Kategorie vzorů

Vymáhání výživého po dosažení zletilosti

Dotaz: Moji rodiče se rozvedli a otec posílal mojí matce výživné na mne pouze občas. Na výživném vznikl dluh a soud následně uvalil na otcův plat exekuci. Dnes jsem již plnoletá a studuji střední školu. Jelikož po dovršení mých 18 let se o mě má matka přestala starat, musela jsem se začít starat sama o sebe. S matkou nežiji a mám minimální příjem za brigádu, ale na živobytí to nestačí. Požádala jsem matku aby přeposílala výživné od otce na můj běžný účet nebo rovnou nechala změnit u zaměstnavatele otce zasílání výživného na můj účet. Tento postup bohužel matka odmítla. Obracím se na Vás s dotazem, jak dostat finanční prostředky, které mi ze zákona náleží. Matku ani otce nechci žalovat, ale výživné bych potřebovala.

Autor: Štěpán Sojka

Právní stav ke dni: 1. 12. 2014

Zpracovala: První právní pomoc

 

Odpověď:

Dovolte nám odpověď rozdělit na dvě části. V první části Vám poskytneme základní informace o vyživovací povinnosti Vašich rodičů a o Vašem právu výživné, což považujeme za nezbytné vzhledem ke srozumitelnosti naší odpovědi a v druhé části se budeme věnovat konkrétně řešení Vaší situace.

Základní informace

Nejprve je třeba vysvětlit dva základní pojmy, se kterými budeme v této odpovědi pracovat a se kterými se zřejmě při řešení Vaší situace setkáte. Jedná se o pojmy vyživovací povinnost a výživné.

Vyživovací povinnost vyplývá ze zákona (ne z rozhodnutí soudu) není jen jedna, naopak existuje více druhů. V této odpovědi se zaměříme pouze na vyživovací povinnost rodičů vůči potomkům, a pokud tedy používáme výraz vyživovací povinnost, máme na mysli jen vyživovací povinnost rodičů vůči potomkům. Vyživovací povinnost vzniká rodičům dítěte při jeho narození, v podstatě se jedná o povinnost zajišťovat dítěti stejnou životní úroveň, jakou mají rodiče. Vyživovací povinnost trvá do té doby, než je potomek schopný se sám živit, popřípadě do té doby, dokud jeho životní úroveň není stejná či vyšší než životní úroveň rodičů. Jak jste správně uvedla v dotazu, věk potomka (tedy ani hranice 18 let) není určující. Obecně platí, že potomek je schopen se sám živit poté, co dokončí přípravu na své povolání a je připraven pracovat. Dovozuje se, že připraven pracovat je potomek tehdy, dokončí-li studium a nebude již dál ve studiu pokračovat. Případné brigády během studia na to nemají vliv.

Výživné stanovuje ve svém rozhodnutí soud v případě, že rodič (rodiče) neplní dobrovolně svoji vyživovací povinnost, nebo ji neplní v zákonném rozsahu. Při určení výše výživného soud přihlíží k poměrům rodiče i potomka a také například k tomu, jak rodič o potomka pečuje. Výši výživného každého z rodičů určí na návrh soud s ohledem k jeho majetkovým poměrům a rozsahu faktické péče o potomka. Pokud soud nerozhodne jinak, výživné se platí v pravidelných dávkách a vždy na měsíc dopředu.

Pokud rodič výživné určené soudem neplatí, může se tomu potomek, nebo jeho zákonný zástupce, bránit. Prvním krokem by měla být písemná výzva k placení výživného. Pokud to nepomůže, je nejúčinnější obranou podat návrh na výkon rozhodnutí k příslušnému soudu nebo návrh na nařízení exekuce na vybraný exekutorský úřad.

K Vaší situaci

Špatné číslo účtu – analýza

Z Vašeho dotazu vyplývá, že výše výživného, které byste měla dostávat od otce, byla určena rozhodnutím soudu.

Protože Váš otec výživné určené soudem neplatil dobrovolně, bylo jeho zaměstnavateli nařízeno provádět srážky ze mzdy. Ty může nařídit (na základě již existujícího rozsudku soudu, ve kterém je výše výživného určena) buď soud v usnesení, nebo soudní exekutor v exekučním příkazu. Bohužel nejsme schopni ze znění Vašeho dotazu určit, jestli srážky ze mzdy nařídil soud nebo exekutor. Budeme proto dále vždy uvádět řešení pro obě situace. Pokud tedy uvádíme soud/exekutor nebo rozsudek/exekuční příkaz, vyberte vyhovující.

