Kategorie vzorů

Zásah do osobnosti člověka a informovaný souhlas

V dnešním příspěvku zabrousíme do oblasti zdravotnického práva a pokusíme se poukázat na jeho propojenost s novým občanským zákoníkem.

Zásah do osobnosti člověka a informovaný souhlas

Zásah do osobnosti člověka a informovaný souhlas jsou dva spolu související pojmy, upravené v dnešní době především ve třech pramenech práva, a to:

  •  zákon o zdravotních službách,
  • nový občanským zákoník (NOZ)
  • mezinárodní smlouva „Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny“.

Nejedná se pouze o problematiku právní, ale také etickou, jelikož její podstata spočívá v řádné komunikaci a důvěře mezi pacientem a lékařem. Lékař by měl být schopen navázat takový kontakt a budit dostatečnou důvěru, aby byla jeho doporučení pro pacienta přesvědčivá a dostatečná.

V zásadě platí, že do sféry osobnosti není možné beztrestně nebo bez sankce zasahovat, chybí-li zákonný důvod. (Výjimkou je jednání ve stavu nouze, kterým se tento článek zabývat nebude.) Dojde-li k takovému zásahu do osobnosti člověka, může nastoupit disciplinární, trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost lékaře.

 

Podstatné je, že souhlas musí být učiněn osobou k tomuto jednání způsobilou, vážně (ne žertem), srozumitelně, určitě (nevzbuzujíc pochybnost o tom, co jednající chtěl projevit)

Krom splnění těchto náležitostí zákon ještě vylučuje, aby bylo po právu jednání, které má za následek vážnou újmu, která není ve prospěch zdraví dotčeného, byť k němu byl udělen souhlas.

Jak již bylo zmíněno dříve, na straně lékaře leží povinnost informovat pacienta, který poskytuje souhlas nebo nesouhlas s lékařským zákrokem nebo ošetřením. K informovanému souhlasu je lékař povinen poskytnout následující informace:

a)      Diagnózu

b)      Povahu zákroku, jeho očekávané důsledky a odůvodnění proč doporučuje tento zákrok

c)      Rizika zákroku

d)      Finanční stránku zákroku

e)      Alternativy 

Zákon pamatuje i na situaci, kdy se jedná o osobu nezpůsobilou informovaný souhlas udělit. Typicky se jedná o nezletilé dítě, i když zde má zákon svá specifika. Osobám starším patnácti let je umožněno, aby vyslovovali souhlas s očkováním, byl–li jim k tomuto jednání udělen souhlas zástupce. Dále platí, že jedná-li se o osobu sice nezletilou, ale schopnou v dostatečné míře porozumět prováděnému zákroku, vyžaduje se jeho souhlas. Pakliže dojde na stav, kdy zástupce nezletilého se zákrokem souhlasí, ale nezletilý, který je schopen v dostatečné míře zákrok posoudit, vyjadřuje nesouhlas, je lékař povinen oznámit tuto skutečnost soudu, který ustanoví opatrovníka.

Forma, ve které musí být souhlas i informace uděleny, není předepsána u všech zákroků. Souhlas může být písemný, ústní, ale i konkludentní (souhlas s rentgenovým vyšetřením může být projeven odložením oděvu). Mezi zákroky, k nimž se vyžaduje písemný souhlas, patří zejména závažnější zákroky s rizikem vzniku škody na zdraví. Jedná se například o interrupci, sterilizaci, změnu pohlaví nebo transplantaci.

I přestože je pro některé zákroky vyžadována písemná forma souhlasu, k jejímu odvolání stačí pouze ústní projev nesouhlasu se zákrokem.

 

 

 

 

 

 

 

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.