Kategorie vzorů

Smlouva o pachtu zemědělského pozemku

Vzor smlouvy o pachtu zemědělského pozemku s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

SMLOUVA O PACHTU ZEMĚDĚLSKÉHO POZEMKU

podle § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Propachtovatelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Propachtovatel“) na straně jedné

a

2 Pachtýřem

jméno, příjmení / název právnické osoby: ………………
datum narození / IČ: ………………
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): ………………
zastoupená: ………………
(dále jen jako „Pachtýř“) na straně druhé

 

I. Předmět smlouvy

(1) Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených pozemků:

  1. a) pozemek č. parc. ……………… (druh pozemku ………………),
  2. b) pozemek č. parc. ……………… (druh pozemku ………………),

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro ………………, Katastrální pracoviště ………………, na listu vlastnictví č. ………………, pro obec ……………… a katastrální území ……………… (dále jen „Předmět pachtu“).

(2) Propachtovatel se zavazuje, že Pachtýři přenechá k užívání a požívání Předmět pachtu na dobu stanovenou v čl. II odst. 2 této smlouvy.

(3) Pachtýř se seznámil se stavem Předmětu pachtu, při čemž obě smluvní strany konstatují, že nevykazuje nedostatky bránící řádnému užívání.

 

II. Doba pachtu

(1) Propachtovatel předal Pachtýři Předmět pachtu při uzavření této smlouvy.

(2) Pacht je sjednán na dobu určitou, a to od ……………… do ……………… tj., na dobu ……………… let.

 

III. Způsob užití Předmětu pachtu Pachtýřem

(1) Pachtýř bude o Předmět pachtu pečovat s péčí řádného hospodáře tak, aby přinášela výnos, který Pachtýři náleží, při čemž Předmět pachtu je oprávněn užívat pouze k ……………… (specifikace způsobu užití, např. zemědělská výroba).

(2) Pachtýř není oprávněn přenechat Předmět pachtu k užívání jinému.

 

IV. Pachtovné

(1) Pachtovné ve výši ………………,- Kč platí Pachtýř Propachtovateli ročně pozadu, a to na účet Propachtovatele č. ……………… vedený u ………………

(2) Pachtovné je splatné k 1. říjnu.

V. Výpověď

(1) Propachtovatel i Pachtýř mohou tuto smlouvu ukončit i před uplynutím doby, na níž je sjednána, a to výpovědí bez uvedení důvodu ve výpovědní době o délce ……………… měsíců.

(2) Výpověď lze podat pouze ke konci pachtovního roku, tj. k 30. září.

 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

(1) Pachtýř je povinen zaplatit Propachtovateli smluvní pokutu ve výši ………………,- Kč za každý den prodlení s vrácením Předmětu pachtu.

(2) Pachtýř je povinen zaplatit Propachtovateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou pachtovného.

 

VII. Ostatní práva a povinnosti stran

(1) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 

VIII. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

 

V ……………… dne ………………                             V ……………… dne ………………

………………………………                                        ………………………………

Propachtovatel                                                                     Pachtýř

 

Zdroj: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Upozornění ke vzorovým smlouvám: 

Dokumenty zpřístupněné Rozhodčím soudem jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,75)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.