Kategorie vzorů

Protokol o předání a převzetí bytu

Předání/odevzdání (a též převzetí) najímaného bytu je velmi důležitá součást (okamžik) celého nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem založeným nájemní smlouvou, přičemž konkrétní den předání a převzetí bytu by měl být pevně stanoven v nájemní smlouvě.

Není však výjimkou, že není okamžik (konkrétní přesně stanovené datum) v nájemní smlouvě sjednáno. V takovém případě platí, že se dnem převzetí a předání bytu rozumí první den v měsíci, který následuje po měsíci, kdy nabyla účinnosti nájemní smlouva. Nájemní smlouva nabývá zpravidla účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (tedy pronajímatelem a nájemcem), čili pokud nabyla účinnost kupříkladu 15.11.2016, bude den převzetí a též předání bytu stanovený zákonem (§ 2242 Občanského zákoníku) 1.12.2016.

Pronajímatel je povinen byt odevzdat ve stavu, který je způsobilý k nastěhování a takovým způsobem, že mu od bytu předá klíče. Není-li v ujednanou dobu byt způsobilý k nastěhování a obývání nebo je-li byt ve stavu, který neodpovídá sdělení pronajímatele, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat. Nastěhuje-li se, má právo požadovat na pronajímateli splnění smlouvy; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, jeho právo zaniká. Znal-li však nájemce stav bytu již při uzavření smlouvy, nemá právo odmítnout se nastěhovat. To platí i v případě, že nájemce stav bytu při uzavření smlouvy neznal, protože si jej neprohlédl, ačkoli pronajímatel včas a řádně vyzval nájemce k prohlídce.

Využije-li nájemce právo nenastěhovat se do bytu, není povinen platit nájemné po dobu, co vada trvá. Nastěhuje-li se, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel vadu neodstraní; to platí i v případě podstatné vady v poskytování plnění spojeného nebo souvisícího s užíváním bytu.

Přestože to výslovně zákon neuvádí, je již ustálenou praxí, že při okamžiku předání a převzetí bytu smluvní strany sepíší předávací protokol. Předávací protokol by měl obsahovat podrobné vylíčení stavu odevzdávaného bytu (včetně závad, poškození, stavy měřících zařízeních apod) a zejména soupis vnitřního vybavení, včetně počtu klíčů od konkrétních dveří. Přejdete tak případným sporům při ukončování nájemního vztahu, takže je vhodné trvat na sepsání tohoto jednoduchého protokolu.

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ BYTU

 

 

Tomáš Nový
 nar. 7. 3. 1976

bytem Lípová 79, 120 00 Praha 2

(dále jen „Přejímající„)

 

a

 

Ladislav Starý

nar. 12. 3. 1959

bytem Javorová 63, 130 00 Praha 3

(dále jen „Předávající„)

 

 

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 1.1.2015 byla mezi pronajímatelem panem Tomášem Novým a nájemcem panem Ladislavem Starým uzavřena Smlouva o nájmu bytu ve 2. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 s halou, v budově č.p. 123, stojícím na pozemku parc. č. 2897 o výměře 289 m2, označeného jako zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1234 pro obec Praha, katastrální území Žižkov.

 

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho roku, tj. do dne 31.12.2016.

 

 

II. Předmět předání

1. Předmětem předání je:

 • byt č. 4, o výměře 100 m2, na adrese Koněvova 123, 130 00 Praha 3
 • klíče od vstupních dveří domu v počtu 3 ks
 • klíče od bytu v počtu 3 ks
 • klíče od schránky v počtu 2 ks

 

2. Stavy na měřidlech ke dni předání:

 • elektroměr – výrobní číslo A123456, ve stavu 20.765 kWh ke dni 30.11.2015
 • vodoměr – výrobní číslo 76G289, ve stavu 1.386 m3 ke dni 30.11.2015

 

3. Vybavení bytu:

 • sedací souprava „Humr“ černé barvy
 • kuchyňská linka
 • elektrický sporák
 • lednice
 • jídelní stůl se 4 židlemi
 • pračka
 • rám postele s matrací

 

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany potvrzují, že výše uvedené vybavení a zařízení je ve stavu a v počtu výše uvedeném, a že tento protokol vyjadřuje skutečný stav bytu a svým podpisem toto stvrzují.

2. Tento Protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Předávající a jeden Přejímající.

 

 

V Praze dne 30. 11. 2015

 

 

Ladislav Starý                                         Tomáš Nový

Předávající                                               Přejímací

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.