Kategorie vzorů

Chceš koupit? Tak rezervuj!

Tento druh smlouvy je žádaný především ze strany prodávajícího nemovitosti. Ale kupující ji ochotně podepíší, nejčastěji z obavy, aby o jejich „vysněná“ nemovitost nebyla nabízena a dokonce prodána jiným zájemcům.

Jedná se o nepojmenovaný typ smlouvy upravený § 1746 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

I když na první pohled se podpis této smlouvy může jevit jako skvělé zajištění, nemusí tento pocit vždy dlouho vydržet. Podpisem rezervační smlouvy se zavazujete uzavřít s prodávajícím kupní smlouvy. Je velice pravděpodobné, že k  uzavřené rezervační smlouvě budete muset zaplatit rezervační poplatek.Pokud však následně nedojde k podpisu kupní smlouvy většinou tento rezervační poplatek propadá či budete muset zaplatit smluvní pokutu. Nezbytnou součástí rezervační smlouvy je také smlouva kupní, která bude obsahovat podstatné náležitosti a v budoucnu by neměla být nijak měněna.

Jestliže chcete rezervační smlouvu podepsat, je vhodné, abyste případný rezervační poplatek nechali započíst do budoucí kupní ceny a nechali jej uložit do úschovy. Často se stává, že tento rezervační poplatek prodávající nevrací, aniž by k tomu měli jakýkoliv titul. Zároveň se nenechte odbýt, že kupní smlouva vám bude předložena později a požadujte její předložení při podpisu rezervační smlouvy.

 

REZERVAČNÍ SMLOUVA

Luděk Nešťasný
nar. 21. 12. 1949
bytem Krasohlídkova 888/9, 182 00 Praha 8
(dále jen “Prodávající”)

a

 Natálie Lásková
nar. 8. 9. 1988
bytem Luční 76, 378 53 Javořice
(dále jen “Zájemce”)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

REZERVAČNÍ SMLOUVU
dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle znění pozdějších předpisů
(dále jen “Smlouva”)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. 888/10, v budově čp. 888, 887, 889 0 na adrese Krasohlídkova, umístěné na pozemku, zastavěná plocha a nádvoří pozemku st.p. 887/24, 888/25, 889/26, zastavěná plocha a nádvoří každá o výměře 180 m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Praha, obec Bohnice, zapsané na listu vlastnictví č. 0987, zapsané ve veřejném seznamu u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „bytová jednotka“).

1.2.  Zájemce prohlašuje, že má vážný zájem o koupi bytové jednotky za celkovou kupní cenu 1.250.000 ,- Kč (slovy: Jeden milion dvěstě padesát korun českých) bez DPH.

1.3.  Zájemce se zavazuje písemně vyzvat Prodávajícího v rezervační době dle čl. 2 této Smlouvy k uzavření kupní smlouvy (dále jen “Kupní smlouva”).

1.4.  Prodávající předložil Zájemci návrh Kupní smlouvy a seznámil jej s podmínkami prodeje.

1.5.  Zájemce bere na vědomí, že text Kupní smlouvy může být měněn s ohledem na zákonné podmínky platné a účinné ke dni jejího podpisu.

REZERVAČNÍ DOBA

2.1.  Prodávající se zavazuje dodržet dobu, po kterou není oprávněn bytovou jednotku nabízet k prodeji třetím osobám (dále jen “rezervační doba”).

2.2.  Rezervační dobu smluvní strany stanovují tak, že začíná dnem zaplacení rezervačního poplatku a končí uplynutím 45. dne ode dne zaplacení. Při platbě převodem na účet se dnem zaplacení rezervačního poplatku považuje den připsání na účet prodávajícího.

  1. REZERVAČNÍ POPLATEK

3.1.  Smluvní strany ujednali výši rezervačního poplatku v částce 25.000,- Kč (slovy: Dvacet pět tisíc korun českých).

3.2.  Zájemce má povinnost výši rezervačního poplatku uložit celkovou výši rezervačního poplatku do úschovy k JUDr. Marii Čvambachové, se sídlem Revoluční 1, 110 00 Praha, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy.

3.3.  Rezervační poplatek bude v případě uzavření předpokládané Kupní smlouvy započten na úhradu části kupní ceny. Neuzavře-li zájemce v rezervační době předpokládanou Kupní smlouvu, rezervační poplatek připadne Prodávajícímu jako smluvní pokuta, s čímž Zájemce výslovně souhlasí.

3.4.  Zájemce má nárok na vrácení rezervačního poplatku pouze v případě, že Prodávající předpokládanou Kupní smlouvu neuzavře, ačkoli jej k tomu Zájemce v souladu čl. 1.3 této Smlouvy vyzval.

  1. UKONČENÍ SMLOUVY

4.1.  Tuto Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

4.2.  Tato Smlouva zanikne v případě, že rezervační poplatek nebude uložena do úschovy dle čl. 3.2 této Smlouvy ani v pracovní den následující po splatnosti. V takovém případě nemá Zájemce nárok na vrácení rezervačího poplatku.

4.3.  Zájemce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. 2.1 této Smlouvy.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.  Všechny vztahy, které nejsou v této Smlouvě výslovně upraveny, se řídí právním řádem České republiky, především zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5.2.  Nedílnou součástí této Smlouvy je Kupní smlouva.

5.3.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

5.4.  Účastníci Smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem přečetli, textu porozuměli, co do obsahu ji bez výhrad schvalují a připojují svoje podpisy.

V Praze dne 31. 3. 2015

 

Luděk Nešťastný                                                  Natálie Lásková

Luděk Nešťasný                                                    Natálie Lásková
Prodávající                                                            Zájemce

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.