V usnesení, ve kterém soud nařídí výkon rozhodnutí, je zpravidla již uvedeno, na který účet (číslo účtu) má zaměstnavatel povinného (tedy zaměstnavatel Vašeho otce) peníze posílat. Stejně tak je zpravidla číslo účtu uvedené i v exekučním příkazu, který vydává exekutor.

Ve Vašem případě bylo naprosto v pořádku, že peníze byly přeposílány Vaší matce, protože jste v době rozhodování soudu nebyla plnoletá a Vaše matka byla Vaším zákonným zástupcem.

Toto se ale změnilo dnem, kdy jste dovršila věk 18 let. Od 18 let máte již právo dostávat výživné ke svým rukám a nakládat s výživným zcela dle své úvahy. Povinnost posílat výživné na účet Vaší matky tímto dnem zaniká.Tím, že Vám matkapeníze nechce předat, dochází k takzvanému bezdůvodnému obohacení, kterému se dá bránit soudní cestou.

Účetní Vašeho otce je momentálně v situaci, kdy pouze jako „prostředník“ vykonává povinnost, kterou jí soud/exekutor nařídil – tedy posílat část mzdy Vašeho otce na číslo účtu uvedené v rozsudku/exekučním příkazu. Z pravidla účetní při žádosti o změnu čísla účtu, kam peníze posílají, vyžadují dohodu mezi tím, komu mají dle rozsudku soudu peníze posílat a tím, kdo je oprávněný – tedy dohodu mezi Vaší matkou a Vámi. Pokud toto není možné, vyžadují listinu od soudu/exekutora, dle které mají změnit číslo účtu, na který mají peníze posílat.

Špatné číslo účtu – Řešení

Nejrychlejší řešení Vaší situace je zkusit se domluvit s účetní, která má na starosti přeposílání výživného.

Zkuste tedy za paní účetní zajít znovu a domluvit se s ní na změně čísla účtu, kam peníze posílá. Vysvětlete jí svoji situaci a s sebou si vezměte:

 1. Vyjádření soudu, které již máte k dispozici a o kterém se zmiňujete v dotazu.
 1. Původní rozhodnutí soudu/exekutora, kde je uvedeno číslo účtu Vaší matky. Pokud rozsudek soudu/exekuční příkaz nemáte (pokud Vám ho třeba matka nechce vydat), zajděte na soud/exekuční úřad, který rozsudek/exekuční příkaz vydal, a požádejte o kopii. V tomto rozsudku/exekučním příkaze byste měla být označena jako „oprávněná“ a tudíž je zřejmé, že peníze patří Vám.
 2. Doporučujeme Vám také vytisknout si znění § 291 zákona č. 99/1963 Sb., ve kterém se přímo stanoví, že „Sraženou částku vyplatí plátce mzdy přímo oprávněnému (…).“ Mohlo by pomoci při jednání.
 3. Dalším dokumentem, který by Vám mohl pomoci  paní účetní přesvědčit, aby číslo účtu změnila, je rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém se přímo píše:

 

Odvolací soud dovodil, že oprávněná po dosažení zletilosti (27. 2. 2004) výslovně nepřistoupila k dohodě o způsobu placení výživného na účet určený matkou v době její nezletilosti. Pokud tedy povinný na tento účet i nadále výživné platil, nešlo o řádné plnění vyživovací povinnosti.

Nejvyšší soud již také ve svém rozhodnutí uveřejněném pod číslem 18/1975 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek uzavřel, že dosažení zletilosti dítěte má za následek (mimo jiné), že plnění dávek výživného, jež byly splatné za nezletilosti, třeba stanovit přímo vůči dítěti; povinnost plnit výživné k rukám jednoho z rodičů dosažením zletilosti odpadá (srov. též rozhodnutí uveřejněné pod číslem 2/1985 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nabytím zletilosti vyživované osoby tedy úprava výživného trvá, nicméně případné dohody mezi rodiči ohledně platebního místa pro placení výživného, jež byly uzavřeny v době nezletilosti vyživované osoby, ztrácí své opodstatnění a plnit je třeba k rukám vyživované zletilé osoby (případně po dohodě s ní jiným způsobem). Je totiž třeba vycházet z předpokladu, že výživné má osobní charakter a nemá vést k tomu, aby z něho byť jen částečně byly uspokojovány potřeby jiných osob (srov. Hrušáková, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 403, 424). 

