Kategorie vzorů

Návrh na zajištění úhrady výživy a úhradu některých nákladů neprovdané matce

Každý si zřejmě uvědomuje, že situace neprovdané matky, které otec dítěte nepřispívá dobrovolně na výživu její ani dítěte, je těžká a někdy i neúnosná. Ať už spolu rodiče dítěte žijí či nežijí. Proto v českém právu nalezneme institut výživného a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce, který slouží k její ochraně. Zakotvuje jej § 920 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Starší úprava používala pojem „příspěvek na výživné“, který byl nahrazen pojmem „výživné“ současnou úpravou. Tato změna je ku prospěchu věci, protože se již nejedná pouze o příspěvek.

Do kdy můžu žádat? Komu povinnost k úhradě vznikne?

Není-li matka dítěte provdána, tak jí otec dítěte poskytne výživu po dobu dvou let od narození dítěte a také jí přispěje v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Tato povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne i muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.

Soud také může uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem. Dále soud může uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni mateřská dovolená.

Dle § 922 odst. 1 občanského zákoníku lze výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem přiznat i zpětně, nejdéle však dva roky ode dne porodu.

Soud tak učiní jedině na návrh matky dítěte, jehož vzor najdete níže.

Co lze započíst do nákladů?

Náklady spojené s těhotenstvím. To jsou především náklady vynaložené na pořízení těhotenského ošacení a obuvi, léků, lékařské péče, jízdného do zdravotnických zařízení případně další náklady, které nejsou zcela nebo vůbec hrazeny z pojištění matky nebo z celospolečenských zdrojů.

Náklady spojené s porodem. To jsou náklady spojené s vlastním porodem, tj. pobyt v nemocnici, lékařský zákrok, léky apod. Pokud by matka nebyla účastna pojištění, mohlo by se jednat o značně vysoké částky.

Co nelze započíst do nákladů?

Nelze za náklady matky považovat náklady spojené s obstaráváním kočárku, postýlky nebo výbavičky pro dítě. To by mělo být hrazeno v rámci vyživovací povinnosti rodičů k dítěti.

K jakému soudu návrh podat?

Matka dítěte musí podat návrh okresnímu soudu (v Praze obvodnímu soudu, v Brně městskému soudu), v jehož obvodu má bydliště žalovaný, tj. otec dítěte, resp. muž, jehož otcovství je pravděpodobné.

 

Okresní soud v Kladně

Náměstí Edvarda Beneše 1997

272 55 Kladno

 

 

 

 

Žalobkyně:                Jana Nováková, nar. 10.8.1983, bytem: Boučkova 111, 290 01 Poděbrady

 

Žalovaný:                   Karel Přibyslav, nar. 29.1.1977, bytem: Štěpánská 222, 272 01 Kladno

 

 

 

Návrh na zajištění úhrady výživy a úhradu některých nákladů neprovdané matce dle ust. § 920 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

dvojmo

bez poplatku

přílohy: dle textu

 I.

Dne 1.5.2015 se narodila mimo manželství nezletilá Martina Nováková. Otcem dítěte je Karel Přibyslav, nar. 29.1.1977, bytem Štěpánská 222, 272 01 Kladno. Otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů dítěte v době před jeho narozením dne 12.1.2015.

Důkaz:            rodný list nezletilé

 II.

Se žalovaným jsme žili ve společné domácnosti v Poděbradech, a to do 12.2.2015. Doposud žalovaný přispíval na moji výživu. Avšak dne 13.2.2015 se otec dítěte odstěhoval, přerušil se mnou veškeré styky a o dítě se přestal zajímat. Od té doby mi žalovaný nepřispíval ani na moji výživu ani na moje zvýšené náklady vzniklé během těhotenství a po porodu na výživu dítěte také nijak nepřispěl, i když jsem ho o to žádala.

Důkaz:            výslech svědků

 III.

Od 1.3.2015 jsem byla na mateřské dovolené z důvodu rizikového těhotenství a do doby porodu jsem pobírala částku peněžité pomoci v mateřství ve výši 346,- Kč denně. Na nákladech jsem vynaložila:

–          15 000,- Kč    náklady spojené s těhotenstvím (těhotenské ošacení, obuv, léky,

lékařská péče, jízdné do zdravotnického zařízení)

–           9 000,- Kč     náklady spojené s porodem (pobyt v nemocnici, léky) 

V současnosti jsem na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvek ve výši 7 600,- Kč měsíčně. Na výživu svoji a svého dítěte jsem doposud vynaložila částku ve výši 15 500,- Kč.

Důkaz:            doklady o nákladech a příjmech

           IV.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vynesl následující:

I. Karel Přibyslav, nar. 29.1.1977, bytem Štěpánská 222, 272 01 Kladno, je povinen zaplatit Janě Novákové, nar. 10.8.1983, bytem Boučkova 111, 290 01 Poděbrady, na její výživu ve výši 15 500,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem částku ve výši 24 000,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Karel Přibyslav je povinen přispívat žalobkyni na výživu částkou 3 250,- Kč měsíčně, splatnou vždy do každého 25. dne příslušného měsíce předem k rukám žalobkyně.

III. Karel Přibyslav je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku na účet žalobkyně.

 

 

V Poděbradech 6.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                    Jana Nováková

 

 

Pozn.: Částky uvedené ve vzoru jsou orientační. Nejsou založené na reálném základě..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.