Kategorie vzorů

Smlouva o nájmu movité věci

Chcete si pronajmout movitou věc? V tomto případě jsem pro vás připravili vzor na pronájem motorové pily.

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

František Novotný
nar. 10.10.1972
bytem Na Kopci 12,
415 00 Teplice(dále jen „Pronajímatel“)

a

Pavel Kroupa
IČ: 12345678
Místo podnikání: Dlouhá 6, 415 01 Teplice
(dále jen „Nájemce“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o nájmu motorové pily

v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.     Pronajímatel pronajímá nájemci motorovou pilu zn. Husqvarna, výr. číslo UV 2453647-09474 (dále jen „Motorová pila“) a Nájemce tuto pilu do nájmu od Pronajímatele přijímá.

1.2.     Motorovou pilu, včetně návodu k použití, náhradního řetězu a klíčů k základní údržbě pily převzal Nájemce před podpisem této smlouvy.
Nájemce potvrzuje, že pilu při převzetí dobře prohlédl a vyzkoušel a že je způsobilá k běžnému užívání.

2. NÁJEMNÉ

2.1.     Smluvní strany sjednaly nájemné ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) měsíčně.

2.2.     Nájemce je povinen platit nájemné měsíčně, vždy do 10. dne kalendářního měsíce, na účet Pronajímatele č. 10000000/5500 vedený u Raiffeisenbank Praha.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1.     Nájemce je oprávněn používat Motorovou pilu po sjednanou dobu pro účely své podnikatelské činnosti.

3.2.     Nájemce nesmí přenechat Motorovou pilu do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.

3.3.     Nájemce je povinen o Motorovou pilu řádně pečovat, zejména aby nedošlo ke škodě. V případě poruchy je Nájemce povinen Pronajímatele vyrozumět. Náklady na odstranění poruch nese v celém rozsahu Nájemce.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.     Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

4.2.     Tato smlouva se uzavírá se na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2013.

4.3.     Bez ohledu na výše uvedené je Pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že Nájemce bude v prodlení s úhradou dlužného nájemného o více jak 7 dnů. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 3 dny.
Nájemce je povinen Motorovou pilu vrátit Nájemci na adrese Nájemce v poslední den nájmu.

4.4.     Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

V Teplicích den 1. 1. 2013

František Novotný                          Pavel Kroupa
pronajímatel                                     nájemce

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 32x, průměr: 3,78)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.