Kategorie vzorů

Smlouva kupní (movitá věc)

Vzor kupní smlouvy (movitá věc) s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

SMLOUVA KUPNÍ (movitá věc)

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

 

1 Prodávajícím

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Prodávající“) na straně jedné

a

2 Kupujícím

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Kupující“) na straně druhé

 

I. Předmět smlouvy

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ……………… (dále jen „Předmět koupě“), a to na základě ………………

(2) Příslušenství Předmětu koupě tvoří ……………… (dále jen „Příslušenství“).

(3) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu; kupující se zavazuje, že Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

II. Kupní cena

(1) Kupní cena byla stranami smlouvy stanovena ve výši ………………,- Kč.

(2) Kupní cena bude uhrazena ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 3 na účet Prodávajícího č. ……………… vedený u ………………

 

III. Výhrada vlastnického práva

(1) Strany smlouvy si ujednaly, že Kupující se stane vlastníkem Předmětu koupě a veškerého Příslušenství teprve úplným zaplacením kupní ceny.

(2) Nebezpečí škody na Předmětu koupě a veškerém Příslušenství však přechází na Kupujícího okamžikem jejich převzetí.

 

IV. Doba a místo plnění

(1) Prodávající předá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím Kupujícímu nejpozději do ……………… dnů od podpisu této smlouvy.

(2) Prodávající předá Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím Kupujícímu v ……………….

(3) Kupující uhradí kupní cenu nejpozději do ………………. dnů od podpisu této smlouvy. Kupní cena je uhrazena včas tehdy, bude-li ve lhůtě podle předchozí věty připsána na účet Prodávajícího uvedený v čl. II odst. 2 této smlouvy.

 

V. Prohlášení prodávajícího a kupujícího

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn Předmět koupě s veškerým Příslušenstvím prodat a že na nich neváznou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady.

(2) Kupující prohlašuje, že si Předmět koupě a veškeré Příslušenství prohlédl a seznámil se s jich faktickým i právním stavem.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

(1) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s uhrazením kupní ceny delším než ………………. dnů.

(2) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě a veškerého Příslušenství delším než ………………. dnů.

(3) Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit tehdy, ukáže-li se některé z prohlášení Prodávajícího podle čl. V odst. 1 této smlouvy nepravdivým.

 

VII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

(1) Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ………………. % z kupní ceny za každý den prodlení s předáním Předmětu koupě a veškerého Příslušenství v termínu podle čl. IV této smlouvy.

(2) Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou kupní ceny.

 

VIII. Ostatní práva a povinnosti stran

(1) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 

IX. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

X. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

 

 

V ……………… dne ………………                             V ……………… dne ………………

 

 

 

………………………………                                        ………………………………

Prodávající                                                                 Kupující

Zdroj: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Upozornění ke vzorovým smlouvám:

Dokumenty zpřístupněné Rozhodčím soudem jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 34x, průměr: 4,12)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.