Kategorie vzorů

Dlouhodobé ošetřovné – nárok a podmínky

Od 1. 6. 2018 byla do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „NP“) včleněna ust. § 41a – 41f o dlouhodobém ošetřovném. Dlouhodobé ošetřovné má zajistit možnost osob blízkých pečovat o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Při splnění zákonných podmínek rozhodne ošetřující lékař o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystaví předepsaný tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní

neschopnosti“.

 

Nárok na tuto dávku má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance, ani osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

 

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které jsou splněny následující dvě podmínky:

 1. a) došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně; za den hospitalizace se považuje též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení, a

 

 1. b) je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

 

Ošetřujícími osobami mohou být:

 1. a) manžel (manželka) ošetřované osoby nebo registrovaný partner (registrovaná partnerka) ošetřované osoby,
 2. b) příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
 3. c) manžel (manželka), registrovaný partner (registrovaná partnerka) nebo druh (družka) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
 4. d) druh (družka) ošetřované osoby nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti

 

Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) podle písm. c), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s fyzickou osobou uvedenou v písm. b) shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti podle písm. d), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

 

Podmínka účasti na pojištění

1) Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné z pojištěné činnosti, která je zaměstnáním, je účast na pojištění zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

 

2) Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

 

K poskytnutí dlouhodobé péče musí ošetřovaná osoba udělit pojištěnci souhlas (na předepsaném tiskopise), tento nemusí udělit osoba nezletilá a osoba, která nenabyla plné svéprávnosti a tento souhlas je možné následně odvolat.

 

Osoby, které nemají nárok na dlouhodobé ošetřovné:

 1. a) zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 2. b) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
 3. c) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
 4. d) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
 5. e) vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby,
 6. f) osoby pečující a osoby v evidenci.
 7. g) osoby na mateřské a rodičovské dovolené, to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
 8. h) osoba, která poskytuje dlouhodobou péči více osobám

 

Osob ošetřujících může být i více a v ošetřování se mohou střídat, není však možné vyplácet dlouhodobé ošetřovné více osobám za jeden kalendářní den.

 

Podpůrčí doba trvá nejdéle 90 kalendářních dnů a dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí za kalendářní dny, v nichž trvala hospitalizace ošetřované osoby (s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace)

 

Další nárok na dlouhodobé ošetřovné může pojištěnci vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

 

Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

 

Více podrobností, včetně vzorů tiskopisů a formulářů, je k dispozici na: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/dlouhodobe-osetrovne.htm

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 3,67)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.