Kategorie vzorů

Licenční smlouva nakladatelská

Licenční smlouvou se poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví v určité míře a počtu. Nabyvatel má povinnost za licenci zaplatit poskytovateli sjednanou odměnu.

Licenční smlouva je obecně upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v § 2358-2389, speciální úprava licenční smlouvy je zakotvena v zákonu č. 212/2000 Sb. autorský zákon.

Je zvláštní, že nabyvatel licence nemá žádnou zákonem zakotvenou povinnost licenci využít (§ 2359 odst.1 občanský zákoník).

Licenční smlouva musí být písemná pokud je předmětem smlouvy licence výhradní nebo licence bude zapsána do příslušného veřejného seznamu.

Licence výhradní či nevýhradní?

Výhradní licencí nemá poskytovatel právo, nabídnout tuto licenci někomu dalšímu (nějaké 3.osobě) po dobu, co licenci získal nabyvatel. Nabídnout licenci nějaké 3.osobě je možné pouze za předchozího písemného souhlasu nabyvatele. Není-li tento souhlas, licence vůči jakékoliv 3.osobě nevznikla.
Nevýhradní tedy znamená, že poskytovatel může stejnou licenci nabídnout více osobám bez jejich souhlasu.Zákon stanovuje právní domněnku, že pokud není ve smlouvě uvedeno o jakou licenci se jedná, má se za to, že se jedná o licenci nevýhradní.

V licenční smlouvě je možné ujednat právo nabyvatele postoupit součást licence zcela  nebo zčásti třetí sobě. Postoupení licence třetí osobě je možné pouze na základě písemného postoupení a se souhlasem poskytovatele.

Slovníček

Rozmnožování díla = zhotovení kopií přímých nebo nepřímých dočasného nebo trvalého charakteru. Je možné je zhotovit jakýmikoliv prostředky a formě (př. tisk, fotografie, zvuk, obraz).

Rozšiřování originálu nebo kopie díla = prodej nebo jiný způsob převodu vlastnického práva ke kopii díla v hmotné podobě. Dle práva Evropské unie je 1. uvedení originálu díla nebo jeho kopie k prodeji nebo jinému způsobu převodu vlastnického práva považováno za vyčerpání práva na rozšiřování ve všech členských státech EU.

Licenční smlouva nakladatelská

Nakladatelství Obraz světa, s.r.o.
se sídlem Nerudova 665, 118 00 Praha 1
IČ: 165 77 982 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloža 27352
zastoupená Mgr. Kryštofem Malířem, jednatelem
(dále jen jako „ poskytovatel“)

a

Knihkupectví Kulička s.r.o.
se sídlem Růžičkova 993/2, 190 00 Praha 9
IČ: 989 27 285 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93861
zastoupená Radkou Kuličkovou, jednatelem
(dále jen jako „nabyvatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

LICENČNÍ SMLOUVU NAKLADATELSKOU
podle § 2358 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1       Touto Smlouvou se poskytovatel zavazuje nabyvateli poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k užití slovesného autorského díla (dále jen „licence“) s názvem Pod hladinou lávy, jehož bližší specifikace je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „dílo“), a to k rozmnožování a k rozšiřování díla způsoby a v rozsahu dále uvedenými. Nabyvatel se zavazuje za poskytnutí licence zaplatit poskytovateli odměnu.
1.2       Poskytovatel prohlašuje, že je jediným autorem díla, že dílo je nezávislé a jeho užitím podle této Smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.
1.3       Poskytovatel odevzdal nabyvateli dílo v elektronické podobě elektronickou poštou před podpisem této Smlouvy, což strany podpisem Smlouvy potvrzují.

2. ZPŮSOB A ROZSAH UŽITÍ

2.1       Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje nabyvateli licenci k:

  1. rozmnožování ve smyslu pořízení trvalých rozmnoženin díla samostatně, ve formě papírových knih v libovolném počtu,
  2. rozmnožování ve smyslu pořízen trvalých rozmnoženin díla samostatně, ve formě elektronických knih, elektronickými prostředky v libovolném počtu
  3. rozšiřování rozmnoženin díla pořízených podle čl. 2.1 odst. 1.,2.

