Kategorie vzorů

Zástavní smlouva na nemovitost

Zástava slouží k zajištění dluhu, je to taková pojistka, aby dlužník dostál svého závazku. Zástava je věcným právem, které může mít určitá osoba vůči cizímu majetku. 

Občanský zákoník č.  89/2012 Sb., upravuje zástavu v § 1309 – 1394.

Pro věřitele je zástava zárukou, že dlužník splní svoji povinnost. Pokud se tak nestane, má věřitel právo uspokojit svoji pohledávku z výtěžku prodeje zástavy.

Zástavou může být věc, s kterou lze obchodovat (§ 1310 NOZ). Zástavní právo je možné zřídit k věci, ke které vlastnické právo vznikne až v budoucnu.

Zástavním právem lze zajistit jak peněžitý, tak nepeněžitý dluh. Rozsah plnění zástavy závisí na ujednání stran, ale vždy musí být nějakým způsobem určitelná.

Pojmy:
Zástavní věřitel – osoba, která má vůči dlužníkovi pohledávku
Zástavce – osoba, která má dluh; nejčastěji je to také vlastník zástavy (ne vždy)
Zástavní dlužník – osoba, která nemá dluh, ale je vlastník zástavy

Dle občanského zákoníku zástavní smlouva nemusí být vždy písemná, pouze v zákonem stanovených případech (př. pokud zastavená movitá věc není odevzdána zástavnímu věřiteli; v případě zástavy nemovitosti).
Zpravidla je třeba ke vzniku zástavního práva další právní jednání, jako je zápis do příslušného seznamu; odevzdání věci; označení zástavy.

!! V případě, že vznik zástavního práva je vázán na zápis do resjtříku zástav, musí mít zástavní smlouva formu veřejné listiny (tj. vyhotovena nebo stvrzena notářem) – § 1319 odst. 3 NOZ!!

Novinkou od 1. 1. 2014 je možnost zástavního věřitele, aby si mohl předmět zástavy v případě nesplnění dluhu dlužníkem ponechat za libovolnou nebo určitou cenu. Samozřejmě toto musí být písemně sjednáno v zástavní smlouvě a obě strany s tím musí souhlasit.

ZASTAVNÍ SMLOUVA

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
zastoupená Antonínem Marcipánem, jednatel
(dále jen „Zástavní věřitel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Zástavce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

ZÁSTAVNÍ SMLOUVU

uzavřenou dle ustanovení § 1309 a násl. zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“)

1. Úvodní prohlášení

1.1 Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. 44 nacházející se na pozemku parc. č., 78 o výměře 56 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 78 o výměře 56 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV 856 vše v k.ú. Albrechtice, obec Semily, (dále také „Nemovitosti“).

1.2 Zástavce hodlá k Nemovitostem zřídit zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele.

2. Zjišťovaná pohledávka

2.1 Zástavní věřitel má vůči Zástavnímu dlužníkovi pohledávku ve výši 5.000.000,- Kč, vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 20.4.2014.

3. Zástava

3.1 K zajištění pohledávky uvedené v článku 2.1 této smlouvy Zástavce k zastavuje Nemovitosti specifikované v článku 1.1 této smlouvy (dále také „Zástava“) a zřizuje tím zástavní právo Zástavního věřitele k zástavě. Zástavní věřitel toto právo přijímá.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

4.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky a se souhlasem obou smluvních stran.

4.3. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se se smlouvou dostatečně seznámily, jejímu znění porozuměly a jedná se o projev jejich vážné a svobodné vůle.

V Praze dne 7.9.2014

Zástavní věřitel                                                                                Zástavce

Antonín Marcipán                                                                        Petr Mlynář

Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář

Antonín Marcipán, jednatel

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 8x, průměr: 3,88)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.