Kategorie vzorů

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostorTento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím zveřejnění Vás budeme informovat.

SMLOUVU O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Nájemce“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Podnájemce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

smlouvu o podnájmu nebytových prostor

uzavřenou dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění (dále také „zákon o nájmu nebytových prostor“).

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Nájemce je z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 2.1.2004 mezi Nájemcem jako nájemcem na straně jedné a Františkem Holáskem, bytem Krásná 25, Písek 540 01, r.č. 694545/7741 jako pronajímatelem na straně druhé (dále také „Pronajímatelem“) oprávněn užívat nebytový prostor, č. jednotky 28/10, o výměře 150 m2, s vybavením umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie 1 ks, listovní schránka, situovaného v budově č.p. 28, která se nachází na pozemku parc. č. 57, o výměře 545 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Babinec, obec Písek, na adrese Krásná 25, Písek 540 01 (dále jen „Předmět nájmu“).
1.2 Nájemce prohlašuje, že mu byl Pronajímatelem udělen písemný souhlas k poskytnutí Předmětu podnájmu Podnájemci do užívání.
1.3 Nájemce hodlá přenechat Podnájemci Předmět nájmu do užívání za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Nájemce přenechává Předmět podnájmu uvedený v článku 1.1 této smlouvy Podnájemci do užívání k účelu provozování podnikání – zámečnictví a Podnájemce jej do podnájmu přejímá.
2.2 Podnájemce se zavazuje platit za užívání nájemné specifikované v této smlouvě.

3. DOBA TRVÁNÍ PODNÁJMU
3.1 Podnájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 3.2.2005 a konče dnem 8.9.2006.

4. NÁJEMNÉ
4.1 Nájemné za užívání Předmětu podnájmu bylo sjednáno dohodou ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jeden kalendářní měsíc.
4.2 Spolu s nájemným je Podnájemce povinen platit náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

V Praze dne 3.3.2006                                                                     V Praze dne 3.3.2006

Nájemce                                                                                           Podnájemce

__________                                                                                    __________
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,57)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.