Kategorie vzorů

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Přenechání užívání dopravního prostředku jiné společnosti se upravuje pomocí Smlouvy o nájmu dopravního prostředku. Jedná se o další typ nájemní smlouvy, kterou upravuje nový občanský zákoník.

Tneto typ nájemní smlouvy je upraven v § 2321-2325 NOZ.

Pronajímatel má povinnost odevzdat nájemci spolu s dopravním prostředkem veškeré potřebné doklady. Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a běžnému užívání. Pokud tomu tak není, má nájemce právo převzít dopravní prostředek nebo zažádat odstranění vady.

Samotný zákon stanovuje splatnost nájemného v § 2324 NOZ. Nájemce má povinnost udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal s ohledem k obvyklému opotřebení.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
Jelita a jitrnice, s.r.o.
se sídlem Dolní Pec, Silná 4
Zastoupená: Karlem Kýtou, jednatelem
IČ: 123123
DIČ: CZ123123
na straně jedné, dále jen pronajímatel,Kroupy a oháňky, a.s.
se sídlem Praha 3, Kamilova 45
Zastoupená: Jiřím Prýtem, předsedou představenstva
IČ: 456456
DIČ: CZ456456
na straně druhé, dále jen nájemce

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku:
—————————————————————————————————————————-

I.
Předmět smlouvy, obecná ustanovení
1.1. Předmětem této smlouvy je přenechání níže specifikovaného dopravního prostředku pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a provozoval a platil za to pronajímateli nájemné. Předmět nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto :
Osobní automobil tov. zn. 3AC86, rz: 7125JIK019

dále jen „předmět nájmu. Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na základě shora uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí.
1.2. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu k užívání a provozování za účelem obvyklým, tj. provozu na pozemních komunikacích, a řádně jej nájemci předat při podpisu této smlouvy.
1.3. Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu. Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat pouze za účelem uvedeným v bodě 1.2., od pronajímatele jej převzít a platit pronajímateli dohodnuté nájemné podle čl. II.. Náklady na provoz předmětu nájmu, jeho udržování ve stavu způsobilém řádného užívání za účelem uvedeným v bodě 1.2., jakož i plnění daňových a poplatkových povinností z titulu provozovatele či uživatele předmětu nájmu, nese nájemce. Nájemce také nese náklady na provoz osobního automobilu – pohonné hmoty a i náklady na běžnou údržbu.
1.4. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu doby nájmu nájemce, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil pronajimatel.
1.5. Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu nájemci přenechává do nájmu, nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele bere do nájmu.

II.
Nájemné
2.1. Nájemné předmětu nájmu je stanoveno ve výši  599,- Kč denně bez DPH. Toto nájemné je splatné úhrnně a jednorázově, do 14 dnů od data ukončení nájmu sjednaného touto smlouvou, a to na základě daňového dokladu – faktury vystaveného pronajímatelem a doručeného nájemci.
2.2. Strany sjednávají, že jakoukoli vzájemnou pohledávku stran, vyplývající jim z titulu této smlouvy, lze postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem dlužné strany.

III.
Předání předmětu nájmu a dokladů
3.1. Pronajímatel při podpisu této smlouvy předal nájemci předmět nájmu včetně vybavení a příslušenství, které je specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy, což obě strany svými níže uvedenými podpisy rovněž stvrzují.

IV.
Prohlášení pronajímatele
4.1 Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu nemá vady, které by bránily řádnému užívání ani provozu předmětu nájmu.

V.
Další práva a povinnosti stran
5.1. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Tím nejsou dotčeny povinnosti nájemce podle bodu 1.3.
5.2. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.
5.3. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli účinnou kontrolu řádného užívání předmětu nájmu za účelem uvedeným v bodě 1.2. Pronajímatel je povinen vykonávat takovou kontrolu v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejího účelu a v době, aby tím nebyl narušen provoz předmětu nájmu nájemcem.

VI.
Smluvní pokuta
6.1. Strany této smlouvy sjednávají pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného, k jehož placení je podle bodu 2.1. povinen, povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva k její úhradě doručena nájemci.
6.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6.2., není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
6.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6.2., trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

VII.
Doba trvání nájmu
7.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od data 1. 7. 2012 do data 31. 8. 2012.

VIII.
Odstoupení od smlouvy
8.1. Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

IX.
Závěrečná ujednání
9.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
9.2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
9.3. Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
9.4. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné ve smyslu § 271 cit. zákona, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní.
9.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem oběma stranami.
9.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 19. 5. 2012

Jelita a jitrnice s.r.o.,
Karel Kýta, jednatel
pronajímatel

Kroupy a oháňky
Jiří Prýt, předseda představenstva
nájemce

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 49x, průměr: 4,45)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.