Kategorie vzorů

Dohoda o společné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčování

Zákoník práce od 1.1.2007 již výslovně nijak neupravuje institut tzv. společné hmotné odpovědnosti (jako dříve § 176 odst. 1 věty druhé zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce), nicméně v dalších svých ustanoveních se s kontinuitou tohoto institutu počítá (např. v ustanoveních o odstoupení od smlouvy či inventarizaci). Lze tedy dovodit, že nic nebrání tomu, aby dohody o společné hmotné odpovědnosti, nebo spíše, dle nové dikce zákona dohody o společné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, byly dále uzavírány. Zaměstnanci, pracující na pracovišti s dalšími zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o odpovědnosti, se zavazují, že budou s těmito zaměstnanci odpovídat za případný zjištěný schodek společně.

Pro dohodu platí vše, co platí pro Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.
(zde klidně odkaz na můj předchozí příspěvek – viz. http://www.vzory.cz/vzory/zamestnani/hmotna-odpovednost/ )

 

 

DOHODA O SPOLEČNÉ ODPOVĚDNOSTI
K OCHRANĚ HODNOT SVĚŘENÝCH K VYÚČTOVÁNÍ

podle § 252 zákoníku práce

Zaměstnavatel:

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
zastoupená Antonínem Marcipánem, jednatelem

a

Zaměstnanec:
Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
nar. 3.9.1984

 

uzavřeli tuto

DOHODU O SPOLEČNÉ ODPOVĚDNOSTI K OCHRANĚ HODNOT SVĚŘENÝCH K VYÚČTOVÁNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1)           Zaměstnanec je u zaměstnavatele zaměstnán jako skladník. Touto dohodou zaměstnanec přejímá odpovědnost za svěřené hodnoty, které převzal na základě inventarizace, jakož i za hodnoty, které převezme za trvání pracovního poměru kdykoli později. Těmito hodnotami jsou zejména:

a) Manipulační vozík, značka JEDEM, rok výroby 2010
b) Notebook značky IRON, sériové číslo AVJ92889

2)           Zaměstnanec přebírá tuto odpovědnost spolu s ostatními zaměstnanci na pracovišti.

3)           Zaměstnavatel se zavazuje seznámit všechny společně odpovědné zaměstnance na pracovišti se skutečností, že zaměstnanec uzavřel dohodu o společné odpovědnosti.

 

PŘEDMĚT ZÁVAZKU

4)           Zjištěný schodek na svěřených hodnotách, které zaměstnanec převzal k vyúčtování, je zaměstnanec povinen nahradit ve výši podílu stanoveného v souladu s ustanovením §260 zákoníku práce, pokud neprokáže, že tento schodek nezavinil.

5)           Zaměstnanec se zavazuje všechny hodnoty spolu s ostatními odpovědnými zaměstnanci řádně vyúčtovat a udělat vše pro to, aby nevznikla na svěřených hodnotách škoda. Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny podmínky k péči o svěřené hodnoty, je povinen na to bez zbytečného odkladu písemně upozornit svého nadřízeného.

6)           Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit všem odpovědným zaměstnancům podmínky pro řádný výkon povinností a bez zbytečného odkladu odstranit všechny nedostatky, na které některý zaměstnanec upozornil.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7)           Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

8)           Tato dohoda zaniká skončením pracovního poměru. Před skončením pracovního poměru může dohoda zaniknout odstoupením v souladu s § 253 zákoníku práce.

9)           Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno z nich obdrží zaměstnanec, jedno zaměstnavatel.

10)        Smluvní strany ve shodně prohlašují, že si tuto Dohodu pečlivě přečetly, neshledávají ji rozpornou, všem ustanovením porozuměly a jedná se o výraz jejich svobodné a vážné vůle.

 

V Praze dne 4.5.2014                                                                    V Praze dne 4.5.2014

Zaměstnavatel                                                                                 Zaměstnanec

Antonín Marcipán                                                                           Petr Mlynář

Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
zastoupena Antonínem Marcipánem,
jednatel

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 2,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.