Kategorie vzorů

Žaloba o přiměřenou slevu z nájemného

Kdo se od rodičů může stěhovat rovnou do vlastního bydlení, je šťastlivec. Ti ostatní hledají jiný způsob, a to nejčastěji prostřednictvím nájemního bytu. Takový byt by měl být způsobilý k nastěhování a obývání, tzn., že je splněno vše, co bylo ujednáno v nájemní smlouvě. Není-li ujednáno nic, tak by měl být čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý a také by mělo být zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících.

Pokud byt způsobilý k nastěhování a obývání není, tak má nájemce právo odmítnout se nastěhovat. Nastěhuje-li se, tak má právo požadovat po pronajímateli splnění smlouvy. Musí tak však učinit bez zbytečného odkladu, jinak jeho právo zaniká.

V případě, že Vás pronajímatel vyzve k prohlídce bytu před uzavřením smlouvy, tak byste si ho určitě měli prohlédnout! Jakmile před uzavřením smlouvy neznáte stav bytu, přestože Vás pronajímatel vyzval k prohlídce a stejně tak znáte-li stav bytu před uzavřením smlouvy a víte, že je nezpůsobilý k nastěhování a obývání nebo neodpovídá sdělení pronajímatele, tak tím ztrácíte práva výše uvedená, tj. právo odmítnout se nastěhovat a právo požadovat po pronajímateli splnění smlouvy.

Využije-li nájemce právo nenastěhovat se do bytu, není povinen platit nájemné po dobu, co vada trvá. Nastěhuje-li se, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel vadu neodstraní. Je to jen na zvážení nájemce, zda se nastěhuje či nenastěhuje.

Nyní se zaměřím na variantu, že se nájemce do bytu nastěhuje, i když byt nebyl způsobilý k nastěhování a obývání nebo neodpovídá sdělení pronajímatele. Jak bylo řečeno výše, nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného. Nedohodne-li se s pronajímatelem na přiměřené slevě z nájemného, má možnost se obrátit na soud se žalobou o přiměřenou slevu z nájemného, jejíž vzor najdete níže. Této žalobě však musí předcházet výzva k poskytnutí přiměřené slevy z nájemného, kterou zašle nájemce pronajímateli a která je vlastně žádostí nájemce o poskytnutí této slevy pronajímatelem a zároveň upozorněním pronajímatele, že pokud v určité lhůtě nebude nájemci vyhověno, tak se obrátí na soud.

Na jaký soud byste se měli obrátit? Na okresnímu soud (v Praze obvodní soud, v Brně městský soudu), v jehož obvodu má bydliště žalovaný.

Okresní soud v Mělníku

Krombholcova 264

276 46 Mělník

 

 

V Praze dne 24.11.2015

 

Žalobce:         Karel Novák, nar. 8.1.1991, bytem: Biskupova 675/8, 160 00 Praha 6

Žalovaný:       Jan Novotný, nar. 5.6.1968, bytem: Červenkova 6, 276 46 Mělník

 

Žaloba o přiměřenou slevu z nájemného

dle § 2245 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 I.

Žalobce se dne 1. 11. 2015 nastěhoval do bytu č. 2 v domě č. p. 675/8 v ulici Biskupova, obec Praha 6, a to na základě nájemní smlouvy o nájmu bytu mezi žalobcem jako nájemcem a žalovaným jako pronajímatelem, která byla uzavřena dne 30. 10. 2015. Žalobce byl ujištěn žalovaným, že je byt způsobilý k nastěhování a obývání, a přesto bylo před nastěhováním zjištěno, že se ve dvou místnostech (ložnice a obývající pokoj) na stropě a stěnách nachází plíseň.

důkaz:             1. nájemní smlouva

                        2. fotografie vady bytu

II.

Dopisem ze dne 2.10.2015 žalobce upozornil žalovaného na vadu, také mu sdělil, že byl nucen se i přes uvedenou vadu do bytu nastěhovat, neboť neměl jinou možnost bydlení a požádal ho, aby obratem uvedl byt do stavu způsobilého k obývání. S ohledem na vadu bytu žalobce také v dopise uplatnil právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud nebude vada žalovaným odstraněna. Žalobce slevu vyčíslil ve výši 3 000 Kč za měsíc, a to počínaje měsícem října 2015 do doby úplného odstranění vady. Taktéž v dopise uvedl, že očekává vyjádření žalovaného nejpozději do 11.11.2015 a upozornil ho na možnost, že pokud nebude žalobcově žádosti o slevu v uvedené lhůtě vyhověno, tak podá žalobu k soudu. Žalovaný však do dnešního dne na žalobcovu žádost nereagoval.

důkaz:                     1. dopis žalobce adresovaný žalovanému

                                 2. dodejka – potvrzení o doručení dopisu

 III.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud vydal tento

r o z s u d e k:

I. Žalovaný je povinen poskytnout žalobci slevu z nájemného ve výši 3 000 Kč měsíčně počínaje měsícem října 2015, a to až do doby odstranění vady bytu č. 2 v domě č. p. 675/8, v ulici Biskupova, obec Praha 6, spočívající v plísni na stropě a stěnách ve dvou místnostech bytu (ložnice a obývající pokoj).

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku náhradu nákladů tohoto řízení na bankovní účet žalovaného.

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.