Kategorie vzorů

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno samo se živit. Tento předpoklad je zakotven v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 911. Dle tohoto ustanovení tak není vyživovací povinnost omezena věkem dítěte, např. když studium dítěte neumožňuje zabezpečit veškeré jeho potřeby prací a v důsledku tohoto není dítě schopno se samo živit, vyživovací povinnost rodičů k dítěti tak trvá i bez ohledu na věk dítěte.

K zániku vyživovací povinnosti pak dochází přímo ze zákona. Typickým příkladem je pak situace, kdy dítě ukončí své studium a nastoupí do zaměstnání. V ten okamžik je dítě schopno se samo živit a vyživovací povinnost rodičů vůči němu tak zaniká.

Ačkoliv vyživovací povinnost zaniká ze zákona, jsou situace, kdy je rodič nucen obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Okresní soud v Opavě

Olomoucká 27

746 77 Opava

 

 

Žalobkyně:         Lenka Jiroutková, trvale bytem Podzimní 13, Opava, nar. 9.12.1972

 

Žalovaná:            Jana Jiroutková, trvale bytem Palmová 1176/10, Opava , nar. 4.9.1994

 

 

Žaloba  na zrušení vyživovací povinnosti

 

Přílohy: dle textu

 

I.

Žalobkyni byla dne 17.7.2014 rozsudkem Okresního soudu v Opavě, č.j. 10 C 112/2014-12, jenž nabyl právní moci dne 17.7.2014, uložena povinnost přispívat částkou 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) na výživu Žalované, splatnou vždy k prvému dni v měsíci předem.

Důkaz:                 Rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 17.7.2014, č.j. 10 C 112/2014-12 s vyznačenou doložkou právní moci;

                              

II.

Po vydání rozsudku uvedeného shora nastaly na straně Žalované podstatné životní změny a to takového charakteru, že mohou mít vliv na vyživovací povinnost Žalobkyně.

Žalovaná se v době rozhodování soudu o stanovení výše výživného připravovala na výkon budoucího povolání a nebyla schopná se sama živit. Mimo jiné z tohoto důvodu bylo výživné Žalobkyni stanoveno částkou specifikovanou výše. Žalovaná studovala na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Dle posledních informací, která má Žalobkyně k dispozici, však Žalovaná studium na VOŠ v Ostravě ukončila a v současné době je zaměstnána na Magistrátu města Opava. Žalobkyně se po zjištění této skutečnosti pokusila Žalovanou kontaktovat a to doporučeným dopisem ze dne 24.6.2017, který si Žalovaná převzala dne 27.6.2017.  V tomto dopise Žalobkyně konstatuje výše uvedenou skutečnost a žádá Žalovanou o potvrzení této skutečnosti. Žalovaná na tento dopis nijak nereagovala a Žalobkyně tak přistoupila k zaslání dopisu dalšího, konkrétně dne 8.7.2017, kdy svoji žádost znovu opakuje.

Důkaz:                 Dopis ze dne 24.6.2017 adresovaný Janě Jiroutkové s dodejkou;

                               Dopis ze dne 8.7.2017 adresovaný Janě Jiroutkové s dodejkou;

výslechem účastníků.

Žalobkyni byla povinnost hradit výživné stanovena tak, že výživné má hradit počátkem měsíce předem. Na měsíc červenec 2017 a srpen 2017 Žalobkyně výživné Žalované uhradila.

Dle ustanovení § 911 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) lze výživné přiznat, jestliže oprávněný není schopný se sám živit. Žalobkyně je toho názoru, že ve světle výše uvedeného je Žalovaná již schopná se sama živit a vyživovací povinnost k Žalované by tak měla být zrušena.

III.

Na základě všeho výše uvedeného proto Žalobkyně navrhuje, aby Okresní soud v Opavě vydal tento

rozsudek:

  1. Vyživovací povinnost matky Lenky Jiroutkové, nar. 9.12.1972 ke zletilé Janě Jiroutkové, nar. 4.9.1994, stanovené rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 17.7.2014, č.j. 10 C 112/2014-12, jenž nabyl právní moci dne 17.7.2014 se s účinností od 1.8.2017 zrušuje.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V Praze dne 11. července 2017

Lenka Jiroutková

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.