Kategorie vzorů

Bezplatná právní pomoc poskytovaná Českou advokátní komorou

Bezplatná právní pomoc je upravena v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „ZoA“) konkrétně v ust. § 18 – 18d. V souladu s tímto zákonem je možné bezplatnou právní pomoc dělit na

  • krátkodobou ( ust. § 18a ZoA),
  • bezplatnou právní pomoc cizincům, kteří jsou umístěni v zařízení pro zajištění cizinců ( ust. § 18b ZoA) a
  • bezplatnou právní pomoc pro právní služby ( ust. § 18c ZoA)

O přidělení bezplatné právní pomoci rozhoduje Česká advokátní komora (dále jen „ČAK“).

1) Krátkodobá právní pomoc

 

O právní pomoc dle ust. § 18a ZoA může požádat žadatel, jehož měsíční příjem za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima jednotlivce nebo osob s ním společně posuzovaných podle zákona upravujícího životní a existenční minimum, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní porady, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má právo na to, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní porady. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze splnění podmínek kladených na průměrný měsíční příjem prominout.

 

Žádost musí být podána na formuláři, který je dostupný na internetových stránkách: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163

 

Tato právní porada trvá minimálně 30 minut a maximálně 120 minut za kalendářní rok (započítává se každých započatých 30 minut)

 

Za vyřízení žádosti se hradí poplatek 100 Kč, přičemž tento poplatek nehradí cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo přijímacím středisku podle zákona o azylu, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi, osoby mladší 15 let, osoby, které jsou poživateli příspěvku na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách a osoby pečující o osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách.

 

2) Bezplatná právní pomoc cizincům, kteří jsou umístěni v zařízení pro zajištění cizinců

 

Tato právní pomoc dle ust. § 18b ZoA je poskytována neurčenému počtu cizinců, umístěných do detenčního zařízení. Podnět k této bezplatné právní pomoci podává ředitel detenčního zařízení. Ze samotné podstaty umístění cizinců v detenčním zařízení se nezkoumají majetkové poměry těchto osob a rovněž tak není ani časově omezeno poskytnutí právní pomoci těmto osobám.

 

Žádost musí být podána na formuláři, který je dostupný na internetových stránkách: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163

 

 

3) Bezplatná právní pomoc pro poskytnutí právní služby (zastupování před soudy, sepsání listiny atd. …)

 

Tento druh bezplatné právní pomoci odlišuje zejména tím, že je vztahuje na konkrétně vymezenou věc v rozhodnutí o určení advokáta.

 

O tuto právní pomoc může žádat žadatel, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní služby, zastoupen jiným advokátem nebo osobou, přičemž v téže věci může být žadateli určen Českou advokátní komorou advokát pouze jednou. K žádosti musí být přiloženy doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti, jakož i doklady o jeho majetkových poměrech.

 

Žádost musí být podána na formuláři, který je dostupný na internetových stránkách: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19163

 

O určení advokáta rozhoduje ČAK, přičemž v rozhodnutí o určení advokáta ČAK vymezí věc, v níž je advokát povinen právní služby poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. Komora může v rozhodnutí o určení advokáta stanovit i další podmínky poskytnutí právních služeb. Komorou určený advokát je povinen právní služby žadateli poskytnout za Komorou určených podmínek (pokud nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí právních služeb uvedené v § 19 nebo jde-li o zneužití práva, zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2)

 

Samotné určení advokáta nenahrazuje plnou moc vyžadovanou zvláštními právními předpisy k obhajobě toho, jemuž byl advokát ČAK určen, v trestním řízení nebo k jeho zastupování v jiném řízení.

 

ČAK je oprávněna rozhodnutí o určení advokáta zrušit, pokud

  • během poskytování právních služeb tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že příjmové a majetkové poměry klienta poskytnutí právních služeb neodůvodňovaly.
  • nebo během poskytování právních služeb tímto advokátem v příslušné věci vyjde najevo, že se příjmové a majetkové poměry klienta změnily tak, že poskytnutí právních služeb již neodůvodňují.

 

 

 

Pro všechny tři druhy žádostí o bezplatnou právní pomoc pak platí, že je lze podat jedním z následujících způsobů:

  • písemně na adresu Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno nebo
  • elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@cak.cz nebo
  • do datové schránky ČAK – ID n69admd.

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.