Kategorie vzorů

Darovací smlouva

Aktualizovali jsme pro vás podmínky a náležitosti darovací smlouvy podle nové úpravy občanského zákoníku. „Darovací smlouvou projevuje dárce štědrost vůči obdarovanému,“ Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Darovací smlouvu upravuje nový občanský zákoník (dále jen NOZ) v § 2055-2078. Darovací smlouvou dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci a obdarovaný tuto nabídku přijímá.

Chcete-li darovat věc nemovitou  či věc, která je zapsána do veřejného seznamu, musíte to udělat písemně. Darovat je možné všechen současný majetek nebo maximálně polovinu majetku budoucího. Pokud se zásadně změní okolnosti (př. dar by ohrozil dárcovu výživu či vyživovací povinnost) po uzavření darovací smlouvy, může dárce od darování odstoupit. Darování pro případ smrti se posuzuje jako odkaz.

Vědomé darování cizí věci obdarovanému je platné a v případě nemožnosti darování, má dárce  povinnost nahradit obdarovanému škodu vzniklou očekáváním darování. (př. Slíbím darovat auto, nakonec ale nemohu. Bohužel obdarovaný si již v očekávání daru koupil zimní pneumatiky. Cenu těchto pneumatiku budu muset uhradit.). Zákon upravuje také darování zdravotnickému či sociálnímu zařízení v případě, kdy sám dárce byl v péči tohoto zařízení. Takové darování je neplatné.

Nový občanský zákoník upravuje nové pojmy a instituty darování, náležitosti darovací smlouvy je  možné smluvně upravit dle souhlasu obou stran.

 Nové pojmy: společenská úsluha, slib, darování podpory

Zákon se zabývá pojmem společenské úsluhy (§ 2055 odst. 2 NOZ), který se neřadí mezi způsoby darování. Co vlastně společenská úsluha znamená? Představte si situaci, kdy dobrovolně pomáháte své babičce na zahrádce. Babička vás však nemůže donutit v pomoci pokračovat, pokud si najdete jinou zálibu. Společenská úsluha velmi úzce souvisí s pravidly slušného chování.

Rozdílně je také upraven institut slibu (§ 2057 NOZ). Slib zavazuje! V případě slibu darování jste povinni tento dar poskytnout. Pokud dar poskytnout nechteme, má ten, komu jste dar slíbili právo po nás požadovat náhradu nákladů, které mu s očekáváním daru vznikly.

Je možné darovat podporu (§ 2062 NOZ). Jedná se o situaci, kdy se dárce zaváže obdarovaného pravidelně podporovat. Toto oprávnění spadá i na dědice dárce či obdarovaného, pokud si to smluvně ujednají.

 

DAROVACÍ SMLOUVA
Matěj Kolářík
Bytem: Zástavní 7, 130 00 Praha 3
Nar. 30. 3. 1985
(dále jen „dárce“)
aJan Kovář
Bytem: Horní 1, Praha 5
Nar: 1. 5. 1972
(dále jen „obdarovaný“).
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Darovací smlouvu
podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.Dárce daruje obdarovanému  pendlové hodiny , rok výroby 1976. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem darované věci.

2. Dárce osobně předá pendlové hodiny obdarovanému nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. V případě nepředání má obdarovaný nárok požadovat náhradu škody.

3. Obdarovaný pendlové hodiny přijímá a současně souhlasí se způsobem a lhůtou předání daru.

4. Obdarovaný bere na vědomí možnost odvolání daru z důvodů stanovených platným právním předpisem.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 1. 2014

Matěj Kolářík                                                                   Jan Kovář
dárce                                                                               obdarovaný

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 33x, průměr: 4,39)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.