Kategorie vzorů

Smlouva o zřízení služebnosti bytu

Pojem služebnost a její úpravu nalezneme v ustanoveních § 1257 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o věcné právo, jímž může být zatížena věc a to takovým způsobem, kdy je postižen vlastník věci způsobem, že musí ve prospěch jiného něco strpět či se něčeho zdržet.

Konkrétně služebnost bytu je upravena až v ustanoveních dalších, tedy v § 1297- § 1298. Jak ze zákona vyplývá, je-li služebnost bytu zřízena, jedná se o služebnost užívání a s tím spojené právo vlastníka nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevtahuje. Zřízení služebnosti je zapisováno do katastru nemovitostí, což znemožňuje uplatnit tvrzení, že někdo o činěném aktu nevěděl. Co se doby trvání služebnosti týče, lze zřídit na dobu neurčitou a bez poskytnutí možnosti výpovědi. Tento podstatný rozdíl je významný pro odlišení od institutu nájmu bytu, který je charakteristický svou dočasností. Z toho důvodu bych si dovolila konstatovat, že institut služebnosti bytu je z pohledu právní jistoty stabilnější než nájem bytu.

Smlouva o zřízení služebnosti bytu

uzavřená ve smyslu ust. § 1257 a následujícího zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

  1. František Novák

nar. 6.3.1966

bytem: Fialková 6, 160 00 Praha 6

(dále jen povinný ze služebnosti)

 

  1. Alfons Krusta

nar. 3.7.1954

bytem: Lísková 1234/5, 301 00 Plzeň

(dále jen oprávněný ze služebnosti)
Článek I.

Prohlášení stran

Vlastník bytu prohlašuje, že je na základě darovací smlouvy ze dne 12.9.2014, výlučným vlastníkem pozemku parc. č. St. 14, jehož součástí je bytová jednotka č. 1234/6, vše nacházející se v obci a k. ú. Vřenov, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 234 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno.

 

Článek II.

Předmět smlouvy

Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného a k tíži výše specifikovaného rodinného domu služebnost doživotního a bezplatného užívání tohoto rodinného domu pro vlastní potřebu oprávněného. Oprávněný smí užívat bytovou jednotku č. 1234/6 sestávající se z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, koupelny, WC, předsíně, chodby a dále je oprávněn užívat sklep i garáž náležející k tomuto pozemku.

Povinný musí umožnit oprávněnému volný přístup do bytové jednotky č. 1234/6 vždy, pokud o to bude oprávněným požádán a sjednají si přístup na konkrétní den a konkrétní hodinu. Oprávněný smí užívat dům společně s jeho součástmi a příslušenstvím.

Oprávněný takto zřízenou služebnost přijímá a povinný, jako vlastník služebné nemovitosti se zavazuje tato práva strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti nerušený výkon těchto práv.

 

Článek III.

Úplata za zřízení služebnosti

Služebnost se dle této smlouvy sjednává bezúplatně a od oprávněného se očekává, že bude užívat danou nemovitost v souladu s právními a morálními principy.

 

Článek IV.

Obsah a rozsah služebnosti

Oprávněný potvrzuje, že před podpisem této smlouvy byl seznámen se skutečným stavem rodinného domu včetně jeho příslušenství.

Povinný, jako vlastník nemovitosti, je povinen hradit náklady spojené s údržbou a opravami nemovitosti.

Tato služebnost je závazná pro vlastníka bytu po dobu života oprávněného.

V případě, že povinný jako vlastník bytu převede nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy na jiného vlastníka, je povinen do 30 dnů ode dne převodu vlastnického práva oznámit oprávněnému nového vlastníka nemovitostí.

 

Článek V.

Návrh na vklad

Právo odpovídající služebnosti domu nabude oprávněný vkladem práva odpovídajícího služebnosti bytu s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti bytu podle této smlouvy bude smluvními stranami podepsán při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti bytu a podá jej oprávněný. Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti bytu uhradí oprávněný.

Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou možnou součinnost nutnou k podání návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti bytu a k provedení tohoto vkladu.

V případě, že by ke vkladu práva odpovídajícího služebnosti bytu do katastru nemovitostí dle této smlouvy nedošlo, zavazují se smluvní strany, že bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 dnů, uzavřou novou smlouvu o zřízení služebnosti stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu, který splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně bez zbytečného odkladu na pokyn katastrálního úřadu tuto smlouvu o zřízení služebnosti či návrh na vklad náležitě doplní.

Článek VI.

Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě obou stran.

Tato smlouva je sepsána a vyhotovena ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž jedno bude použitou jako příloha k návrhu na vklad do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu této smlouvy.

Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V ……… dne …………..                                                                   V ……… dne …………..

 

 

…………………………                                                                     ……..…………………….

povinný ze služebnosti                                                                      oprávněný ze služebnosti

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 14x, průměr: 4,64)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.