Kategorie vzorů

Výpověď z nájmu bytu a přezkum výpovědi

Jednou z podstatných náležitostí výpovědi z nájmu bytu je mj. poučení nájemce o možnosti podat námitky proti výpovědi. V § 2286 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) bohužel nalezneme pouze jednu zmínku o námitkách a OZ námitky dále nerozvádí.

Náležitosti výpovědi z nájmu bytu lze naleznout v článku: http://www.vzory.cz/vzory/nemovitosti-byty/vypoved-z-najmu-bytu/#.WDfmMFIVCUk

Jednou z podstatných náležitostí výpovědi z nájmu bytu je mj. poučení nájemce o možnosti podat námitky proti výpovědi. V § 2286 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) bohužel nalezneme pouze jednu zmínku o námitkách a OZ námitky dále nerozvádí. Dle komentářové literatury však pokud chybí poučení o námitkách je výpověď absolutně neplatná pro rozpor s veřejným pořádkem ( § 588 OZ). Dále se lze v komentáři k § 2290 OZ dočíst, že se dovozuje, že námitky nájemce podává pronajímateli a lhůta k jejich podání není stanovena, avšak z logiky věci vyplývá, že by měly být uplatněny před podáním žaloby na neplatnost výpovědi. Co se týká postupu pronajímatele ohledně vyřízení námitek, zde nám opět občanský zákoník absentuje jakoukoliv povinnost ze strany pronajímatele, v komentářové literatuře se pouze dovozuje, že pokud pronajímatel vyhodnotí námitky jako relevantní, může vzít výpověď zpět, a to písemnou formou.

Další možností, jak se bránit proti výpovědi z nájmu bytu je podání návrhu soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná podle ust. § 2290 OZ. Tento návrh, resp. žaloba na neplatnost výpovědi musí být soudu podána do dvou měsíců ode dne, kdy nájemci výpověď došla, přičemž jde o lhůtu hmotně právní, tj. poslední den lhůty musí být žaloba podána u soudu. Této žalobě nemusí případné námitky předcházet a může být rovnou podána právě tato žaloba a v tomto řízení pak soud následně přezkoumává, zda byla výpověď dána oprávněně či nikoliv.

Okresní soud v Lounech

Soudní 32

Louny

 

Žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu

 

žalobce:          Petr Nový

nar. 10.2.1985

bytem: Dlouhá 35, Louny

 

žalovaný:        Igor Krátký

nar. 14.5.1979

bytem: Lipová 33, Louny

 

Dvojmo

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

         Mezi žalobcem a žalovaným byla dne 1.2.2014 uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou k bytu č. 2 v domě č.p. 33, ul. Lipová v Lounech o velikosti 2+1 stojící na pozemku parcela č. 33 v k. ú. Louny, obec Louny, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 333 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny.

         Dne 25.10.2016 byla žalobci doručena výpověď z nájmu bytu dle ust. § 2288 odst. 2 písm. a) s uvedením důvodu, že žalovaný potřebuje předmětný byt pro svého syna.

         Proti této výpovědi podal žalobce dne 29.10.2016 písemné námitky, ve kterých vyjádřil svůj nesouhlas s výpovědí z nájmu bytu a dále uvedl, že žalovaný je vlastníkem dalších bytových jednotek v předmětném domě, které by bylo vhodné a možné využít pro syna žalovaného. K těmto námitkám se žalovaný do dnešního dne nijak nevyjádřil.

         Žalobce dále poznamenává, že veškeré platby spojené s užíváním bytu hradí řádně a včas a byt užívá v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. V bytě s žalobcem dále žije i jeho partnerka s jejich nezletilým synem. Jak žalobce uvedl v písemných námitkách, je mu známo, že žalovaný je vlastníkem dalších bytových jednotek v předmětném domě, a tyto bytové jednotky nejsou pronajaty, proto je žalobce toho názoru, že výpověď daná žalovaným žalobci není oprávněná, jelikož k uspokojení bytových potřeb syna žalovaného je možné využít jinou bytovou jednotku v předmětném domě, která není pronajata, což může potvrdit partnerka žalovaného, jakož i další nájemníci předmětného domu.

 

důkazy:

  • nájemní smlouva ze dne 1.2.2014
  • výpověď z nájmu bytu ze dne 25.10.2016
  • námitky ze dne 29.10.2016
  • výslech partnerky žalobce Evy Novákové, nar. 13.3.1980
  • výslech nájemníků předmětného domu: Ivan Liška, nar. 30.3.1965, Kamila Dlouhá, nar. 1.4.1971 a Pavel Modrý, nar. 5.5.1989

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádá žalobce, aby po provedeném dokazování vydal v soud tento

 

 

r o z s u d e k :

 

 

  1. Určuje se, že výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 33, ul. Lipová, v Lounech o velikosti 2+1, stojící na pozemku parcela č. 33 v k. ú. Louny, obec Louny, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 333 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, ze dne 25.10.2016 daná žalovaným žalobci, je neplatná.

 

  1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci plnou náhradu nákladů řízení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

 

 

 

V Lounech, dne 10.11.2016

Petr Nový

podpis

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.