Kategorie vzorů

Smlouva kupní (nemovitá věc)

Vzor kupní smlouvy (nemovitá věc) s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

SMLOUVA KUPNÍ (nemovitá věc)

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

 

1 Prodávajícím

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Prodávající“) na straně jedné

a

2 Kupujícím

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Kupující“) na straně druhé

 

I. Předmět smlouvy

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených pozemků:

  1. a) pozemek č. parc. ……………… (druh pozemku ………………), jehož součástí je stavba ev. č./č. p. ………………, ……………… (typ stavby), ……………… (způsob využití), ……………… (bližší popis stavby) (dále jen „Stavba“),
  2. b) pozemek č. parc. ……………… (druh pozemku ………………),

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro ………………, Katastrální pracoviště ………………, na listu vlastnictví č. ………………, pro obec ……………… a katastrální území ……………… (dále jen „Předmět koupě“).

(2) Příslušenství Předmětu koupě tvoří ……………… (dále jen „Příslušenství“).

(3) Prodávající nabyl vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v odst. 1 tohoto článku na základě ………………

(4) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu; kupující se zavazuje, že Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

II. Kupní cena a způsob její úhrady

(1) Kupní cena byla stranami smlouvy stanovena ve výši ………………,- Kč.

alternativa 1 k odst. 2:

(2) Kupní cena bude uhrazena prostřednictvím advokátní/notářské úschovy sjednané na základě smlouvy o advokátní/notářské úschově zde dne ………………. s ……………… Práva a povinnosti stran ohledně kupní ceny, zejména ohledně jejího složení do úschovy Kupujícím a podmínky jejího vyplacení Prodávajícímu se řídí smlouvou o advokátní/notářské úschově.

alternativa 2 k odst. 2:

(2) Kupní cena bude uhrazena ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 tohoto článku na účet Prodávajícího č. ……………… vedený u ………………

 

III. Převod vlastnického práva Předmětu koupě

(1) Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem vkladu tohoto práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad.

 

IV. Předání Předmětu koupě

alternativa 1 k odst. 1:

(1) Prodávající je povinen Předmět koupě vyklidit (s výjimkou Příslušenství podle čl. I odst. 2 této smlouvy) a vyklizený předat Kupujícímu nejpozději do ……………… dnů od provedení převodu vlastnického práva na Kupujícího.

alternativa 2 k odst. 1:

(1) Prodávající je povinen Předmět koupě vyklidit (s výjimkou Příslušenství podle čl. I odst. 2 této smlouvy) a vyklizený předat Kupujícímu nejpozději do ……………… dnů od podpisu této smlouvy.

(2) Odevzdání a převzetí Předmětu koupě s veškerým příslušenstvím bude stvrzeno podepsáním předávacího protokolu, jehož obsahem bude zejména popis případných odchylek Předmětu koupě a veškerého Příslušenství od stavu, v jakém se s nimi seznámil Kupující, stavy měřidel energií ve Stavbě ke dni podpisu předávacího protokolu a výčet klíčů souvisejících s užíváním Předmětu koupě a veškerého příslušenství, které Prodávající předává Kupujícímu.

 

V. Převod vlastnického práva k Příslušenství

(1) Vlastnické právo k veškerému Příslušenství přechází z Prodávajícího na Kupujícího ke dni odevzdání a převzetí Předmětu koupě uvedeným v předávacím protokolu podle čl. IV odst. 2.

 

VI. Náklady na vklad vlastnického práva a daň z nabytí nemovitých věcí

(1) Náklady na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis tohoto vkladu zaplatí Kupující.

alternativa 1 k odst. 2:

(2) Daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí Prodávající.

alternativa 2 k odst. 2:

(2) Daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí Kupující.

 

VII. Prohlášení prodávajícího a kupujícího

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím prodat, že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady (s výjimkou těch, které jsou uvedeny ke dni podpisu této smlouvy v příslušeném listu vlastnictví a s nimiž byl Kupující seznámen).

(2) Prodávající prohlašuje, že se o něm ke dni podpisu této smlouvy nevede řízení insolvenční, řízení o zřízení soudcovského zástavního práva, řízení vykonávací či exekuční či jakékoliv jiné řízení, které by mohlo zmařit řádné splnění této smlouvy.

(3) Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku budou platit rovněž ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu koupě.

(4) Kupující prohlašuje, že si Předmět koupě a veškeré Příslušenství prohlédl a seznámil se s jich faktickým i právním stavem.

(5) Prodávající i Kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit řádné splnění této smlouvy.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

(1) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s uhrazením kupní ceny delším než ………………. dnů.

(2) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, ukáže-li se některé z prohlášení Prodávajícího podle čl. VII této smlouvy nepravdivým.

(3) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i tehdy, pokud nebude z jakéhokoliv důvodu proveden vklad vlastnického práva k Předmětu koupě v jeho prospěch tak, jak vyplývá z této smlouvy.

 

IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

(1) Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ………………. % z kupní ceny za každý den prodlení s předáním Předmětu koupě a veškerého Příslušenství v termínu podle čl. IV této smlouvy.

(2) Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou kupní ceny.

 

X. Ostatní práva a povinnosti stran

alternativa 1 k odst. 1 (k alternativě 1 k odst. 2 čl. II):

(1) Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle této smlouvy bude podán v souladu se smlouvou o úschově.

alternativa 2 k odst. 1 (k alternativě 2 k odst. 2 čl. II):

(1) Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle této smlouvy bude podán Prodávajícím nejpozději do ………………. pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na jeho účet uvedený v čl. II. této smlouvy.

(2) Další práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 

XI. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

XII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom a jeden stejnopis s úředně ověřenými podpisy stran obdrží katastrální úřad společně s návrhem na vklad vlastnického práva.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své úředně ověřené podpisy.

 

 

V ……………… dne ………………                             V ……………… dne ………………

 

 

 

………………………………                                        ………………………………

Prodávající                                                                 Kupující

 

Zdroj: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Upozornění ke vzorovým smlouvám: 

Dokumenty zpřístupněné Rozhodčím soudem jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 12x, průměr: 4,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.