Kategorie vzorů

Smlouva o zřízení práva stavby

Právo stavby je v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., dále jen “NOZ”) zařazeno do části věnujícím se absolutním majetkovým právům, do oddílu pojednávajícím o tzv. věcných práv k věci cizí. Obsahem práva stavby je míti stavbu na cizím pozemku po smluvně sjednanou dobu. V souladu se zásadou, že stavba je součástí pozemku, bude toto právo velmi praktickým a frekventovaným institutem.

Úpravu tedy nalezneme v ust. § 1240 a násl. NOZ. Pozemek může být zatížen věcným právem stavby osoby stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Může se jednat i stavbu již zřízenou nebo dosud nezřízenou. Obsahem tohoto práva je tedy mít stavbu na cizím pozemku.

Nejčastěji vzniká smlouvou, která může toto právo zřídit až na 99 let a to bezúplatně, nebo za úplatu.

Samotná podstata tohoto práva je v taková, že se jedná o věcné právo s povahou nemovité věci jež zatěžuje cizí pozemek tak, že osoba, které toto právo svědčí (stavebník), je oprávněna mít na tomto pozemku stavbu jako celek. Právo stavby lze zřídit smlouvou, vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Praktický význam mají jako dočasné využití pozemků zejména pro stavby obchodního či průmyslového charakteru, zřízení stavby na stavbě či výstavby sociálního bydlení.

Drahoslav Olomouc, nar. 17.8.1978, trvalem bytem Bankovní 1, Praha 1, 110 00

 

(dále jen “stavebník”)

 

a

 

Patrik Francouzský, nar. 22.12. 1992, trvale bytem Nákladová 2, Praha 2, 120 00
č.ú.: 7777777777/077778

 

(dále jen “Povinný”)

 

(společně jako “Smluvní strany”)

 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY

 

 

podle § 1240 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen “o.z.”)

 

  1. Povinný je vlastníkem pozemku parc.č. 252 ležící v Katastrálním území Bystřice u Lhoty, Okres Bystrá, Obec Bystřice Lhota zapsané na LV č. 678 u Katastrálního úřadu Bystrá (dále jen “Pozemek“).
  2. Povinný zřizuje touto Smlouvou právo stavby ve prospěch Stavebníka. (dále jen “Právo”). Povinný prohlašuje, že předmětný Pozemek, jež má být objektem Práva, je právně volný, tj. že na něm neváznou žádná omezení zejm. práva vlastnického ani jiná práva, která by jakkoliv omezovala nerušený výkon Práva.
  3. Stavebník je oprávněn na Pozemku zřídit stavbu – sklad o výměře 300 m2. Stavebník toto právo od povinného přijímá. Stavebník se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a zásady založené touto Smlouvou.
  4. Právo stavby se zřizuje na 30 let a to počínaje vznikem tohoto práva.
  5. Právo stavby vzniká dnem zápisu do Katastru nemovitostí, přičemž Stavebník se zavazuje vyhotovit návrh na vklad práva stavby do Katastru nemovitostí a také uhradit správní poplatek s návrhem a vkladovým řízení spojený. Strany dbají , zejména pokud jde o vkladové řízení, o maximální součinnost.
  6. Právo stavby je zřízeno za úplatu a to ve výši 750.000,- Kč, kterou oprávněný uhradí nejpozději do 14 dnů od vzniku práva a to bankovním převodem na účet povinného.
  7. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu pro každé z nich. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran a jedno bude použito v rámci vkladového řízení.

 

 

_________________________                                _________________________
Stavebník                                                                                                 Povinný
V Praze dne 1.3.2015                                                                  V Praze dne 1.3.2015

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.