Kategorie vzorů

Kupní smlouva na movité věci prodávané spolu s nemovitostmi

Kupní smlouva na movité věci prodávané spolu s nemovitostmi

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

KUPNÍ SMLOUVA NA MOVITÉ VĚCI PRODÁVANÉ SPOLU S NEMOVITOSTMI
Dnešního dne uzavřeli
Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Prodávající“)aPetr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Kupující“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

kupní smlouvu

uzavřenou dle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem budovy č.p. 45 nacházející se na pozemku parc. č.319 , o výměře 149 m2 a pozemku parc. č.265, o výměře 465 m2, vše v k.ú. Běchovice, obec Praha, (dále také „Nemovitosti“) a výlučným vlastníkem nábytku, jehož seznam je uveden v příloze 1 této smlouvy (dále také „Věci“, Nemovitosti a Věci společně také „Předmět koupě“).
1.2 Prodávající hodlá Předmět koupě prodat Kupujícímu za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Prodávající prodává Předmět koupě uvedený v článku 1.1 této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující Předmět koupě kupuje a přijímá ho do svého výlučného vlastnictví.
2.2 Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě Kupujícímu a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít.

3. KUPNÍ CENA
3.1 Strany této smlouvy se dohodly, že kupní cena za Nemovitosti ve smyslu čl. 1.1 činí 13.123.450,- Kč ( slovy: třináct milionů stodvacettři tisíc čtyřistapadesát korun českých).
3.2 Strany této smlouvy se dohodly, že kupní cena za Věci ve smyslu čl. 1.1 činí 750.000,- Kč ( slovy: milion sedm set padesát tisíc korun českých).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4. 2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Prodávající                                                                                        Kupující

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

Příloha č. 1
Seznam prodávaných věcí – nábytek

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.