Kategorie vzorů

Občanské právo

Smlouva o obstarání věci

Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVA O OBSTARÁNÍ VĚCI
Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Obstaratel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen„Objednatel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o obstarání věci

uzavřenou dle § 733 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ.
1.1 Objednatel má zájem na obstarání ojetého automobilu typ kabrio zn. Alpha Romeo Spider (dále také „Předmět smlouvy“)
1.2 Obstaratel hodlá obstarat Objednatele Předmět smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Obstaratel se zavazuje, že Předmět smlouvy obstará pro Objednatele.
2.2 Objednatel se zavazuje vyplatit za obstarání Předmětu smlouvy odměnu Obstarateli. .

3. ODMĚNA
3.1 Objednatel a Obstaratel se dohodli, že odměna za plnění specifikovaná v čl. 2 této smlouvy činí 1.500,- Kč (slovy: tisíc pětset korun českých).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 6.4.2006                                                                     V Praze dne 6.4.2006

Obstaratel                                                                                         Objednatel

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni

NÁVRH NA VKLAD PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO VĚCNÉMU BŘEMENI
Katastrální úřad Bruntál
Luční 25
792 01 Bruntál

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Povinný“)
a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Oprávněný“)

tímto podávají návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

I.
Povinný a Oprávněný na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 1.4.2005 podávají k nadepsanému katastrálnímu úřadu návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni v rozsahu: právo cesty, které bude zřízeno ve prospěch pozemku parc. č. 54, v k.ú. Kotěhulky, obec Karviná a které zatíží pozemek parc. č. 55, v k.ú. Kotěhulky, obec Karviná, do katastru nemovitostí.

V Praze dne 1.5.2005

Povinný                                                                                             Oprávněný

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Návrh na vklad práva odpovídajícího osobnímu věcnému břemeni

NÁVRH NA VKLAD PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO OSOBNÍMU VĚCNÉMU BŘEMENI
Katastrální úřad Bruntál
Luční 25
792 01 Bruntál

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Povinný“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Oprávněný“)

tímto podávají návrh na vklad práva odpovídajícího osobnímu věcnému břemeni do katastru nemovitostí.

I.

Povinný a Oprávněný na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 1.4.2006 podávají k nadepsanému katastrálnímu úřadu návrh na vklad práva odpovídajícího osobnímu věcnému břemeni v rozsahu: užívání za účelem bydlení ve prospěch Oprávněného k nemovitosti: budovyač.p. 454, nacházející se na pozemku parc. č. 45, vše v k.ú. Ivanovice, obce Kroměříž do katastru nemovitostí.

V Praze dne 1.5.2006

Povinný                                                                                             Oprávněný

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.