 

Po předložení těchto dokumentů by paní účetní mohla změnit číslo účtu, na který peníze sražené ze mzdy Vašeho otce posílá.

Pokud se tak nestane a paní účetní bude nadále trvat na svém, budete si muset zřejmě obstarat rozhodnutí soudu/exekutora, ve kterém bude řečeno, že výživné od Vašeho otce máte dostávat k rukám přímo Vy. Tohoto lze nejlépe docílíte žádostí soudu o vydání předběžného opatření.

Předběžné opatření

Výše navržené řešení Vaší situace podáním návrhu na vydání předběžného opatření je nejrychlejší možnost, jak získat rozhodnutí soudu o změně čísla účtu, kam Vám účetní Vašeho otce peníze posílá.

Návrh na vydání předběžného opatření musíte podat písemně na soud, který rozhodoval o určení výživného Vašeho otce. Doporučujeme Vám při sepsání využít služeb advokáta, pokud Vám to situace nedovoluje, můžete návrh podat sama. V tom případě Vám doporučujeme použít vzor z internetu (např. zde)

Podání návrhu na předběžné opatření ve věcech výživného je osvobozeno od poplatku.

 

V návrhu musíte uvést:

 • Adresu soudu
 • Vaše jméno, adresu a datum narození
 • Jméno, adresu a datum narození otce
 • Datum podání
 • Popis Vaší situace
 • Konkrétní návrh, jak má soud rozhodnout
 • Podpis a datum

Peníze, které Vám matka odmítá vydat

Tím, že Vám matka odmítá vydat výživné, které ji na účet přišly od té doby, co jste plnoletá, dochází k takzvanému bezdůvodnému obohacení. To znamená, že si Vaše matka nedovoleně přisvojila peníze, které patří dle zákona Vám.

Protože Vám je odmítá dobrovolně vydat, můžete ji žalovat u soudu. Doporučujeme Vám pro sepsání žaloby využít služeb advokáta. Pokud Vám to Vaše finanční poměry nedovolují, můžete soud požádat o ustanovení zástupce pro účely sepsání žaloby.

Pokud byste se rozhodla sepsat žalobu sama, doporučujeme upravit a využít například tento vzor.

V následném řízení o vydání bezdůvodného obohacení, které byste zahájila podáním žaloby, nemusíte být zastupována advokátem. Můžete se zastupovat sama, či požádat soud v průběhu již zahájeného řízení o ustanovení zástupce pro řízení.

Poplatek za podání žaloby závisí na výši vymáhané částky. Pokud Vám matka nechce vydat částku do 20.000 Kč, poplatek činí 1.000 Kč, pokud se jedná o částku vyšší, poplatek činí 5 % z této částky. Od soudních poplatků Vás může soudce osvobodit, pokud o to v průběhu řízení požádáte a pokud soudce uzná, že to Vaše poměry odůvodňují. Vzor žádosti najdete zde.

Výsledkem tohoto řízení bude v případě Vašeho úspěchu vydání rozsudku, ve kterém bude Vaší matce uloženo Vám peníze od Vašeho otce vydat.

Výživné od Vaší matky

Dovolujeme si Vás upozornit, že máte nárok i na výživné od Vaší matky, která vůči Vám má stále vyživovací povinnost. Pokud Vám matka v rámci svých možností odmítá přispívat na živobytí a nestará se o Vás (tedy neplní tak svoji vyživovací povinnost vůči Vám), můžete se obrátit na soud, který určí výši výživného.

Vzor žaloby najdete zde.

Soudní poplatek se neplatí, toto řízení Vás tedy nebude, kromě nákladů na dostavení se k jednání, téměř nic stát.

Tato žaloba je ovšem krajní řešení a doporučujeme se nejdřív znovu pokusit s matkou dohodnout na dobrovolném plnění vyživovací povinnosti.

Trestní oznámení

Na závěr Vás pouze upozorníme, že pokud Vaše matka neplní vyživovací povinnost déle než 4 měsíce, můžete podat trestní oznámení na Policii ČR pro trestný čin „zanedbání povinné výživy“, dle § 196 trestního zákoníku.

Toto považujeme vzhledem k téměř nevyhnutelné destrukci rodinných vztahů za nevhodné řešení, pokud se ale k takovému kroku rozhodnete, lze využít například tento vzor.

 

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 3,75)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.