2.2       Nabyvatel je povinen rozmnoženiny rozšiřovat zásadně prodejem, bezúplatně je oprávněn šířit rozmnoženiny pouze pro účely propagace dle čl. 2.4.
2.3       Nabyvatel je oprávněn dílo či jeho část užít i pro přiměřenou reklamu a jinou propagaci k podpoře rozšiřování (odbytu) rozmnoženin díla pořízených podle této Smlouvy.
2.4       Nabyvatel má právo užít 10 % z celkového počtu rozmnoženin na přiměřenou propagaci rozmnoženin díla bez povinnosti uhradit za ně poskytovateli autorskou odměnu.
2.5       Licence se poskytuje celosvětově a to s ohledem na způsob prodeje prostřednictvím kamenných nebo elektronických obchodů nabyvatele a jeho partnerů.
2.6       Licence se poskytuje na dobu 3 let od uzavření této Smlouvy.
2.7       Nabyvatel je povinen licenci využít a rozšiřování rozmnoženin díla zahájit do dne 17.10.2014.
2.8       Nabyvatel je oprávněn dílo užít jen v původní podobě, nesmí jej zpracovat, ani jinak upravit či měnit. Nesmí upravit či jinak měnit ani jeho název nebo označení autora.
2.9       Licence se poskytuje v českém jazyce. V případě předchozího písemného souhlasu poskytovatele, má nabyvatel oprávnění nechat dílo přeložit do dalšího jazyka a v přeložené podobě jej užít.

3. VÝHRADNOST LICENCE

3.1       Licence na základě této smlouvy je výhradní. Poskytovatel nesmí poskytnout tuto licenci třetím osobám.
3.2       Poskytovatel je povinen zdržet se výkonu práva licence plynoucí z této Smlouvy po dobu jejího trvání.
3.3       Zároveň se poskytovatel zavazuje, že tuto licenci neposkytl před uzavřením této Smlouvy jakékoli třetí osobě.
3.4       Nabyvatel je povinen uvést na místě obvyklém copyrightovou výhradu (doložku) obsahující ©, jméno či název nabyvatele a rok zveřejnění díla.
3.5       Nabyvatel má právo poskytnout dílo a informace o něm před jeho zveřejněním pouze osobám bezprostředně se podílejících na plnění účelu této Smlouvy.
3.6       V případě porušení práv a povinností výše uvedených ustanovení bude taková smlouva neplatná.

4. PODLICENCE

4.1       Nabyvatel má právo poskytnout část nebo celé oprávnění k licenci třetím osobám bez předchozího souhlasu poskytovatele. 

5. ODMĚNA

5.1       Nabyvatel má povinnost na základě této Smlouvy poskytnout poskytovateli přiměřenou odměnu s ohledem na účel licence, okolnosti užití, územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.
5.2       Poskytovatel má nárok na podílovou odměnu v závislosti na výnosech nabyvatele z využití licence ve výši 75 % ze skutečné maloobchodní ceny bez DPH a bez dalších nároků.
5.2     Odměna je splatná za kalendářní pololetí a to k 5. dni prvního kalendářního měsíce následujícího kalendářního pololetí. Ke stejnému datu má nabyvatel povinnost zaslat poskytovateli písemné vyúčtování odměny.
5.3      Odměnu je nabyvatel povinen splatit bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu autora.
5.4       V případě prodlení platby nabyvatelem, má poskytovatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení.
5.5       Nabyvatel má povinnost umožnit poskytovateli náhled do dokumentace související s výkonem licence na základě jeho předchozí žádosti.

6. AUTORSKÁ ROZMNOŽINA A KOREKTURA

6.1       Nabyvatel má povinnost poskytnout poskytovateli nejpozději před vydáním díla přiměřenou lhůtu k provedení drobných tvůrčích změn díla. Tyto změny nesmí vyvolat nepřiměřené náklady a změnu povahy díla (dále jen „autorská korektura“).
6.2       V případě záměrného neumožnění autorské korektury nabyvatele poskytovateli, má poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit dle § 2385 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
6.3       Nabyvatel je povinen poskytovateli poskytnout na své náklady 1 kus rozmnoženiny díla vytvořené na základě této Smlouvy, a to nejpozději 5 dní před zahájením rozšiřování díla.

7. TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1       Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání licence uvedené v čl. 2.6 této Smlouvy.
7.2       Tuto Smlouvu nezle po dobu jejího trvání vypovědět.
7.3       V případě porušení této Smlouvy podstatným způsobem dle § 2002 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník mají strany právo odstoupit, oznámí-li předem toto odstoupení písemně druhé straně.
7.4       Práva a povinnosti z této Smlouvy přechází na právní zástupce smluvních stran. V tomto případě mají smluvní strany oznamovací povinnost.

 8. ZÁVĚŘENÁ USTANOVENÍ

8.1       Tato Smlouva či její ustanovení mohou být měněny pouze písemně.
8.2       Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
8.3       Právní vztah plynoucí z této Smlouvy se řídí platnými právními předpisy České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonem č. 121/2000Sb. autorský zákon.
8.4       Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.
8.5       Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne 17. 9. 2014

 

Kryštof Malíř                                                         Radka Kuličková

Nakladatelství Obraz světa s.r.o.                    Knihkupectví Kulička s.r.o.
Kryštof Malíř, jednatel                                       Radka Kuličková, jednatel

 

Příloha č. 1 – Specifikace díla Pod hladinou lávy 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.