Kategorie vzorů

Smlouva o péči o dítě (chůva)

Milí rodičové, blíží se prázdniny a jelikož mají státní isntituce zavřeno, hledáte někoho, kdo Vám ratolesti pohlídá? Plno mladých lidí se na tuto pozici hlásí. Jak ale ošetřit, že vše proběhne dle Vaši představ? Nejlepší je, vše si ujasnit už předem, například pomocí smlouvy.

 

SMLOUVA O PÉČI O DÍTĚ

 

Markéta Zaprázněná

narozena 18. 11. 1983

bytem Pracovní 13, 180 00 Praha 8

(dále jen „Objednatelka“)

a

Anežka Slušná

narozena 23. 9. 1994

bytem Pečovatelská 786/3, 170 00 Praha 7

(dále jen „Pečovatelka“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O PÉČI O DÍTĚ

dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

 

  1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.  Účelem této Smlouvy je úplatné poskytování všestranné péče Pečovatelky o Marii Zaneprázněnou, narozenou 8. 3. 2011 (dále jen „Dítě“).

1.2.  Všestrannou péčí se pro tuto Smlouvu rozumí hlídání a zabezpečení základních potřeb Dítěte (zdraví, hygiena); péče o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

1.3.  Objednatelka prohlašuje, že Pečovatelce sdělil aktuální zdravotní a psychický stav Dítěte.

1.4.  Objednatelka prohlašuje, že se Dítě podrobilo zákonem stanoveným pravidelným očkováním.

1.5.  Pečovatelka prohlašuje, že byla seznámena se zdravotním stavem dítěte.

1.6.  Objednatelka prohlašuje, že ve věcech týkající se Dítěte může být zastupována svým manželem Františkem Zaneprázněný, narozen 2. 6. 1980 bytem Pracovní 13, 180 00 Praha 8  (dále jen „Rodiče“).

  1. VÝKON PÉČE

2.1.  Pečovatelka bude poskytovat péči na adrese Pracovní 13, 180 00 Praha 8. Pečovatelka má právo poskytovat péči na jiném místě v případě, že na změnu toho místa předem upozornila jednoho z Rodičů.

2.1.1.     Předchozí upozornění není nutné v případě venkovní procházky nepřesahující 1 hodinu.

2.2.  Začátek poskytování péče smluvní strany dohodly při podpisu této Smlouvy, a to ode dne 8. 7. 2014.

2.3.  Pečovatelka bude poskytovat péči každý pracovní den v rozmezí od 8-13hod. Celkově tedy 20 hodin týdně.

2.4.  Stravování Dítěte a Pečovatelky zabezpečí Rodiče.

  1. ODMĚNA ZA PÉČI

3.1.  Pečovatelce za řádné poskytování péče náleží odměna ve výši 90,- Kč za hodinu.

3.2.  Objednatelka se zavazuje zaplatit Pečovatelce za poskytnutou péči odměnu ve smluvené výši, a to vždy k třetímu dni následujícího měsíce v hotovosti.

3.3.  Odměna za péči nezahrnuje náklady  spojené s poskytování péče jako jsou vstupy a doprava do prostor, které Pečovatelka s Dítětem navštíví po předchozím odsouhlasení jednoho z Rodičů. Tyto náklady hradí Objednatelka vždy s předchozím oznámením Pečovatelky.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1.  Pečovatelka je povinna o Dítě pečovat řádně. Péče musí být přiměřená věku Dítěte a v souladu s jeho potřebami a zájmy.

4.1.1.     Rodiče si vyhrazují právo, aby Pečovatelka uzpůsobovala své poskytování péče v souladu s jejich výchovou, názory a rituály.

4.2.  Jeden z Rodičů má povinnost informovat Pečovatelku o změně zdravotního stavu dítěte, o změně jeho potřeb a zájmů. Tato povinnost se připisuje také Pečovatelce vůči Rodičům.

4.3.  Pečovatelka má povinnost dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá.

4.4.  Okamžikem předání Dítěte Pečovatelce, nese Pečovatelka veškerou odpovědnost za Dítě. Její odpovědnost končí předáním Dítěte oprávněné osobě, tedy jednomu z Rodičů.

4.5.  Pečovatelka odpovídá za zdraví svěřeného Dítěte, za škody na majetku a za škody na zdraví a majetku dalších osob způsobené v době péče o Dítě, které vznikly v přímé souvislosti s její činností.

4.6.  V případě vážného onemocnění Dítěte má Pečovatelka právo péči odmítnout bez nároku na náhradu odměny.

4.7.  Pečovatelka má právo zrušit předem domluvené poskytování péče, a to nejpozději 12 hodin předem pouze z vážných důvodů.

  1. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1.  Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

5.2.  Tato Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou obou smluvních stan.

5.3.  Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvy vypovědět.

5.3.1.     Výpověď musí být učiněna písemně a prokazatelně doručena druhé straně. Výpovědní lhůta činí 14 dní ode dne doručení.

5.3.2.     Pečovatelka je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu.

5.3.3.     Objednatelka je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.  Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.2.  Pečovatelka tímto prohlašuje, že ji byly sděleny ze strany Objednatelky veškeré skutkové a právní okolnosti související s uzavřením této Smlouvy, a její zájem uzavřít tuto Smlouvy a plnit veškeré závazky plynoucí z této Smlouvy trvá.

6.3 .  Nedílnou součástí této Smlouvy je časový harmonogram, který má Pečovatelka povinnost brát v potaz a co nejvíce mu přizpůsobit její výkon péče.

6.4.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.

6.5.  Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem Smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne:

Objednatelka                                                              Pečovatelka

Markéta Zaneprázněná /podpis/                  Anžeka Slušná /podpis/

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,67)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.