Kategorie vzorů

Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky

Pokud chcete zrušit spoluvlastnictví k nemovitosti, můžete jej zrušit pomocí smlouvy. Jedná se tedy úplatný převod, kdy spoluvlastník přestává mít nárok na nemovitost.

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY VE FORMĚ DOHODY O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ K JEDNOTCE

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Spoluvlastník A“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Spoluvlastník B“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ve formě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k jednotce

uzavřenou dle ustanovení § 141 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a § 6 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Spoluvlastník A je spoluvlastníkem v rozsahu ½ ideálního podílu a Spoluvlastník B je spoluvlastníkem v rozsahu ½ ideálního podílu
1.1.1. bytové jednotky č. 4 , nacházející se v budově č.p.45, par.č. 319, katastrální území Běchovice, obec Písek, o výměrové ploše 78,5 m2, jednotlivým místnostem přísluší tyto výměrové plochy:
– kuchyň o výměře 12 m2
– pokoj o výměře 24 m2
– pokoj o výměře 28 m2
– předsíň o výměře 5 m2
– koupelna o výměře 7 m2
– záchod o výměře 2,5 m2
a s tímto vybavením kuchyňská linka, sporák, dřez, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie 2 ks, topná tělesa, listovní schránka; příslušenstvím bytu je sklepní kóje č. 8 o výměře 6 m2;
1.1.2. odpovídajícího ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 45 nacházející se na pozemku parc. č., 319 o výměře 149m2, v k.ú. Běchovice, obec Praha, v rozsahu 785/3245; základy včetně izolací, nosné svislé a vodorovné konstrukce, vnější omítky, plášť, střecha, střešní krytina, vnější zámečnické a klempířské konstrukce, výtah včetně strojovny, výtahové šachty a výtahových dveří, schodiště, chodby, sauna, komora, sklad, WC, dveře a okna u společných částí, hlavní rozvody instalací studené a teplé vody, kanalizace, silno a slaboproudé elektroinstalace, plynu, vše s výjimkou částí patřících k některé z vymezených jednotek, a hromosvody.
1.1.3. odpovídajícího ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č., 319 o výměře 149m2, v k.ú. Běchovice 601527, obec Praha, v rozsahu 785/3245.
(Dále také „Nemovitosti“)

1.2 Smluvní strany hodlají zrušit a vypořádat své spoluvlastnictví k Nemovitostem a to tak, že Spoluvlastník B převede na Spoluvlastníka A svůj ideální podíl k Nemovitostem za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Spoluvlastník B převádí svůj ideální podíl k Nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím na Spoluvlastníka A. Spoluvlastník A tento podíl přijímá do svého výlučného vlastnictví.
2.2 Spoluvlastnictví k Nemovitostem tímto zaniká.
2.3 Na Spoluvlastníka A přecházejí účinností této smlouvy práva a závazky v souvislosti s uzavřením smlouvy o správě domu, kterou zajišťuje ABC Servis s.r.o., IČ 6418128, se sídlem Strakonická 14, Písek, podrobnosti o správě domu obsahuje smlouva o správě nemovitosti.

3. VYPOŘÁDÁNÍ
3.1 Smluvní strany se dohodly, Spoluvlastník A zaplatí Spoluvlastníku B částku ve výši 1.500.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých) jako vypořádání za zrušení spoluvlastnictví k Nemovitostem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Součástí této smlouvy je příloha č. 1. , která obsahují půdorys všech podlaží včetně schémat, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek a společných částí domu.
4.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Spoluvlastník A                                                                                Spoluvlastník B

Antonín Marcipán                                                                            Petr Mlynář      
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

Příloha č. 1

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 25x, průměr: 2,92)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.