Kategorie vzorů

Dohoda o ukončení nájmu s dohodou o narovnání

Jedním ze způsobů ukončení nájmu je dohoda uzavřená mezi pronajímatelem a nájemcem, ačkoli se o ní občanský zákoník ve zvláštních ustanoveních o nájmu bytu nezmiňuje.  Je nutné tedy vycházet nejen ze zvláštních ustanovení o nájmu bytu, ale i z obecných ustanovení o nájmu a obecných ustanovení o zániku závazků, zejména z § 1981 občanského zákoníku, dle kterého je stranám na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový.

Součástí dohody o ukončení nájmu může být i dohoda o narovnání, kterou si smluvní strany dohody mohou sporná či pochybná práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu vyjasnit a upřesnit. Účelem narovnání je tedy odstranit spory o platnost či obsah závazku a předejít tak případnému soudnímu sporu.

DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU S DOHODOU O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1981, § 2285 – 2296 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi následujícími stranami

 

Petr Klika, nar. 5.9.1970, trvale bytem J. K. Tyla 59/3, Praha 10, PSČ: 100 00 (dále jen „pronajímatel“)

a

Jaroslav Vychytal, nar. 26.3.1985, trvale bytem Za Lužinami 187/10, Praha 5, PSČ: 150 00 (dále jen „nájemce“)

(pronajímatel a nájemce jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dohody

  1. Dne 15.4.2013 spolu smluvní strany uzavřely nájemní smlouvu o pronájmu bytové jednotky č. 5 o výměře 69m2 (zapsané na LV č. 1963, dále jen „byt“) nacházející se ve 3. patře bytového domu na adrese Slunečná 59/7, Praha 1, PSČ: 110 00 (zapsaného na LV č. 62147) evidované v katastru nemovitostí pro Hl. m. Prahu, pracoviště Praha,   za účelem bydlení, a to včetně vybavení bytu blíže specifikovaného v nájemní smlouvě.
  2. Smluvní strany se dohodly, že nájem bytu skončí ke dni 28.2.2015. Ke stejnému dni se nájemce zavazuje předat pronajímateli vyklizený byt.

 

II.

Narovnání vzájemných závazků 

  1. Nájemce předá a pronajímatel převezme vyklizený byt ke dni skončení nájmu ve stavu v jakém byl odevzdán nájemci, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při běžném užívání. O předání bytu sepíší smluvní strany zápis, v němž zejména pronajímatel potvrdí řádné převzetí bytu.
  2. Nájemce tímto uznává svůj dluh, co do důvodu i výše, na nájemném vůči pronajímateli ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) vzniklý neuhrazením jedné měsíční splátky nájemného za měsíc leden 2015 a zavazuje se jej splatit do 15 dnů ode dne uzavření této dohody na bankovní účet pronajímatele č. 2005964178/0100 vedený u Komerční banky a.s..
  3. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že splněním výše uvedeného nebudou mít vůči sobě žádné nevypořádané závazky a že veškerá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy budou mezi smluvními stranami narovnány.

 

III.

Závěrečná ustanovení

  1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu pro každého z nich, přičemž jedno obdrží pronajímatel  a jedno nájemce.
  2. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této dohody jasný a srozumitelný.
  3. Na důkaz toho, že je tato dohoda projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

 

V Praze dne 23.1.2015                                                                     V Praze dne 23.1.2015

 

Petr Klika                                                                                           Jaroslav Vychytal

Petr Klika                                                                                          Jaroslav Vychytal

pronajímatel                                                                                      nájemce

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 4,80)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.