Kategorie vzorů

Nejnovější články na Vzory.cz

Rozvod bez konfliktu

Tento článek nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

Termín „smluvený“ rozvod není pojmem, který by používal zákon. Je to název pouze orientační. Někdy bývá tento institut nepřesně označován jako rozvod dohodou. Tento „typ“ rozvodu byl do našeho právního řádu zakotven novelou zákona o rodině v roce 1998. Má napomoci tam, kde manželé jsou k rozvodu oba svolní a své vzájemné vztahy včetně péče o děti jsou schopni řešit smírně a bez konfliktů. Úlohou soudu je de facto pouze tuto situaci ověřit a „zkontrolovat“, zda manželé splnili všechny podmínky a podepsali nezbytné smlouvy
(viz dále).

Smlouvu týkající se vypořádání společného jmění manželů a práv společného bydlení soud neschvaluje, pouze ověří její existenci. Naopak schvaluje dohodu rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Tam soudu musí chránit především zájmy dítěte, a proto nemůže schválit například dohodu rodičů, která by stanovila pro jednoho rodiče nepřiměřeně nízké výživné, které by dítěti nezajišťovalo dostatečnou výživu nebo bylo nepřiměřeně nízké vzhledem k příjmům rodiče, který je povinen jej platit.

Soud by ale návrh na rozvod mohl zamítnout, pokud by např. shledal některou ze smluv neplatnou, v rozporu s dobrými mravy apod.

§ 24a odst. 1 zákona o rodině říká:

„Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 u odst. 1 jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy:

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a

b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.“

Z uvedeného vyplývá, že pro tento druh rozvodu musí být splněna řada podmínek:

1. manželství trvalo alespoň 1 rok

2. manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí

3. druhý z manželů se k návrhu připojí, resp. oba manželé podají návrh společně

K návrhu na rozvod dle § 24a zákona o rodině je nezbytné přiložit následující smlouvy mezi rozvádějícími se manžely:

a) smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (vlastně jde o dohodu o vypořádání společného jmění manželů)

b) smlouvu o vypořádání vztahů souvisejících s právem společného bydlení (laický příklad: – kdo v případě společného nájemního vztahu zůstane nadále výlučným nájemcem bytu a kdo naopak odejde)

c) rozvodu musí předcházet úprava poměrů k nezletilým dětem. Proto soud i v tomto případě manželství nerozvede, pokud mu není předložena pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se schvaluje dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (v ní je stanoveno výživné apod.) POZOR!!! Kdyby se manželé byť i jen v tomto jediném bodě nemohli dohodnout a soud by byl nucen sám rozhodnout a nikoliv pouze schválit jejich dohodu, nemohlo by dojít k rozvodu „smluvenému“ a rozvodový soud by rozhodoval jako v případě rozvodu „běžného“, kdy by zjišťoval příčiny rozvratu atd.

U všech smluv musí být ověřené podpisy obou manželů. Většinou je v praxi sepsána smlouva (dohoda) jediná upravující veškerou potřebnou problematiku komplexně.

Podmínku, že manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí nelze vykládat striktně tak, že manželé „bydlí“ každý jinde. Nežít společně nevylučuje užívat společný byt. Podstatným indikátorem je vedení společné domácnosti resp. Její nevedení, trávení volného času odděleně, zkrátka žít paralelní, ale nikoliv společný život. Vždy bude záležet na konkrétních podmínkách konkrétních manželů.

Jakub Vyplel, advokát
www.vyplel.cz.

Dlužní úpis – nepeněžitá půjčka

Dlužní úpis
Potvrzuji tímto, že jsem si dnešního dne půjčil od Josefa Smolíka, soukromého zemědělce, bytem Hřivno 10, PSČ ……… Pošta Chotětov, 900 kg krmného ječmene. Zároveň se zavazuji nejpozději do 30.9.2006 vrátit Josefu Smolíkovi 1000 kg krmného ječmene, stejné jakosti. Obílí vrátim na statku pana Smolíka, na adrese Hřivno 10.
V Teplicích 2.5.2005

Podpis

Petr Zelený
Bytem Rovná 6, 41501 Teplice

Poznámka ke vzoru:
Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Při nepeněžité půjčce lze ujednat místo úroků plnění přeměřeného věgtšího mnotství nebo věcí lepší jakosti, zpravidla téhož druhu.
Smlouva nemusí být písemná, ale pokud nebude existovat ani písemné potvrzení o uzavření smlouvy o půjčce (dlužní úpis) bude se existence půjčky obtížněji prokazovat.

 

.

Uznání závazku v obchodních vztazích

Uznání závazku
Umělá hmota s.r.o.,
se sídlem Plochá 11, Most
IČ 99999999
jednající Marií Kudrnatou, jednatelkou společnosti

uznává tímto co do důvodu i výše její závazek vůči společnosti První chemická a.s. se sídlem Litvínov, Záluží 1, IČ 00000000

ve výši 236.341,75 Kč
vyplývající z neuhrazené faktury č.. 100023 za dodávku polyetylénu PE XXX 85, splatnou dne 20. 3. 2006. Uvedenou fakturu uhradíme nejpozději do 30. 6. 2006.

