Kategorie vzorů

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Právnická osoba musí být vždy zastoupena statutárním orgánem, u společnosti s ručením omezeným jde nejčastěji o jednatele, kterého volí nejvyšší orgán společnosti (valná hromada), který následně musí schválit smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností a jednatelem.

Smlouvu upravuje § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Dle § 60 zák. č. 90/2012 Sb. je třeba ve smlouvě také uvést tytoúdaje o odměňování, pokud bude odměna poskytnuta v jiných podobách:

a)vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
b)určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
c)určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
d)údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě 

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE

 

podle ustanovení § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů

KLS Media s.r.o., se sídlem Kaprova 89, Praha 1, 110 00,

IČ: 1234567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96484

(dále jen „společnost“)

 

a

 

Jan Hrubý, nar. 13. 2. 1988,

bytem Malešická 41, Praha 3 – Žižkov, 130 00

(dále jen „jednatel“).

I.

Předmět smlouvy

  • Nejvyšší orgán společnosti rozhodl dne 5. 9. 2020 o jmenování Jana Hrubého jednatelem společnosti, tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

II.

Práva a povinnosti stran

  • Jednatel se zavazuje vykonávat pro společnost funkci statutárního orgánu – jednatele
  • Jednatel je povinen vykonávat funkci jednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy, se společenskou smlouvou a v souladu s touto smlouvou.
  • Společnost se zavazuje platit jednateli za výkon funkce odměnu.
  • Společnost se zavazuje vytvořit jednateli potřebné podmínky k řádnému výkonu jeho funkce a v souladu s právními předpisy a rozhodnutími orgánů společnosti.

 

 

III.

Odměna a jiné výhody

 

  • Jednateli náleží za výkon funkce jednatele odměna ve formě měsíční mzdy ve výši 10.000,- Kč, kterou je společnost povinna uhradit na bankovní účet jednatele č. 11111111/0111 do 15. dne měsíce následujícího po zúčtovaném měsíci.

 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy do dne, ve kterém jednateli zanikne funkce jednatele

  • Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
  • Tato smlouva nabývá účinnosti dle § 59 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech jejím schválením nejvyšším orgánem společnosti.
  • Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

 

 

 

V Praze dne ……………………

 

Jednatel: Jan Hrubý                                                                                KLS MEDIA, s. r. o.

 

 

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.