Kategorie vzorů

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je jednou z nejvíce uzavíraných smluv. Jeji náležitosti jsou upraveny § 33-39 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (zákoník práce). Ale ke správnému sepsaní pracovní smlouvy pouze výklad zákoníku práce nestačí. Budete muset sáhnout i po novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ), který bude sloužit jako podpůrný zákon (tzv. vysvětlení základních institutů, v případě, že nebudete moci použít zákoník práce).

Pracovní smlouva je podle NOZ právním jednáním. Zakládá se jí pracovní poměr mězi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní poměr je v NOZ upraven § 2401, který stanoví, že pracovní poměr a vše  týkající se práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele upravuje zákoník práce.

Povinné náležitosti (§ 34 zákoníku práce):
1) druh práce
2) místo nebo místa výkonu práce
3) den nástupu do práce – v případě, že zaměstnanec nenastoupí v sjednaný den do práce (a nebránila mu k tomu žádná překážka – př. počasí, nemoc), může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Každá strana obdrží  1 vyhotovení.

Nesrozumitelnost, nečitelnost či jasná nevýhoda pro zaměstnance může vést k neplatnosti smlouvy. NOZ tak chrání slabší stranu, za kterou považuje právě zaměstnance.

Zkušební doba – je upravena § 35 zákoníku práce. Může být sjednána na dobu 3 měsíců nebo 6 měsíců (u vedoucího zaměstnance) ode dne vzniku pracovního poměru. Musí být sjednána písemně a nesmí být dodatečně prodlužována.

PRACOVNÍ SMLOUVA

Okna, dvěře a podlahy s.r.o.

se sídlem Hrušinská 876/23, 101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ: 321 56 845
zastoupena: Mgr. Petrem Slavíčkem, ředitel
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Josef Vrchnovský
bytem Jičínská 34, 278 01 Kralupy nad Vltavou
narozen 23. 8. 1965
(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku  dle  zákona č. 626/2006 Sb., zákoník práce  ve znění pozdějších předpisů

PRACOVNÍ SMLOUVU

1. Základní ustanovení

1.1 Zaměstnanec přijímá od zaměstnavatele nabídku na pracovní pozici truhlář.

1.2 Pracovní smlouva je sjednána na dobu neurčitou (popřípadě určitou do data 31. 12. 2014). Dne nástupu do práce je 15. 2. 2014.

1.3 Místem výkonu je sídlo zaměstnavatele. Adresa Hrušinská 876/23, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

1.4 Zaměstnanec přistupuje na sjednanou zkušební dobu v délce 2 měsíců. S ohledem na § 35 odst. 4 nemůže být zkušební doba následně prodloužena.

2. Práva a povinnost zaměstnance

2.1 Zaměstnanec má povinnost plnit veškeré úkoly přidělené zaměstnavatelem, které vyplývají a nepřesahují rámec sjednané pracovní pozice.

2.2 Zaměstnanec je povinen svou práci vykonávat osobně. V případě nutné spolupráce s třetí osobou, je povinen předem písemně upozornit zaměstnavatele.

2.3 Zaměstnanec je povinen seznámit se pomocí školení s pracovním řádem, právními předpisy na pracovišti a dodržovat jimi předepsanou bezpečnost při práci.

3. Mzda

3.1  Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na hodinové mzdě ve výši 120,- Kč. (nebo: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na měsíční mzdě, která je stanovena pomocí Dohody o mzdě (dále jen „mzdový výměr“), která je přílohou., je možné sjednat i pevnou mzdu)

3.2  Mzda je splatná vždy k 15. dni následujícího měsíce. Mzda je vyplácena bankovním převodem na účet zaměstnance.

3.3 V případě prodlení zaměstnavatele se splacením mzdy o více než 30 dní, má zaměstnanec nárok na odstoupení od této smlouvy.

4. Pracovní doba

4.1 Pracovní doba činí čtyřicet (40) hodin týdně. Pracovní doba je v souladu s § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

4.2 V případě předem písemně sjednaného pracovního úkonu oběma stranami, je možné sjednanou pracovní dobu  v odst. 4.1 překročit. A to v rámci § 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Přesčasové pracovní době odpovídá zvýšená hodinová mzda ve výši 15% ze základní hodinové mzdy.

5. Dovolená

5.1 Zaměstnanec má nárok na zákonem stanovenou dovolenou dle § 212-223 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

5.2 V případě nesplnění povinnost zaměstnance, má zaměstnavatel právo zaměstnance z předem nahlášené dovolené odvolat.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci veškeré zákonem stanovené podmínky pro výkon práce.

6.2 Tato smlouva může být vypovězena písemnou dohodou obou stran. V případě jiného způsobu ukončení pracovního poměru strany jednají dle zákonem stanovených podmínek.

6.3 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsou stvrzeny podpisem obou stran.

6.4 Ustanovení této smlouvy se řídí platnými zákonými předpisy, především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Pracovní smlouva se vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž 1 obdrží každá ze stran.

V Praze dne 4. 2. 2014

Mgr. Petr Slavíček                                                     Josef Vrchnovský
zaměstnavatel                                                              zaměstnanec

(případně:

Příloha: Mzdový výměr)

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 29x, průměr: 4,66)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.