Kategorie vzorů

Převod obchodního podílu

Samotný pojem podíl dle platné právní úpravy představuje účast společníka v obchodní korporaci a zajišťuje mu rozsha práv a povinností z této účasti plynoucí. Nová právní úprava řadí podíl mezi věci.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK) rozlišuje několik způsobů převodu obchodního podílu. Dle § 207 ZOK je možné převést svůj podíl ve společnosti na jiného společníka bez souhlasu některého z orgánů společnosti. Samozřejmě pokud je ve společenské smlouvě zavedena nutnost souhlasu, nejde souhlas obejít.

Na osobu jinou než je společník společnosti je možné obchodní podíl převést pouze se souhlasem valné hromady, není-li opět ve společenské smlouvě dohodnuto jinak.

 

 

SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU

MiMax s.r.o.
se sídlem Ústecká 83, 184 00 Praha, Dolní Chabry
IČ: 882 11 332
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72880
zastoupená Matyldou Milou, jednatel
(dále jen „převodce“)

a

Miroslavem Malým
nar. 23. 11. 1988
bytem Úvalská 38, 100 00 Praha 10
(dále jen „nabyvatel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU
dle § 209 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

ve společnosti s ručením omezeným

Les Macarones, s.r.o., sídlem Údolní 227/1, 147 00 Praha 4 –  Bráník, IČ: 739 22 193, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26137

  

  1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.  Převodce je společníkem obchodní společnosti Des Macarones, s.r.o., sídlem Údolní 227/1, 147 00 Praha 4 –  Bráník, IČ: 739 22 193, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26137 (dále jen Společnost) s vkladem 500.000,- Kč, který byl splacen ze 100%. Výše obchodního podílu jmenovaného činí 50%, základní kapitál Společnosti činí 1.000.000,-Kč.
1.2.  Převodce převádí svůj obchodní podíl Společnosti s vkladem, jak je určen v čl. 1.1 této Smlouvy, na nabyvatele. Nabyvatel převáděný obchodní podíl přijímá.
1.3.  Převodce výslovně prohlašuje, že se Společností ani s převáděným obchodním podílem Společnosti nejsou spojeny žádné závazky, že obchodní podíl není zastaven ani jinak zatížen, není předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce, ani s ním nejsou spojena žádná jiná práva třetích osob.
1.4.  Nabyvatel prohlašuje, že přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
1.5.  Smluvní strany prohlašují, že po podpisu této Smlouvy nemají vůči sobě v souvislosti s touto Smlouvou a účastí ve Společnosti jiné další nároky.

  1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1.  Cenu za převáděný obchodní podíl dohodli účastníci této Smlouvy částkou ve výši 600.000,- Kč, (slovy: Šestsettisíckorun českých). Smluvní strany se dohodly, že výše kupní ceny bude splacena do 31. 10. 2014 na bankovní účet převodce.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1.  Touto Smlouvou přecházejí na nabyvatele všechna práva, která příslušela vůči Společnosti převodci a jeho účast na Společnosti. Nabyvatel přejímá s převedeným obchodním podílem všechny povinnosti a práva převodce, které mu jako společníkovi právní předpisy a společenská smlouva Společnosti ukládají.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.  Dnem doručení této Smlouvy Společnosti, nastávají vůči uvedené Společnosti účinky převodu obchodního podílu podle této Smlouvy a zaniká účast převodce v této Společnosti.
4.2.  Odmítne-li příslušný veřejný rejstřík na základě podaného návrhu provést zápis změn ve Společnosti, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí a poskytnout si potřebnou součinnost pro odstranění nedostatků návrhu či listin spolu s ním předkládaných, případně vyhotovit listiny nové.
4.3.  Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.
4.4.  Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
4.5.  Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran, po jednom vyhotovení pro Společnost a po jednom vyhotovení pro Městský soud v Praze.
4.6.  Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem této Smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne 1. 10. 2014

Matylda Milá                                                           Miroslav Malý

Převodce                                                                   Nabyvatel
MiMax s.r.o.                                                           Miroslav Malý
Matylda Milá, jednatel

 

Doručeno společnosti Les Macarones, s.r.o., sídlem Údolní 227/1, 147 00 Praha 4 –  Bráník, IČ: 739 22 193, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261379, dne 1. 10. 2014.

Za společnost převzala Michaela Medová, jednatel

                                            Michaela Medová

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,75)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.