaz:

  • dohoda o zvýšení kvalifikace ze dne 10. 5. 2013 (vzor kvalifikační dohody)
  • výpověď žalovaného ze dne 6. 8. 2014

 II.

Žalobce žalovaného opakovaně vyzýval k úhradě nákladů spojených se zvýšením kvalifikace v celkové výši 20.000,- Kč, mimo jiné také prostřednictví přípisu ze dne 12. 11. 2014. Žalovaný však na výzvu žalobce nereagoval a ke dni podání žaloby neuhradil ničeho. Ve smyslu § 142a a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění zaslal žalobce v zákonem stanovené lhůtě žalovanému předžalobní výzvu, ve kterého jej opětovně vybízel k uhrazení předmětné částky. Avšak i tato výzva zůstala bez odezvy.

Důkaz:

  • přípis ze dne 12. 11. 2014
  • předžalobní výzva ze dne 15. 1. 2015

III.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 20.000,- Kč a náklady soudního řízení do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.“

 

V Praze dne 6. 2. 2015

Miroslav Vyskočil                                                                                                                                            

Alfa s.r.o.
Ing. Miroslav Vyskočil

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.