V Litvínově 1. 5. 2006

Umělá hmota s.r.o.
Marie Kudrnatá
Jednatelka společnosti

Poznámky ke vzoru:

Písemným uznáním se má zato, že závazek v uznaném rozsahu v době uznání trvá a to i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena. Závazek, který je uznáván musí být dostatečně určitý. Uznat lze závazek peněžitý i nepeněžitý. Závazek je však možné uznat nejen písemně ale i určitým jednáním.
Placení úroků se považuje za uznání závazku nepromlčeného závazku ohledně částky, z níž se úroky platí. Stejně tak, plní-li dlužník částečně svůj nepromlčený závazek má toto plnění účinky znání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku.
(§323§ 407 odst. 2 a 3. Za uznání závazku se tedy považuje placení úkoků
Narozdíl od úpravy občanského zákoníku, kde uznání je účinné vůči ručteli jen když s ním ručitel vysloví souhlas, má uznání závazku dle obchodního zákoníku účinky i vůči ručiteli.
Úprava uznání závazku v obchodních vztazích upravených Obchodním zákoníkem (§323) je odchylná od úpravy uznání dluhu v Občanském zákoníku (§ 588). V obchodních vztazích se právní úprava Občanského zákoníku nepoužije. Více viz poznámky k uznání dluhu v občanskoprávních vztazích.

Pokud již smlouva neobsahuje rozhodčí doložku je možné jí vložit do uznání závazku. Rozhodčí doložka umožňuje využití všech výhod rozhodčího řízení, zejména rychlejší dosažení pravomocného a vykonatelného rozhodnutí. Vzor uznání závazku s rozhodčí doložkou

 
.

Společné jmění manželů

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který je účinný od 1.1. 2014, upravuje nově Společné jmění manželů. Jaké jsou od 1. ledna změny Vám ukážeme v připravovaném článku.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Společné jmění manželů je institut, který nahradil v našem právním řádu „bezpodílové spoluvlastnictví manželů“. Společné jmění může vzniknout pouze a výlučně jen mezi manžely. Nelze uzavřít manželství bez toho, aby alespoň v některém okamžiku jeho trvání nevzniklo společné jmění manželů. Je možné zužovat nebo rozšiřovat jeho rozsah, případně odsunout jeho vznik až ke dni zániku manželství, ale nelze vznik společného jmění vyloučit nebo se „dohodnout“ na jeho zrušení za trvání manželství. Možnostmi zúžení a rozšíření společného jmění se budeme zabývat později.

Do společného jmění manželů patří aktiva

– majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, [s výjimkou] majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

V uvedeném odstavci je účelné si všimnout zejména výjimek, tedy majetku, který do SJM nepatří.

Zároveň do SJM patří i pasiva, tedy
– závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

I zde je dobré mít na zřeteli výjimky.

Souhrnně lze uvést, že do SJM nepatří věci:
– které nemůže fyzická osoba nabýt,
– které byly ve vlastnictví jen jednoho manžela ještě před vznikem SJM,
– získané dědictvím (dědictví jak ze zákona, tak ze závěti)
– získané darem
– sloužící svou povahou osobní potřebě jen jednoho z manželů,
– vydané jednomu z manželů v rámci předpisů o restituci, jestliže mu byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

Do společného jmění manželů patří vyplacená mzda i jakákoliv odměna za práci včetně náhrad mzdy za dovolenou atp. Po právní stránce manžel [není oprávněn] ponechat si část mzdy bez souhlasu druhého manžela a jen její část dát na společné hospodaření, i když praxe bývá zpravidla zcela odlišná.

Dále sem patří i nemocenské dávky při pracovní neschopnosti, důchod, ale i výhra ze sázek a loterií, pokud k výhře došlo za trvání SJM.

U umělců je dobré rozlišovat: tam, kde umělec vytvořil vlastní tvůrčí činností umělecká díla (sochy, obrazy apod.), nepatří tyto vytvořené věci do společného jmění, avšak v okamžiku, kdy je taková věc zpeněžena, prodána, je takový příjem již příjmem spadajícím do SJM, stejně jako odměny za užití autorských děl..

Výzva ručiteli k zaplacení zápůjčky

Výzva ručiteli k zaplacení zápůjčky
Martin Veselý
Krušnohorská 11
41501 Teplice

V Teplicích 15.1.2006

Věc: Výzva ručiteli k zaplacení zápůjčky

Vážený pane Veselý,

Dne 2.5.2005 jsem půjčil panu Petru Zelenému částku 40.000,- Kč s tím, že tuto částku se zavázal vrátit k mým rukám nejpozději do 31.12.2005. Stejného dne jste se jako ručitel zavázal, že zaplatíte tento dluh v celém rozsahu v případě, že pan Petr Zelený tuto půjčku nesplatí řádně a včas.
Vzhledem k tomu, že přes písemnou výzvu, do dnešního dne pan Zelený uvedenou zápůjčku nevrátil žádám Vás, abyste dostál svému ručitelskému závazku a neprodleně zaplatil uvedený dluh osobně v místě mého bydliště v úterý nebo ve čtvrtek po 18. hodině, případně abyste dlužnou částku poukázal na můj účet 123123123/2400 vedený u eBanky v Teplicích.
Pokud dlužnou částku osobně nevrátíte nebo nebude připsána na můj účet nejpozdějí do 31.1.2006, budu nucen vymáhat zápůjčku právní cestou.
Věřím, že nebude nutné k právnímu vymání přistoupit a dostojíte svým závazkům.

S pozdravem

Josef Smolík
Horní 12
41501 Teplice.

Na okraj

Vše co se nevejde do ostatních rubrik by mělo nalézt své místo na okraji. Budemem sem psát poznámky, glosy, náměty k zamyšlení, ale i prosté „povídání o říkání“.
.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.