Kategorie vzorů

Můžeš pracovat jinde – ne však proti mně

Konkurenční doložka je dohoda, v níž se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na tom, že určitou dobu po skončení jeho pracovního poměru nebude vykonávat práci, která by mohla ohrožovat činnost zaměstnavatele – např. pokud by to znamenalo, že zaměstnanec bude využívat znalosti a zkušenosti, které u zaměstnavatele získal a které nejsou běžně dostupné, což by pak pro zaměstnavatele znamenalo zvýšenou konkurenci.

Doba, na kterou lze zaměstnance takto „omezit“ nesmí překročit jeden rok. Pro zaměstnance to však neznamená nutně nevýhodu, protože za závazek zdržet se výkonu konkurenční činnosti mu přísluší peněžité vyrovnání minimálně ve výši poloviny průměrného měsíčního výdělku, kterého u zaměstnavatele dosahoval.

Doložka musí být v písemné formě, je možné ji zahrnout do pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může od dohody za trvání pracovního poměru zaměstnance odstoupit, zaměstnanec ji může vypovědět, pokud zaměstnavatel nedodržuje svůj závazek. V doložce je možné sjednat smluvní pokutu, pro případ, že by dohodu nedodržoval zaměstnanec.

 

 

 

KONKURENČNÍ DOLOŽKA
uzavřená podle § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Alfa s.r.o.
IČ: 123 45 678
se sídlem Alternativní 99, Velký Hrad 3, PSČ 333 21
zastoupena jednatelem Ing. Adamem Vránou
(dále jen „Zaměstnavatel“)

 

a

 

Marek Hrouda
narozen 14.8.1975
bytem Poslovská 88, Malá Lhotka 1, PSČ 876 12
(dále jen „Zaměstnanec“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto konkurenční doložku:

 

I.
Závazek Zaměstnance

  1. Zaměstnanec se v souladu s ustanovením § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) zavazuje, že se po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru u Zaměstnavatele zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti Zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu.


II.
Závazek Zaměstnavatele

  1. Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat Zaměstnanci peněžité vyrovnání ve výši 60% průměrného měsíčního výdělku zjištěného ke dni skončení jeho pracovního poměru u Zaměstnavatele, a to za každý měsíc plnění závazku Zaměstnancem.
  1. Toto peněžité vyrovnání je splatné vždy k 10. dni v měsíci následujícího po měsíci, v němž byl závazek ze strany Zaměstnance splněn, a to na bankovní účet Zaměstnance č. 12-3456789/1234, vedený u Naše Banka, a.s.

 

III.
Smluvní pokuta

  1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazku Zaměstnance zaplatí Zaměstnanec Zaměstnavateli smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty závazek Zaměstnance uvedený v čl. I, bodu 1. zaniká.

 

IV.
Závěrečná ustanovení

  1. Zaměstnavatel může od této dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru Zaměstnance.
  1. Zaměstnanec může tuto dohodu vypovědět, jestliže mu Zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání stanovené v čl. II bodu 1 nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. Dohoda pak zanikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
  1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

Ve Velkém Hradu dne 27.04.2015

 

 

Adam Vrána                                                               Marek Hrouda

Alfa s.r.o.                                                                     Marek Hrouda
Ing. Adam Vrána

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.