Kategorie vzorů

Zrušení sídla společnosti z důvodu nezaplaceného nájemného (Vzor 2016 – 1. část)

V prvých řádcích je nezbytné věnovat jistou část pojmu sídla, jehož definici nalezneme v zákonném ustanovení § 136 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), který v odst. 1 stanoví, že při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě. V navazujícím odst. 2 nalezneme podmínky pro zápis PO do veřejného rejstříku, tedy zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla. Dle ust. § 137 OZ se každý může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

            Jak již zákonná úprava naznačuje, je nutné rozlišit sídlo skutečné oproti sídlu zapsanému, přičemž koncepce občanského zákoníku vychází ze sídla zapsaného, čímž tak poskytuje ochranu třetím osobám. Sídlo společnosti je tak adresou, kterou získává každá nově založená společnost a tento údaj je zapisován do obchodního rejstříku jako obligatorní podmínka pro zapsání společnosti do tohoto rejstříku. Sídlo firmy může být umístěno na adrese podnikatele, či na adrese, kde se podnikatel nezdržuje. K zápisu do obchodního rejstříku je však nutné, aby majitel nemovitosti vyslovil souhlas s umístěním sídla firmy. Vztahy, na jejichž základě dochází k užívání prostor, bývají nejčastěji založeny nájemní či podnájemní smlouvou, případně i dohodou o užívání daných prostor.

            V případě, že již není možné užívat sídlo firmy pro některý z mnoha důvodů, může ke zrušení sídla společnosti dojít mnohými způsoby. Jedním z nich může být zpětvzetí souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti, dále může dojít ke zrušení sídla na žádost společníků či statutárních orgánů nebo na základě rozhodnutí státního orgánu. V případě uzavřené písemné nájemní smlouvy je zapotřebí tuto smlouvu vypovědět odpovídajícím zákonným způsobem. Nájemní smlouvu uzavřenou ústním způsobem je možné vypovědět tak, že dojde k oznámení podnikateli písemným dopisem s tím, že vlastník nemovitosti již nesouhlasí s užíváním prostor jako sídlem firmy a žádá o provedení změny v obchodním rejstříku. V případě, že ze strany podnikatele nedojde k vyhovění, je možné podat podnět na prošetření rejstříkovému soudu nebo na živnostenský úřad, kam je přiložena spolu s podnětem i kopie dopisu, kterým byl podnikatel vyzván ke konání. U podnikání řízeného živnostenským zákonem platí, že podnikatel má povinnost živnostenskému úřadu prokázat, že je vlastníkem či uživatelem prostor, v nichž má zapsané sídlo podnikání. Tato podmínka však neplatí tehdy, je-li místo podnikání totožné s trvalým pobytem. V případě podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku je zapotřebí podat podnět k prošetření rejstříkovému soudu. Pokud je rejstříkovým soudem shledáno, že podnikatel nemá právní důvod k užívání sídla, vyzve ho, aby právní důvod užívání doložil, či aby přemístil sídlo do prostor, kterého k takovému užívání opravňují. Pokud tak podnikatel ve stanovené lhůtě neučiní, muže soud rozhodnout o zrušení právnické osoby a nařídí její likvidaci.

Kosoplata, s.r.o.
Mgr. Karel Kolos
Skalnatá 629/15
150 00 Praha 5

V Praze dne 29.9.2016

Věc: Návrh na zrušení sídla společnosti

Vážený pane magistře,

sídlo Vaší společnosti Kosoplata s.r.o. je umístěno v nebytovém prostoru č. 10 domu čp. 1475 na pozemku parc.č. 1678/8 , zapsaného na LV č. 423, k.ú. Smíchov, Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, KP Praha, jehož výlučným vlastníkem je má osoba. Dne 18.1.2012 jsme společně uzavřeli nájemní smlouvu dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě které byla Vaše společnost oprávněna užívat tyto nebytové prostory jako své sídlo s tím, že se zavázala hradit nájemné ve výši 5.000,- Kč měsíčně.

Z důvodu neplacení sjednaného nájemného Vás žádám o zrušení sídla společnosti na této adrese, a to nejpozději do 30.10.2016. Vaší povinností je nebytové prostory ve stanovené době opustit, předat je v takovém stavu, v jakém jste je převzali, s ohledem na jejich obvyklé opotřebení a dát podnět ke zrušení sídla společnosti orgánu vedoucího obchodní rejstřík (tedy rejstříkovému soudu).

Nebudou-li ve stanovené době splněny výše uvedené povinnosti, budu nucena dát podnět k prošetření rejstříkovému soudu, který v případě, že Vaše společnost nezjedná po jeho výzvě nápravu, může rozhodnout o jejím zrušení. (§ 9 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., zákon veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)

S pozdravem,

Karla Konečná

Lisecká 421/3

150 00 Praha 5

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 8x, průměr: 4,88)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.