Kategorie vzorů

Smlouva o vytvoření autorského díla

Vytvořili jste někdy vlastní pracovní list nebo dokonce Vás zaměstnavatel požádal o vytvoření určitého dokumentu? Nezapomínejte, že v takovém případě jste autorem tohoto dokumentu. A pro vás je nejlepší ošetřit vaše práva v rámci autorské smlouvy.

Smlouva o vytvoření autorského díla je upravena zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Tento zákon byl od 1. 1. 2014 novelizován. Předmětem autorského práva je určité dílo. Nezáleží v jakém oboru či jakou má formu. Podmínkou je, aby bylo jasné, že dílo je jedinečnou tvorbou autora, a určitým způsobem vnímatelné. Autorské právo učitého díla je aplikovatelné na všechny části procesu, tzn. například od  samotného náčrtu na papír, přes výrobní proces až po možný prodej.

S M L O U V A

o vytvoření autorského díla

 (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona)

 

Pro projekt Cesta kolem světa. financovaný z Fondů EU

I. Smluvní strany:

Zadavatel ZŠ Končíkova

Sídlo: Farmářská 38, 110 00 Praha 1

IČ: 376667876

DIČ: CZ376667876

Zastoupené: Mgr. Petr Janáček

(dále jen „Objednatel“)

a

Jméno: Mgr. Petra Zahrádková

Bydliště: Květnová 65, 277 47 Benešov

Datum narození: 18. 3. 1987

RČ: 875318/0997

(dále jen „Autor“)


II. Předmět smlouvy

1. Objednatel touto smlouvou zadává autorovi v rámci realizace projektu Cesta kolem světa financovaného z Fondů EU  vypracování v rozsahu do výukových textů a podkladů dle specifikace stanovené objednatelem v rámci koordinace projektu. Za řádně a včas zhotovené dílo se objednatel zavazuje autorovi vyplatit autorský honorář dle čl. III této smlouvy.

2. Autor se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele dílo Afrika, které odevzdá objednateli takto: zpracovaný text v rozsahu 15000 slov spolu s obrázky, vše zároveň ve formě PDF na CD.  Překročí-li dílo stanovený rozsah, je objednatel oprávněn požadovat, aby autor dílo zkrátil nebo upravil. Nevyhoví-li autor tomuto požadavku, může objednatel odstoupit od smlouvy.

3. Autor současně s vytvořením a předáním díla uděluje objednateli výhradní licenci k užití díla jakýmkoli způsobem k účelu vyplývajícímu z cílů výše uvedeného projektu.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout zcela či zčásti třetím osobám oprávnění tvořící součást licence. Autor podpisem této smlouvy dává souhlas s postoupením licence.

 

III. Autorský honorář

1. Objednatel se zavazuje za vytvoření díla, provedení dodatečných korektur a objednatelem vyžádaných úprav, provádění aktualizací, poskytnutí licence a udělení svolení k postoupení licence dle čl. II této smlouvy zaplatit autorovi celkem autorský honorář ve výši 5.000,- slovy (-Pěttisíckorunčeských-). V honoráři je zahrnuta mimo jiné i odměna za poskytnutí výše uvedené licence a odměna za případnou technickou pomoc. Honorář bude zaslán na bankovní účet č.: 234987456/0800 na písemný pokyn objednatele. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, autorský honorář je splatný ve lhůtě třiceti dnů ode dne uvedeného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

 

 IV. Čas plnění

1. Autor se zavazuje vytvořit a předat objednateli úplné vyhotovení a poskytnout mu licenci k dílu ve smyslu ust. čl. II této smlouvy nejpozději do 31. března 2014. Dílo musí odpovídat platným českým normám.

2. Vzhledem k tomu, že objednatel nemá zájem na pozdním plnění, platí, že nebude-li dílo objednateli odevzdáno ve lhůtě uvedené v odst. IV.1 této smlouvy anebo má-li dílo vady, které autor neodstranil ve lhůtě k tomu účelu poskytnuté, nebo má-li dílo vady neodstranitelné, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

 

 V. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mají možnost odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže autor hrubým způsobem nebo opakovaně porušuje nebo nedodržuje podmínky této smlouvy, zejména

           a) neodevzdá-li autor bez závažného důvodu úplné dílo řádně, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel poskytl,

           b) odmítne-li autor provést nutné úpravy, neprovede-li je ve stanovené lhůtě nebo nebude-li dílo odpovídat ani po přepracování nárokům předem kladeným.

 

VI. Ostatní ujednání

1. Autor odpovídá za případné i neúmyslné porušení práv třetích osob a za faktické i právní vady díla.

2. Bude-li shledáno, že dílo má vady, bude autorovi vráceno k přepracování a současně mu budou sděleny konkrétní údaje, jakým způsobem má být přepracováno a termín k přepracování, který nesmí být delší než 30 dnů od předání díla k přepracování. Nebude-li tato lhůta dodržena, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Autor prohlašuje, že má k dílu plné a neomezené autorské právo a že je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném rozsahu. Autor odpovídá za veškerou škodu, která objednateli vznikne v důsledku toho, ukáže-li se toto prohlášení nesprávné či neúplné a zavazuje se, že vyrovná případné nároky jiných autorů a uhradí veškerou škodu, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení autora objednateli vznikla.

4. (Manažer projektu je pověřen, aby jménem objednatele převzal dílo, posoudil splnění rozsahu, kvality a dalších vlastností díla, aby s autorem dohodl případné úpravy.)

 VII. Závěrečná ujednání

1. Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy příslušnými ustanoveními autorského zákona v platném znění.

2. Autor bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající jim z této smlouvy se řídí platnou právní úpravou České republiky. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je zhotovena ve 4 exemplářích, z nichž 1 obdrží autor, 2 objednatel a (1 manažer projektu.)

4.Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran.

5. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné a závazné jen v písemné formě.

V Praze dne 31. 1. 2014                         V Praze dne 31. 1. 2014

 

Mgr. Petr Janáček                            Mgr. Petra Zahrádková

Mgr. Petr Janáček                              Mgr. Petra Zahrádková
objednatel                                               autor

 

 

 

 

___________________

(manažer projektu)

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.