Kategorie vzorů

NOVELA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH

Novelou č. 296/2017 Sb. byl od 30. 9. 2017 mj. změněn zákon o soudních poplatcích a tento článek je stručným přehledem nejdůležitějších změn v oblasti soudních poplatků.

Změny v zákoně o soudních poplatcích

  1. Poplatková povinnost vzniká v případě uložení povinnosti zaplatit poplatek při rozhodnutí o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu (§ 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích)
  2. Pokud nebyl soudní poplatek, splatný podáním návrhu, zaplacen společně s podáním návrhu na zahájení řízení, vyzve jej soud k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě nejméně 15 dnů. Tuto lhůtu lze výjimečně s ohledem na konkrétní případ zkrátit. (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích)
  3. Odvolací soud dle této novely sám vyzývá poplatníka k zaplacení soudního poplatku, splatného podáním odvolání, který nebyl před předložením věci odvolacímu soudu uhrazen, lhůtu odvolací soud určí nejméně 15 dnů (výjimečně kratší) a pokud není poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty pak odvolací soud nepřihlíží (§ 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích)
  4. Bod 3) platí obdobně v řízení před dovolacím soudem. Bod 3) a 4) tak výrazně zrychlí odvolací či dovolací řízení, jelikož podle předchozí úpravy docházelo k vracení spisů soudům prvního stupně, které po zaplacení soudního poplatku musely věc opětovně odvolacímu, případně dovolacímu soudu předložit, což zejména u některých soudů mohlo znamenat značnou časovou prodlevu.
  5. Významné je pak zrušení dosavadního ust. § 9 odst. 7, věty první zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, které stanovovalo, že usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Toto ustanovení mnohdy způsobilo zbytečné prodlužování sporu právě v souvislosti s vydáním výzvy k zaplacení soudního poplatku, následném zastavení řízení, které bylo poté z důvodu dodatečného zaplacení soudního poplatku zrušeno a v řízení bylo pokračováno.
  6. Dle ust. § 11 odst. 2 písmeno g) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, nově platí, že od poplatku se osvobozují navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné a navrhovatele v řízení o popření rodičovství.
  7. Dále bylo v ust. 11 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, zrušeno písmeno c) podle kterého platilo osvobození od soudních poplatků dle ust. § 11 odst. 1 a 2 i na řízení před dovolacím soudem a dle současné právní úpravy se předmětná ustanovení na řízení před dovolacím soudem nevztahují.
  8. Jako částečná náhrada tohoto ustanovení byl nově k ust. § 11 vložen odstavec 10), který stanovuje:  Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení před dovolacím soudem.
  9. § 11 odst. 5) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, bylo doplněno a jeho nové znění je: Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci svéprávnosti, podpůrných opatření, péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé děti.
  10. Nově bylo do zákona o soudních poplatcích včleněno ust. § 11a, které zní: Osvobození od poplatku podle § 11 odst. 2, jakož i osvobození podle rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků, se neuplatní, je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu.

 

Změny v Sazebníku soudních poplatků

Shora uvedená novela zasáhla i do některých částí sazebníku soudních poplatků.

11. Nově byla vložena Položka 8a:

Za návrh na zahájení řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem činí poplatek 2.000 Kč

12. K výrazným změnám ve výši soudního poplatku došlo za dovolací řízení dle Položky 23 bodu 1 a 2

Položka 23 bod 1) Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100.000 Kč včetně …. 7.000 Kč (dříve 5.000Kč)

b) za každou nemovitou věc …. 14.000 Kč (dříve 10.000Kč)

c) za každý obchodní závod nebo za každou jeho organizační složku …. 28.000 Kč (dříve 20.000Kč)

d) v ostatních případech ….14.000 Kč (dříve 10.000Kč)

 

Položka 23 bod 2) za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1 této položky …. 4.000 Kč (dříve  2.000Kč)

 

13. Položka 23 bod 3) nově zní: Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se vybere podle bodu 2 této položky.

14. Položka 23 byla doplněna o bod 8, který zní:

Poplatek za dovolání proti rozhodnutí ve věci samé vydanému ve věcech podle § 11 odst. 1 se vybere podle bodu 1 písm. a) této položky. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí vydanému v řízení o výkon rozhodnutí anebo v exekučním řízení se vybere podle bodu 2 této položky.

15. Dále byl Sazebník doplněn o Položku 40, která zní:

Za návrh na zahájení soudního řízení ve věcech ochrany před diskriminací ….1.000 Kč.

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.