Kategorie vzorů

Hmotná odpovědnost

Pod pojmem hmotná odpovědnost se dle §252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  rozumí odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Za ty se považují například hotovost, ceniny, zboží nebo zásoby materiálu.

Dohoda o odpovědnosti může být uzavřena pouze se zaměstnance starším 18 let, nicméně pokud má zaměstnanec omezenou svéprávnost, nelze za něj dohodu uzavřít prostřednictvím jeho zástupce.

Dohoda musí být uzavřena písemně.

 

DOHODA O ODPOVĚDNOSTI K OCHRANĚ HODNOT SVĚŘENÝCH ZAMĚSTNANCI K VYÚČTOVÁNÍ

(DOHODA O ODPOVĚDNOSTI)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

Alfa s.r.o.

se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00

IČO 48563251

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

zastoupená Antonínem Marcipánem, jednatelem

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Petr Mlynář

bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03

nar. 3.9.1984

(dále jen „Zaměstnanec“)

tuto

Dohodu o hmotné odpovědnosti

v souladu s § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
(dále jen „Dohoda“)

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Zaměstnanec je v pracovním poměru u Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne 3. 5. 2014.

1.2  Smluvní strany zřizují odpovědnost Zaměstnance k ochraně hodnot svěřených Zaměstnanci k vyúčtování.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

2.1  Zaměstnanec přebírá odpovědnost za veškeré zboží a výroby, které jsou určeny k prodeji zákazníkům Zaměstnavatele dle seznamu zboží a výroků vyhotoveného na základě provedené inventarizace ze dne 4. 5. 2014

2.2 Zaměstnanec odpovídá za schodek na zboží a výrobcích dle článku 2.1. této dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1  Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

3.2. Tato dohoda je vyhotova ve vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Smluvní strany ve shodně prohlašují, že si tuto Dohodu pečlivě přečetly, neshledávájí ji rozpornou, všem ustanovením porozumněly a jedná se o výraz jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne 4.5.2014                                                                    V Praze dne 4.5.2014

Zaměstnavatel                                                                                 Zaměstnanec

Antonín Marcipán                                                                           Petr Mlynář

Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
zastoupena Antonínem Marcipánem,
jednatel

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 3,71)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.