Kategorie vzorů

Smlouva o výprose

Vzor smlouvy o výprose s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

SMLOUVA O VÝPROSE

podle § 2189 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

 

1 Půjčitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Půjčitel“) na straně jedné

a

2 Výprosníkem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Výprosník“) na straně druhé

 

I. Předmět smlouvy

(1) Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ……………… (dále jen „Předmět výprosy“), a to na základě ………………

(2) Půjčitel se zavazuje, že Výprosníkovi přenechá bezplatně Předmět výprosy k užívání na neurčenou dobu.

(3) Výprosník se seznámil se stavem Předmětu výprosy, při čemž obě smluvní strany konstatují, že nevykazuje nedostatky bránící řádnému užívání.

(4) Předmět výprosy je předáván ve stavu ……………… (míra celkového opotřebení) a vykazuje tyto vady: ……………….

 

II. Doba a místo plnění

(1) Půjčitel předal Výprosníkovi Předmět výprosy při uzavření této smlouvy.

(2) Půjčitel může požadovat vrácení Předmětu výprosy na Výprosníkovi podle libosti.

(3) Požádá-li Půjčitel Výprosníka o vrácení Předmětu výprosy, je Výprosník povinen tak učinit nejpozději do ………………. dnů ode dne, kdy mu Půjčitelova žádost došla.

 

III. Smluvní pokuta

(1) Výprosník je povinen zaplatit Půjčiteli smluvní pokutu ve výši ………………,- Kč za každý den prodlení s vrácením Předmětu výprosy.

 

IV. Ostatní práva a povinnosti stran

(1) Vrácení Předmětu výprosy bude stvrzeno podepsáním předávacího protokolu, jehož obsahem bude zejména popis případných odchylek stavu Předmětu výprosy od stavu při přenechání Výprosníkovi, jak je zachycen v čl. I odst. 3 a 4 této smlouvy.

(2) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 

V. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

VI. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

 

 

V ……………… dne ………………                             V ……………… dne ………………

 

 

 

………………………………                                        ………………………………

Půjčitel                                                                       Výprosník

Zdroj: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Upozornění ke vzorovým smlouvám: 

Dokumenty zpřístupněné Rozhodčím soudem jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.