Kategorie vzorů

Výhrada lepšího kupce

Uzavřením kupní smlouvy s výhradou nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí (auto, pračka, televize aj.) tři dny a u nemovitých věcí (pozemek, stavba aj.) jeden rok od uzavření smlouvy.

Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát zejména přednost novému kupci, třebaže první nabízí vyšší cenu.

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Karel Novák

nar. 6.8.1962

bytem: Husova 333, 160 00 Praha 6

(„dále jen Prodávající“)

 

a

 

Jan Novotný

nar. 7.11.1984

bytem: Růžová 777, 120 00 Praha 2

(„dále jen Kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

k u p n í   s m l o u v u

 1. Úvodní prohlášení

1.1       Prodávající je výlučným vlastníkem automobilu Suzuki Swift, 1.3, rok výroby: 2012, SPZ BR 2687, č. karoserie: BLC564G547, č. motoru: 55267456 (dále jen „Automobil“)

2. Předmět smlouvy

2.1       Prodávající prodává Automobil uvedený v článku 1.1 této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující Automobil kupuje a přijímá ho do svého výlučného vlastnictví.

2.2       Prodávající se zavazuje předat Automobil Kupujícímu v místě bydliště prodávajícího v den podpisu této smlouvy.

2.3       Kupující se zavazuje Automobil převzít a zaplatit kupní cenu specifikovanou v této smlouvě.

 3.  Kupní cena

3.1       Kupující a Prodávající se dohodli, že kupní cena za Automobil činí 160 000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých).

3.2       Kupující kupní cenu v plném rozsahu uhradí nejpozději do 29.2.2016 bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 4648464131/0100 vedený u České Spořitelny, a.s.

4. Výhrada lepšího kupce

4.1       Prodávající uzavírá tuto kupní smlouvu s výhradou lepšího kupce. Pokud se ve lhůtě tří dnů od uzavření této kupní smlouvy přihlásí lepší kupec.

4.2       O tom, zda je kupec lepší, rozhoduje Prodávající.

 

 

V Praze dne 17.2.2016                                                                     V Praze dne 17.2.2016

 

 

 

…………………………..                                                                .………………………..

Karel Novák                                                                                    Jan Novotný

Prodávající                                                                                          Kupující

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.