Kategorie vzorů

Návrh na konání místního referenda (Vzor 2016)

Právní úpravou místního referenda a problematiky s ním související je zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „ZMR“), ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost lze dodat, že je vhodné vycházet rovněž ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů („ZVZO“), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) („OZř“), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze („ZHMP“), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní („SŘS“), ve znění pozdějších předpisů. Vzor je zpracován podle právního stavu k 21. 10. 2016.

Místní referendum lze konat jen v záležitostech, které spadají do samostatné působnosti obce nebo statutárního města (§ 6 ZMR). V souvislosti s problematikou samostatné působnosti obce lze odkázat na § 35 OZř a § 16 a 18 ZHMP.

Zákon výslovně zakazuje konání referenda ve vypočtených případech. Místní referendum je zakázáno konat (§ 7 ZMR):

 • o místních poplatcích a o rozpočtu,
 • o zřízení nebo zrušení orgánů a o jejich vnitřním uspořádání,
 • o volbě a odvolání starosty nebo primátora, místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady, dalších členů zastupitelstva i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů,
 • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
 • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
 • o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
 • o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,
 • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“ (§ 8 odst. 2 ZMR).

Vyhlašovatelem místního referenda je vždy zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo města. Zastupitelstvo se na jeho vyhlášení může usnést jednak samo, jednak na základě návrhu na uspořádání referenda přípravným výborem (§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 2 písm. a) ZMR; srov. § 84 odst. 2 písm. i) OZř).

Návrh přípravného výboru může být podán s připojením petice s příslušným minimálním počtem podpisů obyvatel. Kvora jsou stanovena následovně (§ 8 odst. 2 ZMR):

 • do 3 000 obyvatel . . . . . . . . . . . . 30 % oprávněných osob,
 • do 20 000 obyvatel . . . . . . . . . . . 20 % oprávněných osob,
 • do 200 000 obyvatel . . . . . . . . . . 10 % oprávněných osob,
 • nad 200 000 obyvatel . . . . . . . . . . 6 % oprávněných osob.

 

Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce (§ 2 ZMR), tedy mimo jiné ta, která je státním občanem ČR, dosáhla věku 18 let, v příslušné obci je přihlášena k trvalému pobytu (§ 4 odst. 1 ZVZO).

Přípravný výbor, který je tvořen nejméně třemi oprávněnými osobami (§ 9 odst. 1 ZMR), dále uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem. Úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné (§ 9 odst. 3 ZMR).

Návrh na konání místního referenda podaný přípravným výborem musí být z pohledu zákonných požadavků na jeho náležitosti bezvadný. Návrh musí obsahovat:

 1. označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
 2. znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 3. odůvodnění návrhu,
 4. odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
 5. označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
 6. jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen „adresa“), a jejich vlastnoruční podpisy.

 

Přílohou tohoto návrhu je podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy (§ 10 ZMR), jejíž součástí jsou následující náležitosti (§ 11 odst. 1 ZMR):

 1. označení území, na němž se má místní referendum konat,
 2. znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 3. jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,
 4. upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění: „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.“

 

Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis (§ 11 odst. 2 ZMR).

 

Příslušnému obecnímu úřadu, městskému úřadu nebo magistrátu předložený návrh musí tento úřad posoudit do 15 dnů ode dne podání. Jestliže je návrh bezvadný, vyrozumí o tom úřad zmocněnce, jinak vyzve k odstranění vad, které je třeba odstranit ve lhůtě, kterou k tomu úřad určí. Ta nesmí být kratší než 7 dnů. Nevyrozumí-li úřad zmocněnce, považuje se návrh na bezvadný (§ 12 odst. 1, 2 a 3 ZMR).

 

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda, nicméně zmocněnec může na vyhlášení referenda trvat (§ 13 odst. 3 ZMR).

