Kategorie vzorů

Kupní smlouva s právem zpětné koupě

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník charakterizuje v §2079 a násl. koupi, jako právní vztah, kdy se ,,kupní smlouvou prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Stranám tohoto právního vztahu je právní úpravou dáno též na vůli, zdali využijí institutu výhrady zpětné koupě, a v rámci kupní smlouvy si toto vedlejší ujednání v závislosti na formě právního jednání (písemná či ústní forma uzavření kupní smlouvy) sjednají.

Novinkou, kterou institut výhrady zpětné koupě v občanském zákoníku přináší, je možnost sjednání této výhrady jako věcného práva, tedy pro věci zapsané ve veřejném seznamu. V takovém případě lze však věc zatížit pouze se souhlasem toho, pro koho je dané věcné právo (právo zpětné koupě) ve veřejném seznamu zapsáno.

Občanský zákoník zakotvuje detailnější úpravu vzájemného vypořádání stran pro případ, kdy bude práva zpětné koupě prodávajícím využito. Ten je povinen nahradit kupujícímu náklady ke zlepšení věci, či mimořádný náklad pro její zachování, tedy náhradu nákladů, které kupující na věc vynaložil jako poctivý držitel.

Dle § 2137 o.z. je lhůta, ve které může prodávající žádat o vrácení věci 3 roky u věcí movitých a 10 let u věcí nemovitých. Tyto lhůty jsou však dispozitivní, a platí pouze tehdy, neujednali si strany jinak.

Pohledem práva dědického je výhrada zpětné koupě závazná též pro dědice a lze toto právo i zcizit, to však jen v případě, je-li tak výslovně ujednáno.

Výhrada zpětné koupě je institutem soukromého práva, který po dobu sjednanou ve smlouvě, případně ex lege stanovené zákonem, uvádí kupujícího ve značnou nejistotu týkající se předmětu koupě. Kupující má totiž povinnost do uplynutí lhůty, ve které může prodávající využít výhrady zpětné koupě, provádět pouze prostou správu věci.

 

 

KUPNÍ SMLOUVA S PRÁVEM ZPĚTNÉ KOUPĚ

 

 

I.
Smluvní strany

 

Zelda s.r.o.
se sídlem Praha 7, Holešovice, Generála Janouška 21, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34659,
bankovní účet: 670100-76124587/8210
zastoupená: Jaromír Zelinář, jednatel
(dále jen „prodávající“)

a

František Sedlák
bytem Na zelené louce 91, Jihlava, PSČ 532 01
r.č. 810516/8961
(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

KUPNÍ SMLOUVU

 

II.
Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 10ks luxusních dřevěných beden značky ALEXA, vhodných pro skladování zemědělských produktů, rok výroby 1995, druh dřeva Abura, výr. č. 2498142, barvy světle hnědé.

III. 
Předmět smlouvy

Prodávající prodává v čl. II. specifikovaný předmět koupě za dohodnutou kupní cenu 1900,- Kč (slovy tisíc devět set korun českých) kupujícímu a ten ji od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje.

IV.
Kupní cena

Kupní cenu v plné výši zaplatil kupující v hotovosti prodávajícímu před podpisem této smlouvy. Převzetí kupní ceny prodávající svým podpisem potvrzuje.

V.
Prohlášení smluvních stran

Kupující potvrzuje, že se osobně seznámil se stavem předmětu koupě a v tomto stavu ho po důkladném zvážení a prohlídce kupuje do svého výlučného vlastnictví.

Kupující předmět koupě převzal společně s jeho příslušenstvím při podpisu této smlouvy, a toto svým podpisem potvrzuje.

VI.
Výhrada zpětné koupě

Smluvní strany si dále sjednávají výhradu zpětné koupě. Prodávající uplatní toto právo písemnou výzvou, a to do 3 let ode dne převzetí prodávané věci kupujícím, jinak právo zpětné koupě zaniká. Kupující je povinen vrátit věc prodávajícímu proti vrácení kupní ceny podle této smlouvy, a to do 7 dnů po doručení písemné žádosti kupujícímu.

Kupujícímu náleží náhrada nákladů, které při prosté správě věci na věc vynaložil, jakožto náklady k jejímu zlepšení či mimořádné náklady pro její zachování.

VII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání, že se se smlouvu před jejím podpisem seznámily, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu pro každé z nich.

Práva a povinnosti stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Praze dne 7.7. 2014                                                                     V Praze dne 7.7.20014

 

Prodávající                                                                                        Kupující

 

Jaromír Zelinář                                                                               František Sedlák

Zelda s.r.o.                                                                                       František Sedlák
zastoupená Jaromírem Zelinářem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.