Kategorie vzorů

Smlouva o zápůjčce

Vzor smlouvy o zápůjčce s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Zapůjčitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Zapůjčitel“) na straně jedné

a

2 Vydlužitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Vydlužitel“) na straně druhé

 

I. Předmět smlouvy

(1) Zapůjčitel prohlašuje, že na je výlučným vlastníkem ……………… (dále jen „Předmět zápůjčky“), a to na základě ………………

(2) Zapůjčitel se zavazuje, že Vydlužiteli přenechá Předmět zápůjčky, aby jej užil podle libosti; Vydlužitel se zavazuje, že v době podle čl. II odst. 2 této smlouvy Zapůjčiteli vrátí věc stejného druhu.

 

II. Doba a místo plnění

(1) Zapůjčitel předal Vydlužiteli Předmět zápůjčky při uzavření této smlouvy.

(2) Vydlužitel vrátí věc stejného druhu do ……………… dnů od podpisu této smlouvy, tj. nejpozději do ……………….

alternativa č. 1 k čl. III (peněžitá zápůjčka)

 

III. Úrok

(1) Vydlužitel se zavazuje platit Zapůjčiteli ode dne poskytnutí zápůjčky do dne jejího vrácení úroky z dlužné částky ve výši ………………. ročně (p. a.).

alternativa č. 2 k čl. III (nepeněžitá zápůjčka)

 

IV. Vrácení většího množství

(1) Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli věci stejného druhu, avšak o ………………. (počet množstevních jednotek) více, než jaké bylo množství Předmětu zápůjčky.

alternativa č. 3 k čl. III (nepeněžitá zápůjčka)

 

V. Vrácení věcí lepší jakosti

(1) Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli stejné množství věcí stejného druhu, avšak v lepší jakosti než Předmět zápůjčky, a to v ………………. jakostní třídě.

 

VI. Smluvní pokuta

(1) Vydlužitel je povinen zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši ………………,- Kč za každý den prodlení do úplného vrácení všeho, co je Vydlužitel podle této smlouvy povinen vrátit Zapůjčiteli.

odst. jen 2 pro případ peněžité zápůjčky

(2) Vydlužitel je dále povinen zaplatit Zapůjčiteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s vrácením všeho, co je Vydlužitel podle této smlouvy povinen vrátit Zapůjčiteli.

 

VII. Ostatní práva a povinnosti stran

(1) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 

VIII. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

 

 

V ……………… dne ………………                             V ……………… dne ………………

 

 

 

………………………………                                        ………………………………

Zapůjčitel                                                                   Vydlužitel

Zdroj: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Upozornění ke vzorovým smlouvám: 

Dokumenty zpřístupněné Rozhodčím soudem jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.