Kategorie vzorů

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování je upravena v § 2445 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zprostředkovatel se v ní zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou a zájemce se zavazuje k zaplacení provize zprostředkovateli.

Smlouva o zprostředkování nahrazuje v občanském právu smluvní typ, který starý občanský zákoník označoval jako smlouvu o obstarání věci.

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená dle § 2445 a násl. z.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník mezi následujícími stranami

Petr Zeman, nar. 6.7.1974, trvale bytem Praha 8, K Zahrádkám 859/3, PSČ: 180 00 (dále jen „zprostředkovatel“)

a

Aneta Javůrková, nar. 25.11.1980, trvale bytem Praha 2, K Viaduktu 25/16, PSČ: 120 00 (dále jen „zájemce“)

(zprostředkovatel a zájemce jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Zprostředkovatel se zavazuje obstarat pro zájemce garážové parkování v docházkové vzdálenosti od místa bydliště zájemce a zprostředkovat uzavření nájemní smlouvy mezi zájemcem  a vlastníkem garážového parkování  (dále jen „předmět smlouvy“), a to do tří měsíců od uzavření této smlouvy.

II.

Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi ve výši 3.000,- Kč. Provize je splatná dnem uzavření smlouvy o zprostředkování a zprostředkovatel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí provize.

III.

Zprostředkovatel se zavazuje sdělit zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy a uschová pro zájemce veškeré doklady, které nabude v souvislosti se zprostředkovatelskou činností. Zájemce sdělí zprostředkovateli vše, co má pro něho rozhodný význam pro uzavření zprostředkovávané smlouvy.

IV.

  1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu pro každého z nich, přičemž jedno obdrží zprostředkovatel  a jedno zájemce.
  2. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této dohody jasný a srozumitelný.
  3. Na důkaz toho, že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 1.2.2015                                                                       V Praze dne 1.2.2015

 

 

Petr Zeman                                                                                       Aneta Javůrková

zprostředkovatel                                                                               zájemce

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.