Kategorie vzorů

Smlouva o převodu obchodního podílu

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (ZOK) může každý společník převést svůj podíl na jiného společníka, ale i na osobou, která společníkem není.

Samotný pojem podíl upravuje zákon jako: „účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.“ (§ 31 ZOK) Nově je brán podíl obecně pro všechny druhy korporací. Zajímavé je, že podíl je dle nové právní úpravy brán nehmotná věc movitá. Z toho tedy plyne, že podíl může sloužit jako zástava nebo jako věcné břemeno.

Od ledna 2014 může být podíl převeden bez nutnosti souhlasu orgánu společnosti, neurčí-li společenská smlouva společnosti něco jiného. V § 207 ZOK je upraven převod obchodního podílu mezi společníky jedné společnosti, naopak v § 208 ZOK se podíl převádí na osobu od společníka společnosti odlišnou. Dříve byl nutný souhlas orgánu společnosti vždy.

Aby byl převod účinný, musí být informována také společnost, ve které dochází ke změně obchodního podílu.

Nezapomeňte, že pokud se budete stávat novým společníkem společnosti (tzv. budete získávat obchodní podíl společnosti) je nutné Vás zapsat do obchodního rejstříku. Tím pádem musíte jedno vyhotovení Smlouvy o převodu obchodního podílu dodat spolu s návrhem na změnu zápisu k příslušnému krajskému soudu. K návrhu také přiložte váš Souhlas se zápisem a čestné prohlášení.

 

SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU

Jednadvacet s.r.o.
se sídlem Londýnská 64, 120 00 Praha 2
IČ: 875 09 122, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 543233
zastoupená Pavlem Číselným, jednatel
(dále jen „převodce“)

a

MUDr. Alenou Zdravou
s bytem Nemocniční 88/2, 169 00 Praha 65
narozena 8. dubna 1980
(dále jen „nabyvatel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU
dle § 209 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

 

ve společnosti s ručením omezeným

Thermometer s.r.o., sídlem Nerudova 26/9, 110 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 226 81 903, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 908721.

  1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.  Převodce je společníkem obchodní společnosti Thermometer s.r.o., sídlem Nerudova 26/9, 110 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 226 81 903, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 908721 (dále jen „Společnost“),s vkladem 45.000,- Kč, který byl splacen ze 100%. Výše obchodního podílu převodce činí 10%, základní kapitál Společnosti činí 450.000,-Kč.

1.2.  Převodce převádí svůj obchodní podíl Společnosti s vkladem v plném rozsahu svého obchodního podílu specifikovaného v čl.1.1 této Smlouvy na nabyvatele. Nabyvatel převáděný obchodní podíl přijímá.

1.3.  Převodce výslovně prohlašuje, že se Společností ani s převáděným obchodním podílem Společnosti nejsou spojeny žádné závazky, že obchodní podíl není zastaven ani jinak zatížen, není předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce, ani s ním nejsou spojena žádná jiná práva třetích osob.

1.4.  Nabyvatel prohlašuje, že přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.

1.5.  Smluvní strany prohlašují, že po podpisu této Smlouvy nemají vůči sobě v souvislosti s touto Smlouvou a účastí ve Společnosti jiné další nároky.

  1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1.  Smluvní strany této Smlouvy se dohodli na nominální ceně převáděného obchodního podílu Společnosti, a to ve výši 50.000,- Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských).

2.2.  Celková výše ceny dle čl. 2.1 této Smlouvy bude splacena bezhotovostním převodem na účet převodce v den podpisu této Smlouvy.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1.  Touto Smlouvou přecházejí na nabyvatele všechna práva, která příslušela vůči Společnosti převodci a jeho účast na Společnosti. Nabyvatel přejímá s převedeným obchodním podílem všechny povinnosti a práva převodce, které mu jako společníkovi právní předpisy a společenská smlouva Společnosti ukládají.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.  Dnem doručení této Smlouvy Společnosti, nastávají vůči uvedené Společnosti účinky převodu obchodního podílu podle této Smlouvy a zaniká účast převodce v této Společnosti.

4.2.  Odmítne-li příslušný veřejný rejstřík na základě podaného návrhu provést zápis změn ve Společnosti, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí a poskytnout si potřebnou součinnost pro odstranění nedostatků návrhu či listin spolu s ním předkládaných, případně vyhotovit listiny nové.

4.3.  Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

4.4.  Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

4.5.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.

4.6.  Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem této Smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze   dne 18. srpna 2014

 

Pavel Číselný                                                                                       Alena Zdravá
Převodce                                                                                               Nabyvatel
Jednadvacet s.r.o.                                                                             MUDr. Alena Zdravá
Pavel Číselný, jednatel

 

Doručeno společnosti Thermometer s.r.o., sídlem Nerudova 26/9, 110 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 226 81 903, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 908721,
dne 19. srpna 2014.

Za společnost převzala Petra Tichošlápková, místoředitelka.                      Petra Tichošlápková

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 18x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.