 

Přípravný výbor může v souladu s § 15 zákona i judikaturou Nejvyššího správního soudu navrhnout, aby se referendum konalo souběžně s volbami, a to i za okolnosti, že se prozatím konkrétní termín voleb nestanovil.

 

Další procesní postup je předmětem právní úpravy ustanovení § 12 a násl. ZMR.

 

Právní ochrana ve věcech místního referenda je poskytnuta přípravnému výboru možností obrátit se na správní soud (věcně příslušným je krajský soud; § 9 odst. 1 SŘS)., který ve věci rozhodne do 30 dnů, s následujícími návrhy na (§ 91a SŘS):

 1. určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky,
 2. vyhlášení místního referenda,
 3. vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu,
 4. vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.

 

Obec Lhota

Obecní úřad Lhota

Lhota 15

100 10 Lhota

 

 

Lhota 2. 8. 2016

 

 

Věc:  Návrh přípravného výboru na konání místního referenda v obci Lhota ve věci výstavby areálu zimních sportů v lokalitě Na vrchu ve dnech voleb do zastupitelstva kraje

 

Přípravný výbor podává ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) a § 10 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

n á v r h  n a  k o n á n í  m í s t n í h o  r e f e r e n d a

 

v celé obci Lhota ve věci výstavby areálu zimních sportů v lokalitě Na vrchu, a to v následujícím navrženém znění otázky:

 

„Souhlasíte s tím, aby orgány obce Lhota činily všechny potřebné kroky k tomu, aby zabránily výstavbě areálu zimních sportů v lokalitě Na vrchu?“.

 

Lhota je obcí s počtem obyvatel pohybujícím se kolem 200 lidí. Obec a její okolí je známo jako klidné prostředí s nedotčenou, vzácnou přírodou nezasaženou průmyslem a jinými umělými zásahy. Lokalita Na vrchu je pro obyvatele obce důležitým místem, od něhož se odvíjí jejich identita. Jedná se o významné území z archeologického, neboť se jedná o místo prvního osídlení oblasti, i z botanického hlediska pro výskyt vzácných rostlin podléhajících právní ochraně. Realizace a fungování areálu se neodvratně pojí s navýšením dopravní vytíženosti místních pozemních komunikací, s jejich poškozením, zvýšením úrovně hluku a smogu. Tyto aspekty by neodvratně vedly k trvalé změně charakteru krajiny, zejména pak k negativním změnám na životním prostředí a zhoršení kvality života obyvatel. Výstavba areálu zimních sportů pro nás jako místní obyvatele představuje trvalý, nezvratný, a proto nepřijatelný zásah do charakteru krajiny, o němž je nezbytné konat místní referendum, a na základě jeho výsledku veškerým aktivitám směřujícím k realizaci stavby zabránit.

 

Náklady na provedení místního referenda jsou v souvislosti s konáním tohoto ve dnech voleb do zastupitelstev krajů nižší. Realizace rozhodnutí vzešlého z místního referenda nepředstavuje pro obec žádnou finanční zátěž. Náklady konání místního referenda lze uhradit z přebytkového rozpočtu obce.

 

Přípravný výbor ve smyslu § 15 zákona navrhuje, aby se místní referendum konalo souběžně s termínem nejbližších voleb do zastupitelstev krajů dne 7. a 8. 10. 2016.

 

Zmocněncem přípravného výboru je Petr Novák, nar. 12. 4. 1960, trvalým pobytem Lhota 46, 100 10 Lhota.

 

Dalšími členy přípravného výboru jsou Ing. Josef Novák, nar. 8. 9. 1966, trvalým pobytem Lhota 21, 100 10 Lhota, a Jaroslav Rada, nar. 29. 1. 1970, trvalým pobytem Lhota 2, 100 10 Lhota.

 

 

Petr Novák

zmocněnec přípravného výboru

 

 

Ing. Josef Novák

člen přípravného výboru

 

 

Jaroslav Rada

člen přípravného výboru

 

 

Přílohy:          podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy

 

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.