Kategorie vzorů

Darování nemovitosti se zřízením služebnosti

Pokračujeme v darovacích smlouvách. Nyní Vám přinášíme darovací smlouvu nemovitosti, ke které je následně zřízeno věcné břemeno (služebnost). K darovací smlouvě jsme pro Vás připravili také návrh na vklad do Katastru nemovitostí.

DAROVACÍ SMLOUVA

 

uzavřená dle § 2055-2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uvedeného dne, měsíce a roku
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Petr Slunečný
bytem Na Výslunní 398/26, 171 00 Praha 7 – Troja
nar. 8. 12. 1945
(dále jen „dárce č. 1“)

a

Ing. Jaroslav Slunečný
bytem Na Výslunní 398/26, 171 00 Praha 7 – Troja
nar. 12. 8. 1970
(dále jen „dárce č.2“)

a

Lenka Mraková
bytem  V Holešovičkách, 182 00 Praha 8
nar. 18. 2. 1978
(dále jen „obdarovaná“)

 

 1. Dárce č. 1. a č. 2 (dále jen „dárci“) darují obdarované rodinný dům na adrese Na Výslunní 398/26, 171 00 Praha 7-Troja, stojící na pozemku par. č. 486, o výměře 50 m2, na LV č. 982, vše v k.ú. Troja katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha-východ.  Obdarovaná dar přijímá.
 2. Dárci se zavazují předat obdarované veškeré podklady k nemovitosti v den podepsání této Smlouvy. V případě nedodání musí dárce společně a solidárně uhradit veškeré náklady obdarovaného plynoucí z tohoto porušení.
 3. Obdarovaná se zavazuje bezprostředně po podepsání této Smlouvy osobně vyřídit a splnit veškeré náležitosti a povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, konkrétně dle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí.
 4. Dárci se zavazují, že jsou jedinými spoluvlastníci nemovitosti i pozemku a na důkaz přikládají Výpis z katastru nemovitostí. Dárci se zavazují že na nemovitost není vázáno žádné zástavní právo.
 5. V případě, že obdarovaná bude užívat nemovitost v nesouladu s dobrými mravy, mohou dárci dle § 2062-2075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dar odvolat.
 6. Smluvní strany se dále dohodly na zřízení služebnosti k nemovitosti dle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. Obdarovaná zřizuje ve prospěch dárců doživotní a bezplatné užívání nemovitosti dle čl. 1 této Smlouvy. Dárci mají právo užívat veškeré příslušenství nemovitosti.
  6.1.   Dárci služebnost přijímají a dávají souhlas k zapsání této služebnosti do Katastru nemovitostí.
  6.2.   Obdarovaná se zavazuje služebnost strpět.
 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavřena ve 5 vyhotoveních, kdy 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran, po 2 vyhotoveních obdrží Katastrální úřad.
 2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Smluvní strany prohlašují, že se zněním Smlouvy souhlasí a na důkaz připojují své podpisy.
 4. Nedílnou součástí Smlouvy je Výpis z katastru nemovitostí.

V Praze dne 7. 6. 2014

Petr Slunečný                       Jaroslav Slunečný                               Lenka Mraková

dárce č. 1                                dárce č. 2                                              odbarovaná

 

S darovací smlouvou ohledně nemovitosti souvisí také Návrh na zápis změny do KN..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 33x, průměr: 3,91)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.