Kategorie vzorů

Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

 

1 Objednatelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

 

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo ……………… (dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

 

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši ………………,- Kč + DPH, tj. celkem ………………,- Kč.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. ……………… vedený u ………………

(3) Nejpozději do ……………… dnů ode dne podpisu této smlouvy uhradí Objednatel na shora uvedený účet Zhotovitele zálohu ve výši ………………,- Kč.

(4) Zbývající část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do ……………… dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

 

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do ………………

(2) Zhotovitel provede dílo v ………………

 

IV. Předání a převzetí díla

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

 

V. Práva a povinnosti stran

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (………………) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 

VI. Smluvní pokuty

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ……………… % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ……………… % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

 

VII. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

V ……………… dne ………………                             V ……………… dne ………………

 

 

 

………………………………                                        ………………………………

Objednatel                                                                 Zhotovitel

Zdroj: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Upozornění ke vzorovým smlouvám: 

Dokumenty zpřístupněné Rozhodčím soudem jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 29x, průměr: 4,69)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.