Kategorie vzorů

Uznání dluhu se splátkovým kalendářem

Institut uznání dluhu se řadí mezi způsoby utvrzení dluhu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Před touto úpravou byl institut uznání dluhu zakotven hned ve dvou právních předpisech, v občanském a obchodním zákoníku. Občanský zákoník účinný od 1.1.2014 pak tuto dvojí úpravu odstranil, a tak uznání dluhu nyní nalezneme pouze v občanském zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 2053 a §2054.

Záleží pouze na dlužníku, zda se rozhodne svůj dluh vůči věřiteli uznat či nikoliv. Uznání dluhu se tak neřadí mezi povinnosti dlužníka vůči věřiteli. Uznáním dluhu zesiluje dlužník postavení svého věřitele. Pro výslovné uznání dluhu, které je upraveno v ustanovení § 2053 občanského zákoníku, je pak zákonem vyžadována písemná forma. Dlužník musí svůj dluh uznat „co do důvodu i výše“ a předmětný dluh musí být přesně specifikován.

Často bývá součástí uznání dluhu i splátkový kalendář, který stanovuje splácení dluhu dlužníka vůči věřiteli.

 

 

UZNÁNÍ DLUHU

A DOHODA O SPLÁTKÁCH

 

 

ABC services, a.s., se sídlem Albrechtova 36c/297, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 28774417, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12657, zastoupená Pavlem Svojtkou, předsedou představenstva (dále jen jako “Věřitel”)

a

Anežka Pospíšilová, nar. 6.3. 1987, trvale bytem Janouškova 15, PSČ 190 00, Praha 9 (dále jen „Dlužník“)

(dále společně jen jako „Strany“ nebo samostatně jako „Strana“)

 

1. POHLEDÁVKA

  1. Věřitel poskytoval Dlužníkovi na základě smlouvy č. 1596 o poskytování služeb elektronických komunikací ze dne 26. ledna 2016 služby elektronických komunikací v souladu s produktovou specifikací služby PROFI INTERNET (dále jen „smlouva“).
  2. Na základě shora uvedeného byly za služby elektronických komunikací vystaveny Věřitelem následující faktury – daňové doklady:

 

číslo fakturyOdběratelCena celkemZbývá uhraditSplatno
100517417Anežka Pospíšilová2 500,002 500,0014. 02. 2017
100498317Anežka Pospíšilová2 500,002 500,0014. 03. 2017
100961517Anežka Pospíšilová2 500,002 500,0014. 04. 2017

 

(dále jen „Faktury“).

 

Žádná z Faktur nebyla zcela uhrazena.

 

  1. Věřitel má za Dlužníkem pohledávku ze shora uvedeného titulu a to v celkové výši 7 500,00 Kč vč. DPH (dále jen „Pohledávka“).

 

  1. Dlužník tímto uznává celou Pohledávku co do důvodu a výše a prohlašuje, že dluh splatí dle splátkového kalendáře specifikovaného v čl. 2 této dohody („Splátkový kalendář“).

 

2. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

  

  1. Dlužník se zavazuje, že Věřiteli uhradí Pohledávku tj. částku 7 500,00 Kč vč. DPH v celkem 7 (slovy: sedmi) pravidelných splátkách ve výši specifikované níže. Jednotlivé splátky budou splatné dle následujícího přehledu:

 

Splátka:Splatná dne:
1 000,00 Kč20. 6. 2017
1 000,00 Kč20.7.2017
1 000,00 Kč20.8.2017
1 000,00 Kč20.9.2017
1 000,00 Kč20.10.2017
1 000,00 Kč20.11.2017
1 500,00 Kč20.12.2017

 

  1. Strany se dohodly, že v případě prodlení s byť i jedinou splátkou ztrácí Dlužník výhodu splátek a Věřitel je oprávněn uplatnit celou neuhrazenou částku.

 

  1. Dlužník se zavazuje hradit splátky na účet Věřitele č. účtu: Česká spořitelna 26756073/0800 dlužnou částku ve splátkách, jak byly sjednány v této Dohodě. Dlužník pro každou platbu dle této Dohody použije variabilní symbol 100517417.

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Strany se zavazují, že si neodkladně písemně sdělí změnu sídla, právní formy, trvalého bydliště, bankovního spojení apod.

2.     Změny nebo dodatky této Dohody musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny všemi zúčastněnými stranami.

3.     Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každá ze Stran.

4.     Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněných stran.

 

V Praze dne 9. května 2017                                        V Praze 9. května 2017

 

………………………………                                    …………………………………

Pavel Svojtka                                                                        Anežka Pospíšilová

předseda představenstva Věřitele                               Dlužník

 

 

 

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.