Kategorie vzorů

Novela zákona o hmotné nouzi – doplatek na bydlení

          Doplatek na bydlení je jednou z významných dávek, která pomáhá osobám s nízkými nebo žádnými příjmy hradit náklady spojené se standardním bydlením.[1] 

Přiznání doplatku na bydlení je závislé na splnění zákonných podmínek, přičemž má sloužit k úhradě nákladů na bydlení. Jelikož tuto formu dávky využívají zejména osoby, které momentálně či dlouhodobě nemají dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů svého bydlení, je snahou zákonodárce tyto osoby i vlastníky bytů motivovat k řádnému užívání nemovitostí. Dne 1.6.2017 nabyla účinnosti novela zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 98/2017 Sb. (dále jen“ZoPHN„), kterou byl zaveden pojem „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ k němuž se vztahuje ust. § 33 odst. 9) ZoPHN[2] dle kterého nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy podle § 33d. Nově má tedy obec možnost požádat dle ust. § 33d) ZoPHN pověřený obecní úřad o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Pokud tedy bude určité místo vyhlášeno jako oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, bude možné, aby žadateli nebyl přiznán nárok na doplatek na bydlení. Tímto krokem bylo zejména zamýšleno, aby v problémových lokalitách došlo jak ke zlepšení údržby domů, ale tak i zlepšení chování nájemníků a vlastníků bytů, kteří mají být k řádnému užívání nemovitostí motivováni právě pohrůžkou nepřiznání této dávky, na které jsou často finančně závislí a pokud tedy budou chtít nadále osoby v této oblasti pobírat doplatek na bydlení, bude tomu muset odpovídat jak jejich chování, tak i péče o předmět jejich bydlení a jeho okolí.

 

  • 33 odst. 9 zákona o pomoci v hmotné nouzi

Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy podle § 33d. Ustanovení věty první se nepoužije na případy, kdy vlastnické právo nebo právo na užívání bytu, jiného než obytného prostoru podle odstavce 6 věty první nebo ubytovacího zařízení vzniklo před vydáním opatření obecné povahy podle § 33d.

 

  • 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi – oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

(1) Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, může požádat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (dále jen „opatření obecné povahy“). Žádost musí obsahovat:

  1. a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, a
  2. b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů; za sociálně nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.

(2) Pověřený obecní úřad na základě žádosti podle odstavce 1 připraví návrh opatření obecné povahy. Pověřený obecní úřad projedná návrh opatření obecné povahy s Policií České republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku, s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti.

(3) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat pouze vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy.

(4) Neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního posouzení, s přihlédnutím k výsledkům projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se v místech uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy nevyskytují, vydá opatření obecné povahy.

(5) Pověřený obecní úřad zruší opatření obecné povahy, požádá-li o to obec, jež podala žádost na jeho vydání.

(6) Žádosti podle odstavců 1 a 5 podává obec v samostatné působnosti.

 

[1]  § 33-35a HLAVA II DOPLATEK NA BYDLENÍ. In: BECK, Petr, Ivana GRUNEROVÁ a Miroslava PAVELKOVÁ. Zákon o pomoci v hmotné nouzi: Praktický komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [

[2] zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.